Clients - Feedback & Help Center

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  167
 3. Reviewed
  50
 4. All
  217
 5. Health
Displaying 101 - 150 of 217

Create your profile to gain access

Креирај вашиот профил за да добијат пристап Approve this translation

Once you've created your profile we'll forward you to the %{name} forum.

Откако сте ја создале вашите коментари на профилот ние ќе ви достави до %{name} форумот. Approve this translation

If you already have a profile click %{1:here} to sign in

Ако веќе имаат профилот кликнете %{1:тука} за да се зачлените во Approve this translation

Recently updated ideas

Неодамна ажурирани идеи Approve this translation

Existing idea results

Постоечките идеја резултати Approve this translation

That forum has been temporarily blocked due to account changes.

Дека форумот е привремено отстранета поради сметка промени. Approve this translation

Feedback forums

Коментари форуми Approve this translation

Top ideas from the community

Топ идеи од заедницата Approve this translation

Feedback and Knowledge Base

Повратни информации и база на знаење Approve this translation

You are about to delete your user profile. This cannot be undone!

Вие сте за да го избришете вашиот кориснички профил. Ова не може да се врати! Approve this translation

Create a password to secure your profile.

Креирај лозинка за да се обезбеди вашиот профил. Approve this translation

More articles

Повеќе статии Approve this translation

More ideas

Повеќе идеи Approve this translation

View all ideas in

Прикажи ги сите идеи во Approve this translation

View all ideas in %{forum}

Прикажи ги сите идеи во %{forum} Approve this translation

View all articles in %{section}

Прикажи ги сите написи во %{section} Approve this translation

Delete comment from %{name} on %{time}

Избришете коментари од %{name} на %{time} Approve this translation

Comments for %{title}

Коментари за %{title} Approve this translation

Ideas similar to %{title}

Идеи слични на %{title} Approve this translation

Admin page for %{title}

Админ страницата за %{title} Approve this translation

View all articles in %{title}

Прикажи ги сите написи во %{title} Approve this translation

View all articles

Прикажи ги сите написи Approve this translation

Set a password -- we just need you to confirm your email first.

Поставете лозинка - ние само треба да ја потврдите вашата е-мејл прв план. Approve this translation

A user with the email address %{email} already exists. Please sign in.

А корисник со е-мејл адреса %{email} веќе постои. Влези внатре Approve this translation

View all ideas in category %{category}

Прикажи ги сите идеи во категоријата %{category} Approve this translation

Uh-oh! Cookies are disabled. Access the feedback forum directly at %{forum_link} or enable cookies in your browser settings and refresh this page.

Ух-ах! Колачињата се оневозможени. Пристапите на повратни форумот директно на %{forum_link} или им овозможи на колачиња во вашиот интернет пребарувач поставувања и освежување оваа страница. Approve this translation

No email address specified. Please try again.

Нема е-маил адреса е одреден. Ве молиме обидете се повторно. Approve this translation

New comments

Нови коментари Approve this translation

These are the terms of service for UserVoice, the service that powers this support portal, not for %{name} itself.

Овие се условите на услугата за UserVoice, услугата која моќите на овој Портал за поддршка, а не за %{name} себе. Approve this translation

ranked

рангирана Approve this translation

Are you sure you want to delete your comment?

Дали сте сигурни дека сакате да го избришете вашиот коментар? Approve this translation

Are you sure you want to delete your idea?

Дали сте сигурни дека сакате да ја избришете вашата идеја? Approve this translation

Since other people support this idea, you cannot delete it. However, you can remove yourself from this idea and it will be associated with 'Anonymous' Are you sure you want to remove yourself from this idea?

Од други луѓе ја поддржуваат оваа идеја, не можете да ја избришете. Сепак, може да се отстрани од оваа идеја и ќе бидат поврзани со "Анонимен" Дали сте сигурни дека сакате да се отстрани од оваа идеја? Approve this translation

Delete suggestion %{suggestion}

Избришете предлог %{suggestion} Approve this translation

Are you sure you want to delete your comment?

Дали сте сигурни дека сакате да го избришете вашиот коментар? Approve this translation

Delete suggestion %{suggestion}

Избришете предлог %{suggestion} Approve this translation

By signing up you agree to our %{link}.

Со потпишувањето вие се согласувате со нашите %{link} . Approve this translation

terms of service

Услови за Користење Approve this translation

%{num} person wants this

%{num} личноста го бара ова Approve this translation

%{num} people want this

%{num} луѓето сакаат ова Approve this translation

I support '%{title}' - what do you think?

Јас ја поддржувам " %{title} - Што мислите? Approve this translation

%{user} supported this idea

%{user} ја поддржа оваа идеја Approve this translation

%{user} supported this

%{user} го поддржа овој Approve this translation

Looking for more articles? Find a topic in the sidebar.

Во потрага по повеќе статии? Најде тема во страничната лента. Approve this translation

More information about the response to %{suggestion}

Повеќе информации за одговорот на %{suggestion} Approve this translation

Enter current password

Внесете тековна лозинка Approve this translation

Enter your current password

Внесете ја вашата тековна лозинка Approve this translation

Your password has been reset

Вашата лозинка е ресетирана Approve this translation

We've just sent you an email to %{email}.

Веднаш ви испративме е-пошта %{email} . Approve this translation

Click the link to create a password, then come back here and sign in.

Кликнете на врската за да креирате лозинка, потоа да се вратите тука и да се најавите. Approve this translation