Clients - Feedback & Help Center

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  194
 3. Reviewed
  91
 4. All
  285
 5. Health
Displaying 101 - 150 of 285

Your email is unconfirmed

Вашиот е маил не е потврден Approve this translation

Password-protect your profile to gain access

Заштитете го Вашиот профил од добивање пристап Approve this translation

Server communication problems! Please try again.

Сервер проблеми во комуникацијата! Ве молиме обидете се повторно. Approve this translation

You must accept the terms to continue.

Мора да го прифатите условите за да продолжите. Approve this translation

You've used all your votes and won't be able to post a new idea, but you can still search and comment on existing ideas.

Сте ги искористиле сите ваши гласови,нема да бидете во можност да поставите нова идеја, но сеуште може да се бараат и коментараат постојните идеи. Approve this translation

There are two ways to get more votes:

Постојат два начина да се добијат повеќе гласови: Approve this translation

When an admin closes an idea you've voted on, you'll get your votes back from that idea.

Кога администраторот ќе ја затвори идејата за која сте гласале, ќе ги добиете вашаите гласови од таа идеја. Approve this translation

You can remove your votes from an open idea you support.

Можете да ги отстраните вашите гласови од отворена идеја која ја подржувате. Approve this translation

Post a new idea

Испраќање на нова идеја Approve this translation

Hot

Жешка Approve this translation

Idea has been closed

Идејата е затворена Approve this translation

private

приватни Approve this translation

%{num}

%{num} Approve this translation

article

Член Approve this translation

articles

статии Approve this translation

All Articles

Сите написи Approve this translation

%{topic}

%{topic} Approve this translation

%{1:votes}

%{1: гласови} Approve this translation

%{1:votes}

%{1: гласови} Approve this translation

vote left!

гласање лево! Approve this translation

votes left!

гласови лево! Approve this translation

%{current_forum_name}

%{current_forum_name} Approve this translation

%{current_category_name}

%{current_category_name} Approve this translation

All ideas

Сите идеи Approve this translation

article

Член Approve this translation

idea

идеја Approve this translation

This idea is %{name}

Оваа идеја е %{name} Approve this translation

updated %{date}

обновено %{date} Approve this translation

Searching

Пребарување Approve this translation

No results.

Не се пронајдени. Approve this translation

Clear search results

Ведро Резултати од пребарувањето Approve this translation

idea

идеја Approve this translation

ideas

идеи Approve this translation

Stay signed in

Останете потпишан во Approve this translation

Click this link to stay signed in on this computer even after your browser is closed.

Кликни овој линк за да остане потпишан во на овој компјутер дури и по вашиот прелистувач е затворена. Approve this translation

Error! Try again.

Грешка! Обидете се повторно. Approve this translation

Saving

Заштеда Approve this translation

Saved

Зачувани Approve this translation

This idea has been converted to a private support message

Оваа идеја е претворена во приватни поддршка порака Approve this translation

%{user}: %{filter} (%{num} idea)

%{user} : %{filter} (%{num} идеја) Approve this translation

%{user}: %{filter} (%{num} ideas)

%{user} : %{filter} (%{num} идеи) Approve this translation

hide closed ideas

кријат затворени идеи Approve this translation

show closed ideas

покажуваат затворени идеи Approve this translation

My feedback

Мојот коментари Approve this translation

You need to sign in to see your feedback.

Мора да се регистрирате за да ја видите вашите повратни информации. Approve this translation

Enter your idea and we'll search to see if someone has already suggested it.

Внесете ја вашата идеја и ние ќе пребарување за да види дали некој веќе го има предложено. Approve this translation

We really appreciate your feedback!

Ние навистина го цениме вашето мислење! Approve this translation

Change my password

Промена на лозинката Approve this translation

Passwords must match

Лозинките мора да одговара на Approve this translation

Your password has been updated

Вашата лозинка беше обновено Approve this translation