Clients - Touchpoint Toolkit

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  69
 3. Reviewed
  19
 4. All
  88
 5. Health
Displaying 51 - 88 of 88

You and one other person %{heart:want} this idea

Bạn và một người khác %{heart:muốn} ý tưởng này Approve this translation

You and %{count} other people %{heart:want} this idea

Bạn và %{count} những người khác %{heart:muốn} ý tưởng này Approve this translation

Post your own idea

Gửi ý kiến của bạn Approve this translation

Wins %{percent}%% of the time

Thắng %{percent} %% Thời gian Approve this translation

Wins %{percent}%% of the time

Thắng %{percent} %% Thời gian Approve this translation

When you post an idea to our feedback forum, others will be able to subscribe to it and make comments.

Khi bạn gửi ý kiến vào diễn đàn, những người khác có thể xem và bình luận. Approve this translation

Open in a new window

Mở ra cửa sổ mới Approve this translation

Open in a new window

Mở ra cửa sổ mới Approve this translation

This answers my question

Bài này giúp giải quyết vấn đề của tôi Approve this translation

Related ideas

Các ý kiến liên quan Approve this translation

Related articles

Các bài liên quan Approve this translation

Related feedback

Thông tin phản hồi liên quan Approve this translation

Related feedback

Thông tin phản hồi liên quan Approve this translation

We’ll update you as this idea progresses

Chúng tôi sẽ cập nhật cho bạn như ý tưởng này tiến triển Approve this translation

Awesome!!!

Tuyệt vời !!! Approve this translation

Okay.

Được rồi. Approve this translation

We'll be in touch.

Chúng tôi sẽ liên lạc. Approve this translation

We take your feedback to heart.

Chúng tôi có thông tin phản hồi của bạn đến trái tim. Approve this translation

Attach a file

Đính kèm tập tin Approve this translation

Attach a screenshot or file

Đính kèm một ảnh chụp màn hình hoặc tập tin Approve this translation

Snap screenshot

Snap ảnh chụp màn hình Approve this translation

Choose a file

Chọn một tập tin Approve this translation

Uploading

Tải lên Approve this translation

Something went wrong while uploading

Một cái gì đó đã đi sai trong khi tải lên Approve this translation

Try again

Thử lại Approve this translation

Just send my message

Chỉ cần gửi tin nhắn của tôi Approve this translation

Taking screenshot

Chụp ảnh chụp màn hình Approve this translation

This is taking longer than expected

Đây là mất nhiều thời gian hơn dự kiến Approve this translation

Please select a category

Hãy chọn một danh mục Approve this translation

Exceeded API Limit

Hạn chế API vượt quá Approve this translation

One person %{heart:wants} this idea

Một người %{heart:muốn} ý tưởng này Approve this translation

Please describe your idea

Vui lòng mô tả ý tưởng của bạn Approve this translation

Please enter a message

Vui lòng nhập một tin nhắn Approve this translation

You are not authorized to access this content

Bạn không có quyền truy cập vào nội dung này Approve this translation

The server is a bit busy at the moment. Sit tight and we'll keep trying or you can come back later.

Máy chủ hiện tại hơi bận. Hãy ngồi chặt và chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng hoặc bạn có thể quay lại sau. Approve this translation

Summarize your idea

Tóm tắt ý tưởng của bạn Approve this translation

Your idea has been posted to our %{link:feedback forum}

Ý tưởng của bạn đã được đăng lên %{link:diễn đàn phản hồi} của chúng tôi Approve this translation

Provide your email address to vote and receive updates for this idea.

Cung cấp địa chỉ email của bạn để bỏ phiếu và nhận thông tin cập nhật cho ý tưởng này. Approve this translation