1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  429
 3. Reviewed
  408
 4. All
  837
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 837

Your users can transition seamlessly from your site to UserVoice without any registration required. This greatly lowers the barrier to giving feedback. Your users profiles and avatars can be integrated into UserVoice for a more seamless user experience.

1 Корисници могу да прелазе с вашег сајта на Јузервојс без икаквог учлањења. Ово умногоме смањује баријеру у давању повратних информација. Кориснички профили и сличице се могу објединити у Јузервојс ради бољег доживљаја. Approve this translation

Each voter is granted 10 votes (per forum) to spend on ideas they support. This forces people to focus on their top ideas which yields higher quality feedback. With this option you can set the number of votes each voter gets on a per forum basis.

1 Сваком гласачу се додељује десет гласова по форуму. Ово приморава људе да се добро усредсреде за које ће идеје гласати, а то доприноси квалитетнијој повратној информацији. Approve this translation

Some things are best discussed privately. You can limit a forum by email address, by email domain or through Single Sign-On.

1 О неким стварима је најбоље разговарати приватно. Форум можете ограничити путем е-адресе, е-домена или једноструке пријаве. Approve this translation

Your customers won't even need to know that they've left your site. Configure your UserVoice design (headers, footers, and CSS) to match your existing look-and-feel.

1 Потрошачи и не морају да знају да су напустили ваш сајт. Подесите дизајн Јузервојса (заглавље, подножје и CSS) тако да се поклапа с постојећим изгледом. Approve this translation

Multiple support options including 24/7 dedicated account management.

1 Поставке подршке које укључују двадесетчетворочасовно управљање налогом. Approve this translation

Most accounts have one forum for general ideas and create additional forums to drill into topic with both your users and internal team.

1 Већина налога има један форум за опште идеје, а касније се праве додатни форуми за лакше комуницирање корисника с унутрашњим тимом. Approve this translation

SSL encryption will keep your data secure.

1 SSL шифровање штити ваше податке. Approve this translation

%{feature_name} are not available on your current plan.

1 %{feature_name} нису доступни на вашем текућем плану. Approve this translation

Adds granular control over how the vote fraud detector works.

1 Додаје зрнасту контролу о томе како препознавач превара ради. Approve this translation

Email address

Email adresa Approve this translation

iPhone Plugin

1 Ајфон прикључак Approve this translation

Crowdsourced moderation

1 Краудсорсинг уређивање Approve this translation

%{num} vote

1 %{num} glas Approve this translation

My tickets

1 Моји тикети Approve this translation

This domain alias has already been taken. Please contact support for more help if you feel this is in error.

1 Ime domena je zauzeto. Kontaktirajte podršku ako mislite da je ovo greška. Approve this translation

Everyone else

1 Свако други Approve this translation

Feedback Tab Widget

1 Језичак за повратне информације Approve this translation

Categories allow you to organize ideas within your forums. Users can select which category their idea belongs to when suggesting ideas.

1 Категорије вам помажу да сврстате идеје унутар форумâ. Корисници могу да изаберу у којој категорији њихова идеја припада. Approve this translation

is invalid

1 nije ispravno Approve this translation

Profanity filter

1 Филтер за псовке Approve this translation

Integrate UserVoice directly on your website.

1 Обједините Јузервојс директно с вашим сајтом. Approve this translation

%{feature_name} is not available on your current plan.

1 %{feature_name} није доступан на вашем текућем плану. Approve this translation

all values need to be unique

1 sve vrednosti moraju biti jedinstvene Approve this translation

Merge ideas

Spoji ideje Approve this translation

Unassigned

Nedodeljeno Approve this translation

%{num} votes

%{num} glasa Approve this translation

Pre-moderation

Preuređivanje Approve this translation

You don't have access to this.

1 Немате приступ овоме. Approve this translation

Assignee

1 Zastupnik Approve this translation

Email must be present.

Email adresa se mora uneti. Approve this translation

Restrict access by IP

1 Ограничи приступ по IP адресама Approve this translation

Full custom design

1 Целокупан изглед Approve this translation

you need to have at least one value

1 morate imati bar jednu vrednost Approve this translation

Coming soon! Integrate UserVoice natively within your iPhone apps.

1 Ускоро! Ускладите Јузервојс за рад с програмима на ајфону. Approve this translation

Thank you for confirming your email address. Please create a password to protect your identity.

Hvala vam što ste potvrdili svoju email adresu. Napravite lozinku da biste zaštitili svoj identitet. Approve this translation

already has an outstanding invitation

1 već poseduje pozivnicu Approve this translation

Grant private forum access to entire email domains (e.g., *.youdomain.com).

1 Доделите приступ приватном форуму целим е-доменима (нпр. *.vasdomen.com). Approve this translation

Custom Fields

1 Прилагођена поља Approve this translation

Restrict access by email domain

1 Ограничи приступ по е-доменима Approve this translation

Advanced vote fraud settings

1 Напредне поставке превара у гласању Approve this translation

Automatically replaces profane words with '*****'. (Currently English only.)

1 Одмах замењује псовке са звездицама (само за енглески). Approve this translation

Channel

1 Kanal Approve this translation

Respond to ideas

1 Одговори на идеје Approve this translation

Email must be valid.

Email adresa mora biti ispravna. Approve this translation

is an admin

1 je administrator Approve this translation

Grant private forum access to specific IP addresses (e.g., your internal network).

1 Доделите приступ приватном форуму одређеним IP адресама (нпр. ваша унутрашња мрежа). Approve this translation

Merge duplicate ideas with ease. (Votes from both ideas are combined.)

1 С лакоћом спојите дупликате идеја. (Гласови из обе идеје се сједињавају.) Approve this translation

spam

1 nepoželjno Approve this translation

Anonymous

1 Anoniman Approve this translation

more

1 više Approve this translation