Clients - Feedback & Help Center

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  161
 3. Reviewed
  83
 4. All
  244
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 161

Privacy Policy

Политика за приватност Approve this translation

Your Name

Го вашето име Approve this translation

Sign up

Пријавете се Approve this translation

Job Title

Работа Наслов Approve this translation

ex: Community Manager, CEO

пр: Менаџер за извршен директор Approve this translation

%{num} articles

%{num} статии Approve this translation

articles

статии Approve this translation

Sorry, we couldn't submit your request.

Извинете, не можеме да ја поднесете вашата барање. Approve this translation

Choose a File

Изберете Датотека Approve this translation

Remove

Отстрани Approve this translation

Remove Attachment

Отстрани Прилог Approve this translation

Whoops! Please fill in all required fields before continuing.

Whoops! Ве молиме пополнете ги сите потребни полиња пред да продолжите. Approve this translation

Whoops! You are attempting to upload a file that is too big. Please attach a smaller file and try again.

Whoops! Вие се обидувате да испратите датотека која е премногу голема. Ве молиме приложете помала датотека и обидете се повторно. Approve this translation

Server communication problems! Please try again.

Сервер проблеми во комуникацијата! Ве молиме обидете се повторно. Approve this translation

You must accept the terms to continue.

Мора да го прифатите условите за да продолжите. Approve this translation

Post a new idea

Испраќање на нова идеја Approve this translation

Idea has been closed

Идејата е затворена Approve this translation

private

приватни Approve this translation

%{num}

%{num} Approve this translation

article

Член Approve this translation

articles

статии Approve this translation

All Articles

Сите написи Approve this translation

%{topic}

%{topic} Approve this translation

%{1:votes}

%{1: гласови} Approve this translation

%{1:votes}

%{1: гласови} Approve this translation

vote left!

гласање лево! Approve this translation

votes left!

гласови лево! Approve this translation

%{current_forum_name}

%{current_forum_name} Approve this translation

%{current_category_name}

%{current_category_name} Approve this translation

All ideas

Сите идеи Approve this translation

article

Член Approve this translation

idea

идеја Approve this translation

This idea is %{name}

Оваа идеја е %{name} Approve this translation

updated %{date}

обновено %{date} Approve this translation

Searching

Пребарување Approve this translation

No results.

Не се пронајдени. Approve this translation

Clear search results

Ведро Резултати од пребарувањето Approve this translation

idea

идеја Approve this translation

ideas

идеи Approve this translation

Stay signed in

Останете потпишан во Approve this translation

Click this link to stay signed in on this computer even after your browser is closed.

Кликни овој линк за да остане потпишан во на овој компјутер дури и по вашиот прелистувач е затворена. Approve this translation

Error! Try again.

Грешка! Обидете се повторно. Approve this translation

Saving

Заштеда Approve this translation

Saved

Зачувани Approve this translation

This idea has been converted to a private support message

Оваа идеја е претворена во приватни поддршка порака Approve this translation

My feedback

Мојот коментари Approve this translation

We really appreciate your feedback!

Ние навистина го цениме вашето мислење! Approve this translation

Change my password

Промена на лозинката Approve this translation

Passwords must match

Лозинките мора да одговара на Approve this translation

Your password has been updated

Вашата лозинка беше обновено Approve this translation