Clients - Instant Answers Widget

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  47
 3. Reviewed
  39
 4. All
  86
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 86

started

отпочнато Approve this translation

planned

1 се планира Approve this translation

duplicate

1 дупликат Approve this translation

other

1 останато Approve this translation

under review

1 се разгледува Approve this translation

declined

одбиено Approve this translation

completed

завршено Approve this translation

responded

одговорено Approve this translation

Sorry, you don't have access to this forum.

Извинете.немате пристап за овој форум. Approve this translation

Message subject

Содржина на пораката Approve this translation

spam

спам Approve this translation

%{num} article

%{num} статија Approve this translation

%{num} articles

%{num} статии Approve this translation

thinking

мислења Approve this translation

You have %{1:votes} left!

Ви остана уште %{1:votes} Approve this translation

To help improve the overall quality of ideas, users are given a limited number of votes. Once ideas you vote for are closed, your votes will be returned to you.

За да помогнеме за подобрување на севкупниот квалитет на идеи, на корисниците им се даваат ограничен број на гласови. Откако идеите за кои сте гласале ќе се затворат, вашите гласови ќе Ви бидат вратени. Approve this translation

You're out of votes

Вие сте во недостиг на гласови Approve this translation

Voting has closed

Гласањето е затворено Approve this translation

Remove votes

Отстрани ги гласовите Approve this translation

browse articles

разгледајте статии Approve this translation

browse ideas

разгледајте идеи Approve this translation

How can we help you today?

Како можеме да Ви помогнеме денес? Approve this translation

Sending

Праќање Approve this translation

Your message has been received.

Вашата порака е примена Approve this translation

Submitting

Поднесување Approve this translation

Your idea has been received.

Вашата идеја е примена. Approve this translation

Visit %{link}

Посетете %{link} Approve this translation

You are out of votes!

Вие сте во недостиг на гласови! Approve this translation

We'll email you!

Ние ќе ве контактираме преку e-mail! Approve this translation

open in new window

отвори во нов прозорец Approve this translation

Hide

Сокри Approve this translation

%{num} related idea

%{num} поврзани идеја Approve this translation

%{num} related ideas

%{num} слични идеи Approve this translation

Matches for '%{query}'

Софпаѓања со '%{query}' Approve this translation

searching

пребарувам Approve this translation

We couldn't submit your vote at this time.

Не можеме да го поднесеме Вашиот глас во овој момент. Approve this translation

No articles or ideas available

Нема статии или идеи на располагање Approve this translation

No articles available

Нема статии на располагање Approve this translation

No ideas available

Нема идеи на располагање Approve this translation

Send another message

Прати друга порака Approve this translation

Idea is closed

Идејата е затворена Approve this translation

Sorry, we couldn't submit your request.

Извинете, не можеме да ја поднесете вашата барање. Approve this translation

Choose a File

Изберете Датотека Approve this translation

Remove

Отстрани Approve this translation

Remove Attachment

Отстрани Прилог Approve this translation

Please sign in

Ве молиме да се пријавите Approve this translation

Whoops! Please fill in all required fields before continuing.

Whoops! Ве молиме пополнете ги сите потребни полиња пред да продолжите. Approve this translation

Whoops! You are attempting to upload a file that is too big. Please attach a smaller file and try again.

Whoops! Вие се обидувате да испратите датотека која е премногу голема. Ве молиме приложете помала датотека и обидете се повторно. Approve this translation

Create a password to secure your profile. You will receive a confirmation email with a link to create your new password.

Креирајте лозинка за да го заштитите вашиот профил. Ќе добиете потврда по имејл со линк за да креирате нова лозинка. Approve this translation

Password-protect your profile to gain access

Заштитете го Вашиот профил од добивање пристап Approve this translation