Clients - Instant Answers Widget

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  13
 3. Reviewed
  55
 4. All
  68
 5. Health
Displaying all 13

%{num} ranked

%{num} uvrstila Approve this translation

Are you sure you want to delete your comment?

Ali ste prepričani, da želite izbrisati komentar? Approve this translation

Are you sure you want to delete your idea?

Ali ste prepričani, da želite izbrisati svojo idejo? Approve this translation

Since other people support this idea, you cannot delete it. However, you can remove yourself from this idea and it will be associated with 'Anonymous' Are you sure you want to remove yourself from this idea?

Ker drugi ljudje podpirajo to idejo, ga ni mogoče izbrisati. Vendar pa si lahko sami odstranite iz te ideje in bo povezana z "Anonymous" Ali ste prepričani, da se želite odstraniti iz te ideje? Approve this translation

We’ve found %{1:relate ideas} that you may want to check out.

Ugotovili smo, %{1:nanašajo idej,} da boste morda želeli preveriti. Approve this translation

Thanks!

Hvala! Approve this translation

Sign in with

Prijavite se s Approve this translation

Sign in to give feedback

Prijavite se, če želite dati povratne informacije Approve this translation

Please enter a password.

Vnesite geslo. Approve this translation

Are you sure you want to delete your attachment?

Ali ste prepričani, da želite izbrisati prilogo? Approve this translation

We're glad you're here

Veseli smo, da ste tukaj Approve this translation

Please sign in to leave feedback

Prosimo, prijavite se in pustite povratne informacije Approve this translation

We couldn't submit your score at this time.

Vašega rezultata trenutno nismo mogli poslati. Approve this translation