Clients - Instant Answers Widget

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  21
 3. Reviewed
  68
 4. All
  89
 5. Health
Displaying all 21

We’ve found %{1:articles} that may help you faster than sending a message.

Odkryliśmy %{1:artykuły,} które mogą pomóc Ci szybciej niż wysyłanie wiadomości. Approve this translation

We’ve found %{1:articles} and %{2:related ideas} that may help you faster than sending a message.

Odkryliśmy %{1:artykuły} i %{2:związanych} z nimi %{2:pomysłami,} które mogą pomóc Ci szybciej niż wysyłanie wiadomości. Approve this translation

Go check your inbox and click on the link in the confirmation email. %{resend}

Idź sprawdź swoją skrzynkę odbiorczą i kliknąć na link w e-mailu potwierdzającym rezerwację. %{resend} Approve this translation

%{num} ranked

%{num} w rankingu Approve this translation

Are you sure you want to delete your comment?

Czy na pewno chcesz usunąć komentarz? Approve this translation

Are you sure you want to delete your idea?

Czy na pewno chcesz usunąć swój pomysł? Approve this translation

Since other people support this idea, you cannot delete it. However, you can remove yourself from this idea and it will be associated with 'Anonymous' Are you sure you want to remove yourself from this idea?

Od innych ludzi wspierać ten pomysł, nie można go usunąć. Można jednak usunąć się z tego pomysłu i będzie związana z "Anonymous" Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć siebie z tego pomysłu? Approve this translation

We’ve found %{1:relate ideas} that you may want to check out.

Odkryliśmy, że może %{1:odnosić pomysłów,} które chcesz sprawdzić. Approve this translation

Your password has been reset

Twoje hasło zostało zresetowane Approve this translation

We've just sent you an email to %{email}.

Właśnie wysłaliśmy Ci e-maila %{email} . Approve this translation

Click the link to create a password, then come back here and sign in.

Kliknij link, aby utworzyć hasło, a następnie wróć tutaj i zaloguj się. Approve this translation

We have made changes to increase our security and have reset your password.

Dokonaliśmy zmian w celu zwiększenia bezpieczeństwa i zresetowania hasła. Approve this translation

Required Consent

Wymagana zgoda Approve this translation

I agree to the storage of my email address, name, and IP address. This information and any feedback I provide may be used to inform product decisions and to notify me about product updates. (You can opt-out at any time.)

Wyrażam zgodę na przechowywanie mojego adresu e-mailowego, imienia i adresu IP. Te informacje i wszelkie informacje zwrotne, które podaję, mogą służyć do informowania o decyzjach dotyczących produktu i powiadamiania mnie o aktualizacjach produktu. (Możesz zrezygnować w dowolnym momencie.) Approve this translation

Sign in with

Zaloguj się za pomocą Approve this translation

Sign in to give feedback

Zaloguj się, aby przekazać opinię Approve this translation

Please enter a valid email address.

Proszę wpisać aktualny adres e-mail. Approve this translation

Please enter a password.

Proszę wprowadzić hasło. Approve this translation

Are you sure you want to delete your attachment?

Czy na pewno chcesz usunąć załącznik? Approve this translation

%{num} voter

%{num} wyborca Approve this translation

%{num} voters

%{num} wyborcy Approve this translation