Clients - Instant Answers Widget

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  16
 3. Reviewed
  71
 4. All
  87
 5. Health
Displaying 51 - 87 of 87

Contact support

1 Stik za podporo Approve this translation

Give feedback

Pošlji povratne informacije Approve this translation

Close window

1 Zapri okno Approve this translation

Post another idea

Oddaj drugo idejo Approve this translation

Your votes will be returned when your ideas are closed by an admin

Vaši glasovi se bodo povrnili, ko bo vaše ideje zaprl administrator Approve this translation

Error! Try again.

1 Napaka! Poskusi še enkrat. Approve this translation

Saving

Shranjevanje Approve this translation

Saved

Shranjeno Approve this translation

Passwords must match

Gesli se morata ujemati Approve this translation

Your password has been updated

1 Vaše geslo je bilo posodobljeno Approve this translation

Sent!

1 Poslano! Approve this translation

Please note that you are now out of votes for this forum. Your votes will be returned when your ideas are closed by an admin

Prosimo vedite, da ste sedaj brez glasov za ta forum. Vaši glasovi se bodo povrnili, ko bo vaše ideje zaprl administrator Approve this translation

Sorry, we couldn't submit your idea since you're out of votes.

Oprostite, nismo mogli sprejeti vaše ideje, ker vam je zmanjkalo glasov. Approve this translation

I still want to send a message

Še vedno želim poslati sporočilo Approve this translation

No results found

1 Ni zadetkov Approve this translation

We’ve found %{1:articles} that may help you faster than sending a message.

Našli smo, %{1:članke,} ki vam lahko pomagajo hitreje kot pošiljanje sporočila. Approve this translation

We’ve found %{1:articles} and %{2:related ideas} that may help you faster than sending a message.

Našli smo, %{1:članke} in %{2:sorodnih idej}, ki vam lahko pomagajo hitreje kot pošiljanje sporočila. Approve this translation

We’ll get back to you shortly

Kmalu vam bomo odgovorili Approve this translation

More matches

1 Več zadetkov Approve this translation

Your email address does not have access to this forum.

1 Vaš e-poštni naslov nima dostopa do tega foruma. Approve this translation

Uh-oh! Cookies are disabled. Access the feedback forum directly at %{forum_link} or enable cookies in your browser settings and refresh this page.

Uh-oh! Piškotki so onemogočeni. Dostopajte do foruma direktno na povezavi %{forum_link} ali omogočite piškotke v nastavitvah vašega brskalnika in osvežite to stran. Approve this translation

%{num} ranked

%{num} uvrstila Approve this translation

Are you sure you want to delete your comment?

Ali ste prepričani, da želite izbrisati komentar? Approve this translation

Are you sure you want to delete your idea?

Ali ste prepričani, da želite izbrisati svojo idejo? Approve this translation

Since other people support this idea, you cannot delete it. However, you can remove yourself from this idea and it will be associated with 'Anonymous' Are you sure you want to remove yourself from this idea?

Ker drugi ljudje podpirajo to idejo, ga ni mogoče izbrisati. Vendar pa si lahko sami odstranite iz te ideje in bo povezana z "Anonymous" Ali ste prepričani, da se želite odstraniti iz te ideje? Approve this translation

We’ve found %{1:relate ideas} that you may want to check out.

Ugotovili smo, %{1:nanašajo idej,} da boste morda želeli preveriti. Approve this translation

Voted!

Glasoval! Approve this translation

We’ll send you updates on this idea

Poslali vam bomo posodobitve na tej ideji Approve this translation

Thanks!

Hvala! Approve this translation

Sign in with

Prijavite se s Approve this translation

Sign in to give feedback

Prijavite se, če želite dati povratne informacije Approve this translation

Please enter a password.

Vnesite geslo. Approve this translation

This is a private forum. Sign in with an approved profile to access.

To je zasebni forum. Za dostop se prijavite z odobrenim profilom. Approve this translation

Are you sure you want to delete your attachment?

Ali ste prepričani, da želite izbrisati prilogo? Approve this translation

We're glad you're here

Veseli smo, da ste tukaj Approve this translation

Please sign in to leave feedback

Prosimo, prijavite se in pustite povratne informacije Approve this translation

We couldn't submit your score at this time.

Vašega rezultata trenutno nismo mogli poslati. Approve this translation