General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  158
 3. Reviewed
  124
 4. All
  282
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 282

Email address

2 Adres e-mail Approve this translation

iPhone Plugin

1 iPhone Plugin Approve this translation

Crowdsourced moderation

umiar Crowdsourced Approve this translation

Fully Customizable Design

W pełni konfigurowalny Design Approve this translation

My tickets

Moje zgłoszenia Approve this translation

This domain alias has already been taken. Please contact support for more help if you feel this is in error.

Ten alias domeny jest juz zajęty. Skontaktuj się z pomocą, aby uzyskać pomoc, jeśli uważasz, że to błąd. Approve this translation

Full control over content, access and data retention.

Pełna kontrola nad treścią, dostępu i przechowywania danych. Approve this translation

Ideas are suggested and voted up to the top.

Pomysły są proponowane i przegłosowane Approve this translation

Everyone else

1 Wszyscy inni Approve this translation

Seamless integration and complete control over your site's look and feel.

integracja i pełną kontrolę nad witryny wygląd. Approve this translation

Feedback Tab Widget

Widget Tab zgłoszeń Approve this translation

Categories allow you to organize ideas within your forums. Users can select which category their idea belongs to when suggesting ideas.

Kategorie pozwalają organizować pomysły w swoim forum. Użytkownicy mogą wybrać, do której kategorii należy do ich pomysł, gdy pomysły sugeruje. Approve this translation

See %{link}

1 Zobacz %{link} Approve this translation

Advanced Security

Advanced Security Approve this translation

is invalid

1 jest nieprawidłowa Approve this translation

Profanity filter

Wulgarność filtr Approve this translation

Integrate UserVoice directly on your website.

Integracja UserVoice bezpośrednio na stronie. Approve this translation

all values need to be unique

2 wszystkie wartości powinny być niepowtarzalne Approve this translation

Merge ideas

Scal idee Approve this translation

Advanced management

1 Zaawansowane zarządzanie Approve this translation

Pre-moderation

Pre-umiarem Approve this translation

Single Sign-On documentation

Single Sign-On dokumentacji Approve this translation

You don't have access to this.

1 Nie masz dostępu do tego. Approve this translation

Build your brand while getting to know your audience.

Zbuduj swoją markę podczas poznanie grupy docelowej. Approve this translation

Email must be present.

Musisz podać adres e-mail. Approve this translation

Our basic forum

1 Naszym podstawowym forum Approve this translation

Restrict access by IP

Ograniczanie dostępu przez IP Approve this translation

Full custom design

Pełna zamówienie Approve this translation

you need to have at least one value

1 musisz mieć co najmniej jedną wartość Approve this translation

Coming soon! Integrate UserVoice natively within your iPhone apps.

Już wkrótce! Integracja UserVoice natywnie w iPhone aplikacji. Approve this translation

Integration

1 Integracja Approve this translation

Thank you for confirming your email address. Please create a password to protect your identity.

2 Dziękujemy za potwierdzenie adresu e-mail. Proszę utworzyć hasło w celu ochrony swojej tożsamości. Approve this translation

already has an outstanding invitation

1 posiada już niewykorzystane zaproszenie Approve this translation

Your UserVoice URL

Twój URL na UserVoice Approve this translation

Your UserVoice subdomain

Twoja poddomena UserVoice Approve this translation

Grant private forum access to entire email domains (e.g., *.youdomain.com).

Grant prywatny dostęp do całego forum domen e-mail (np. *. youdomain.com). Approve this translation

Custom Fields

Custom Fields Approve this translation

Restrict access by email domain

Ograniczanie dostępu przez e-mail domeny Approve this translation

Advanced vote fraud settings

Ustawienia zaawansowane oszustwa głosowania Approve this translation

ID of Forum

Numer Forum Approve this translation

Automatically replaces profane words with '*****'. (Currently English only.)

Automatycznie zastępuje nieprzyzwoite słowa z'*****'. (Obecnie tylko w języku angielskim). Approve this translation

For small groups

1 Dla małych grup Approve this translation

Respond to ideas

Odpowiedz na pomysły Approve this translation

Email must be valid.

1 Email musi być poprawny. Approve this translation

is an admin

1 jest administratorem Approve this translation

Lite Design Customization

Design Lite Customization Approve this translation

Grant private forum access to specific IP addresses (e.g., your internal network).

Grant dostęp do prywatnej forum do określonych adresów IP (np. w sieci wewnętrznej). Approve this translation

Merge duplicate ideas with ease. (Votes from both ideas are combined.)

Scalanie dwóch egzemplarzach pomysły z łatwością. (Głosy z obu pomysłów są połączone.) Approve this translation

Full integration

1 Pełna integracja Approve this translation

Our best value!

Nasza najlepsza jakość! Approve this translation