Clients - Touchpoint Toolkit

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  73
 3. Reviewed
  15
 4. All
  88
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 73

Invalid email address!

Địa chỉ email không hợp lệ! Approve this translation

Whoops

Rất tiếc Approve this translation

What should we add next?

Những gì chúng ta nên thêm tiếp theo? Approve this translation

Pick

Chọn Approve this translation

Your pick

Lựa chọn của bạn Approve this translation

Great stuff!

Công cụ tuyệt vời! Approve this translation

Nevermind

Nevermind Approve this translation

Skip this set

Bỏ qua thiết lập này Approve this translation

Send us a message

Gửi cho chúng tôi một tin nhắn Approve this translation

I want this

Tôi muốn điều này Approve this translation

Post an Idea

Gửi một ý tưởng Approve this translation

Please enter a valid email address

Xin vui lòng nhập địa chỉ email hợp lệ Approve this translation

Idea title

Tiêu đề ý tưởng Approve this translation

Please enter a title

Hãy nhập tiêu đề Approve this translation

Select a category

Chọn một thể loại Approve this translation

So we can update you!

Vì vậy, chúng ta có thể cập nhật cho bạn! Approve this translation

This field is required

Lĩnh vực này là cần thiết Approve this translation

Select one

Chọn một Approve this translation

No thanks

Không, cảm ơn Approve this translation

Do you want updates about this idea?

Bạn có muốn cập nhật về ý tưởng này? Approve this translation

Enter your feedback

Nhập thông tin phản hồi của bạn Approve this translation

Why did you pick that score?

Tại sao anh lại chọn điểm đó? Approve this translation

Do you still want to submit an idea?

Bạn vẫn còn muốn gửi một ý tưởng? Approve this translation

Additional details

Biết thêm chi tiết Approve this translation

Sending message

Gửi tin nhắn Approve this translation

Are any of these helpful?

Bất kỳ của những hữu ích không? Approve this translation

Skip and send message

Bỏ qua và gửi tin nhắn Approve this translation

Skip and post idea

Bỏ qua và gửi ý tưởng Approve this translation

Edit message

Chỉnh sửa tin nhắn Approve this translation

Can we ask a favor?

Chúng tôi có thể yêu cầu một việc được không? Approve this translation

We'd really appreciate it if you would tweet your comments, too

Chúng tôi thực sự đánh giá cao nếu bạn sẽ tweet bình luận của bạn, quá Approve this translation

Not likely

Không có khả năng Approve this translation

Very likely

Rất có thể Approve this translation

Powered by %{link:UserVoice}

Powered by %{link:UserVoice} Approve this translation

0 people %{heart:want} this idea

0 người %{heart:muốn} ý tưởng này Approve this translation

One person %{heart:want}s this idea

Một người %{heart:muốn} s ý tưởng này Approve this translation

%{count} people %{heart:want} this idea

%{count} mọi người %{heart:muốn} ý tưởng này Approve this translation

You %{heart:want} this idea

Bạn %{heart:muốn} ý tưởng này Approve this translation

You and one other person %{heart:want} this idea

Bạn và một người khác %{heart:muốn} ý tưởng này Approve this translation

You and %{count} other people %{heart:want} this idea

Bạn và %{count} những người khác %{heart:muốn} ý tưởng này Approve this translation

0 people %{heart:want} this idea

0 người %{heart:muốn} ý tưởng này Approve this translation

One person %{heart:want}s this idea

Một người %{heart:muốn} s ý tưởng này Approve this translation

%{count} people %{heart:want} this idea

%{count} mọi người %{heart:muốn} ý tưởng này Approve this translation

You %{heart:want} this idea

Bạn %{heart:muốn} ý tưởng này Approve this translation

You and one other person %{heart:want} this idea

Bạn và một người khác %{heart:muốn} ý tưởng này Approve this translation

You and %{count} other people %{heart:want} this idea

Bạn và %{count} những người khác %{heart:muốn} ý tưởng này Approve this translation

Pick + Subscribe

+ Theo dõi chọn Approve this translation

Wins %{percent}%% of the time

Thắng %{percent} %% Thời gian Approve this translation

Wins %{percent}%% of the time

Thắng %{percent} %% Thời gian Approve this translation

Related feedback

Thông tin phản hồi liên quan Approve this translation