1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  197
 3. Reviewed
  653
 4. All
  850
 5. Health
Displaying 151 - 200 of 850

Unsubscribe from this ticket

Odhlásit z případu Approve this translation

Stop receiving emails for unassigned tickets

Zastavit přijímání e-mailů o nepřiřazených případech Approve this translation

Stop receiving emails for all new tickets

Zastavit přijímání e-mailů pro všechny nové případy Approve this translation

%{time} min

1 %{time} min Approve this translation

Your Own

1 Vaše vlastní Approve this translation

Welcome Email

Uvítací e-mail Approve this translation

Give feedback & Contact support

Sdělte nám svůj názor a kontaktujte technickou podporu Approve this translation

Give feedback only

Sdělte nám pouze váš názor Approve this translation

Contact support only

1 Kontakt podporují pouze Approve this translation

Agent

Agent Approve this translation

Queue

1 Fronta Approve this translation

Your custom HTML & CSS will revert back to the default.

Vaše vlastní HTML a CSS budou obnoveny na výchozí hodnoty. Approve this translation

End-users will be locked out of your private forums.

Koncoví uživatelé nebudou mít přístup k vašemu soukromému fóru. Approve this translation

Your admin permissions will be disabled. All admins will have access to all components.

Vaše oprávnění administrátora bude zakázáno. Ostatní administrátoři budou mít přístup ke všem komponentám. Approve this translation

You have more custom fields than this plan allows. Please remove some to downgrade.

Máte mít více vlastních polí, než tento plán umožňuje. Prosím odstranit některé pro downgrade. Approve this translation

This plan doesn't include support queues. Please remove your current queues to downgrade.

Tento plán nezahrnuje podporu fronty. Prosím, odstraňte aktuální fronty pro downgrade. Approve this translation

Is

1 Je Approve this translation

Is not

1 Není Approve this translation

Between

1 Mezi Approve this translation

Greater Than

Více než Approve this translation

Less Than

1 Méně než Approve this translation

Today

Dnes Approve this translation

You must select a value.

Musíte vybrat hodnotu. Approve this translation

Add Cc recipient

1 Přidat do kopie příjemce Approve this translation

New Ticket Admin Reply

Nová odpověď administrátora na tiket Approve this translation

Custom statuses

Vlastní stavy Approve this translation

New ideas

Nové nápady Approve this translation

Unassign yourself from this ticket

Zrušit přiřazení od tohoto případu Approve this translation

Push Ticket

Odeslat případ Approve this translation

The title is too short.

Název je příliš krátký. Approve this translation

The comment text of %{num} characters is too long. Maximum is %{maxlen}.

Váš komentář obsahuje %{num} znaků. Maximální délka komentáře je %{maxlen} znaků. Approve this translation

Email domain in different subdomain.

Zadaná doména je v odlišné subdoméně. Approve this translation

Email cannot match a support agent's email address

E-mail neodpovídá e-mailové adrese agenta podpory. Approve this translation

Hide kudos, tracking pixels and anything else that would indicate that a ticket is not a personal email.

Skrýt kudos, sledovací pixely a cokoli dalšího, ​​co by naznačovalo, že ticket není osobní e-mail. Approve this translation

Must have (deal breaker)

Must have (obchodní příležitost) Approve this translation

Should have (not time critical)

Mohl by (není časově kritické) Approve this translation

Nice to have

Jsem rád, že Approve this translation

New User Feedback

Nový uživatelská zpětná vazba Approve this translation

New Ticket Note

Nové poznámka k ticketu Approve this translation

SLA Warning

Upozornění SLA Approve this translation

SLA Violation

Nedodržení SLA Approve this translation

User Traits

Vlastnosti uživatele Approve this translation

Account Traits

Vlastnosti účtu Approve this translation

Company Insight

1 Společnost Insight Approve this translation

I support '%{title}' - what do you think?

Podporuji '%{title}' – Co si o tom myslíš? Approve this translation

Multiple forum languages

Více jazykové fórum Approve this translation

Have forums in multiple languages

Mají fóra ve více jazycích Approve this translation

never

1 nikdy Approve this translation

today

1 dnes Approve this translation

yesterday

1 včera Approve this translation