1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  284
 3. Reviewed
  553
 4. All
  837
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 837

Your users can transition seamlessly from your site to UserVoice without any registration required. This greatly lowers the barrier to giving feedback. Your users profiles and avatars can be integrated into UserVoice for a more seamless user experience.

Jūsų vartotojai gali sklandžiai naviguoti iš jūsų svetainės į UserVoice, nereikalinga jokia registracija. Tai sumažina kliūtis, norint gauti atsiliepimus. Jūsų vartotojų profiliai ir avatarai gali būti integruoti į UserVoice, norint užtikrinti sklandesnę vartotojo patirtį. Approve this translation

Each voter is granted 10 votes (per forum) to spend on ideas they support. This forces people to focus on their top ideas which yields higher quality feedback. With this option you can set the number of votes each voter gets on a per forum basis.

Kiekvienam vartotojui suteikiami 10 balsų (viename forume), kuriuos gali atiduoti už idėjas, kurios jam patiko. Tai padeda žmonėms atkreipti dėmesį į geriausias idėjas, kurios sulaukė daugiausia balsų. Naudodami šią parinktį galite nustatyti, kiek balsų gali kiekvienas rinkėjas išleisti forume. Approve this translation

Some things are best discussed privately. You can limit a forum by email address, by email domain or through Single Sign-On.

Kai kurie dalykai yra geriausias privačiai. Jūs galite apriboti forumą elektroninio pašto adresą, elektroninio pašto domeno arba per Single Sign-On ". Approve this translation

Your customers won't even need to know that they've left your site. Configure your UserVoice design (headers, footers, and CSS) to match your existing look-and-feel.

Jūsų klientai turės net nereikia žinoti, kad jie jau paliko savo svetainę. Nustatykite savo UserVoice dizainas antraštės, poraštės ir CSS), kad ji atitiktų esamą išvaizdą ir jausti. Approve this translation

Multiple support options including 24/7 dedicated account management.

Keli paramos galimybes, įskaitant 24/7 specialios sąskaitos tvarkymo. Approve this translation

Most accounts have one forum for general ideas and create additional forums to drill into topic with both your users and internal team.

Dauguma sąskaitos turi vieną forumą, bendrų idėjų ir susikurti papildomus forumus, gręžti tema su abiem savo vartotojams ir vidaus komanda. Approve this translation

SSL encryption will keep your data secure.

SSL kodavimas bus išsaugoti jūsų duomenų saugumą. Approve this translation

%{feature_name} are not available on your current plan.

%{feature_name} nėra jūsų turimu planą. Approve this translation

Adds granular control over how the vote fraud detector works.

Detaliai kontroliuoja, kaip veikia balsų sukčiavimo detektorius. Approve this translation

Email address

Pašto adresas Approve this translation

iPhone Plugin

"iPhone įskiepis Approve this translation

Crowdsourced moderation

Visuomeninis moderavimas Approve this translation

%{num} vote

%{num} balsas Approve this translation

My tickets

Savo bilietai Approve this translation

This domain alias has already been taken. Please contact support for more help if you feel this is in error.

Šis domeno vardas jau užimtas. Parašykite mums, jei manote, kad tai klaida. Approve this translation

Everyone else

2 Visi kiti Approve this translation

Feedback Tab Widget

Atsiliepimai Tab "widget Approve this translation

Categories allow you to organize ideas within your forums. Users can select which category their idea belongs to when suggesting ideas.

Kategorijos leidžia jums organizuoti idėjas jūsų forumuose. Vartotojai gali pasirinkti, kuriai kategorijai priklauso jų idėja. Approve this translation

is invalid

1 netinka Approve this translation

Profanity filter

Nešvankybės filtras Approve this translation

Integrate UserVoice directly on your website.

1 Integruoti UserVoice tiesiogiai į savo svetainę. Approve this translation

%{feature_name} is not available on your current plan.

%{feature_name} nėra jūsų turimu planą. Approve this translation

all values need to be unique

1 visos ribinės vertės turi būti unikalus Approve this translation

Merge ideas

Sujungti idėjas Approve this translation

Unassigned

1 Nepriskirta Approve this translation

%{num} votes

%{num} balsų Approve this translation

Pre-moderation

Pasirengimo-saikas Approve this translation

You don't have access to this.

1 Jūs neturite prieigos prie to. Approve this translation

Assignee

Kam priskirta Approve this translation

Email must be present.

Turite įvesti el. pašto adresą. Approve this translation

Restrict access by IP

1 Riboti prieigą IP Approve this translation

Full custom design

Individualus dizainas Approve this translation

you need to have at least one value

1 jums reikia turėti bent vieną reikšmę Approve this translation

Coming soon! Integrate UserVoice natively within your iPhone apps.

Jau greitai! Integruoti UserVoice pirminę aplikaciją per savo iPhone apps. Approve this translation

Thank you for confirming your email address. Please create a password to protect your identity.

Ačiū, kad patvirtinote savo el. pašto adresą. Prašome susikurti slaptažodį, kad būtumėte saugūs. Approve this translation

already has an outstanding invitation

jau yra pakviestas Approve this translation

Grant private forum access to entire email domains (e.g., *.youdomain.com).

Suteikite privačiam forumui prieigą prie visų el. paštų domenų (pvz., *. Youdomain.com). Approve this translation

Custom Fields

Custom fields Approve this translation

Restrict access by email domain

Apriboti prieigą pagal elektroninio pašto domeną Approve this translation

Advanced vote fraud settings

Išplėstiniai balsų sukčiavimų nustatymai Approve this translation

Automatically replaces profane words with '*****'. (Currently English only.)

Automatiškai pakeičia keiksmažodžius "*****". (Šiuo metu tik anglų k.) Approve this translation

Channel

Kanalas Approve this translation

Respond to ideas

1 Atsakyti idėjoms Approve this translation

Email must be valid.

El. pašto adresas neteisingas. Approve this translation

is an admin

yra administratorius Approve this translation

Grant private forum access to specific IP addresses (e.g., your internal network).

Suteikti privatus forumo prieigą prie konkrečių IP adresų (pvz., jūsų vidinio tinklo). Approve this translation

Merge duplicate ideas with ease. (Votes from both ideas are combined.)

Legvai sujungti dviem egzemplioriais idėjas. (Balsai iš abiejų idėjų yra sujungiami.) Approve this translation

spam

šiukšlė Approve this translation

Anonymous

Anonimas Approve this translation

more

daugiau Approve this translation