Clients - Touchpoint Toolkit

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  91
 3. Reviewed
  7
 4. All
  98
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 98

Category

Категорија Approve this translation

Back

Назад Approve this translation

Processing

Обработка на Approve this translation

Send message

Прати порака Approve this translation

Admin response

Администраторски одговор Approve this translation

Edit idea

Измени идеја Approve this translation

Describe your idea

Опишете ја Вашата идеја Approve this translation

Post idea

Прати идеја Approve this translation

Delete my profile

Избриши го мојот прифил Approve this translation

Thank you!

Ви благодариме Approve this translation

Invalid email address!

Невалиден e-mail адреса! Approve this translation

Whoops

Whoops Approve this translation

How likely would you be to recommend %{site_name} to a friend or colleague?

Како најверојатно ќе биде да се препорача %{site_name} на пријател или колега? Approve this translation

Great stuff!

Големи нешта! Approve this translation

Nevermind

Не е важно Approve this translation

Send us a message

Испратете ни порака Approve this translation

Do you still want to submit an idea or send us a message?

Дали се уште сакате да го достават идеја или пратете ни порака? Approve this translation

Post an Idea

Ја објавите една идеја Approve this translation

Idea title

Идејата наслов Approve this translation

Please enter a title

Ве молиме внесете наслов Approve this translation

Select a category

Избери категорија Approve this translation

So we can update you!

Па можеме да ви ажурирање! Approve this translation

This field is required

Ова поле е задолжително Approve this translation

Select one

Изберете една Approve this translation

No thanks

Не, благодарам Approve this translation

Enter your feedback

Внесете вашите повратни информации Approve this translation

Why did you pick that score?

Зошто да изберете кој резултат? Approve this translation

Do you still want to send us a message?

Дали се уште сакате да ни испратите порака? Approve this translation

Do you still want to submit an idea?

Дали се уште сакате да го поднесе идеја? Approve this translation

Additional details

Дополнителни детали Approve this translation

Sending message

Испраќање на порака Approve this translation

Give feedback or ask for help

Даде повратни информации или да побарате помош Approve this translation

Are any of these helpful?

Дали било кој од овие корисни? Approve this translation

Skip and send message

Прескокнете и испрати порака Approve this translation

Skip and post idea

Скокни и да ја објавите идеја Approve this translation

Edit message

Измени порака Approve this translation

Message sent!

Пораката е испратена! Approve this translation

Can we ask a favor?

Ние може да побара услуга? Approve this translation

We'd really appreciate it if you would tweet your comments, too

Ние навистина би го ценат ако би чуруликам вашите коментари, премногу Approve this translation

Not likely

Не, најверојатно, Approve this translation

Very likely

Многу веројатно Approve this translation

Powered by %{link:UserVoice}

Powered by %{link:UserVoice} Approve this translation

0 people %{heart:want} this idea

0 луѓето %{heart:сакаат} оваа идеја Approve this translation

One person %{heart:want}s this idea

Едно лице %{heart:сакате} на оваа идеја Approve this translation

%{count} people %{heart:want} this idea

%{count} луѓето %{heart:сакаат} оваа идеја Approve this translation

You %{heart:want} this idea

%{heart:Сакате} оваа идеја Approve this translation

You and one other person %{heart:want} this idea

Вие и еден друг човек %{heart:сакаат} оваа идеја Approve this translation

You and %{count} other people %{heart:want} this idea

Вие и %{count} другите луѓе %{heart:сакаат} оваа идеја Approve this translation

Your feedback has been posted to our %{link:feedback forum}

Вашите повратни информации се испратени на нашата %{link:повратни информации форум} Approve this translation

Your feedback has been posted to our %{link:feedback forum}

Вашите повратни информации се испратени на нашата %{link:повратни информации форум} Approve this translation