Authentication

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  51
 3. Reviewed
  22
 4. All
  73
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 73

Sign in

Најави се Approve this translation

Remember me

Потсети ме Approve this translation

Change Password

Промени го пасвордот Approve this translation

Sorry, we couldn't find your existing account on file.

За жал, не можевме да го најдеме вашиот постоечки профил на датотеката. Approve this translation

Required, but not displayed

Потребно, но не се прикажува Approve this translation

or, sign in with

или, пријавете се со Approve this translation

Facebook appears to be momentarily down. Please try again in a few moments.

1 Најверојатно Фејсбук-от е моментално е исклучен. Ве молиме обидете се повторно за неколку моменти. Approve this translation

If checked, we'll remember your session for 2 weeks.

Ако е означено, ќе ја памтиме Вашата сесија 2 недели. Approve this translation

Sign in to your profile.

Пријавете се на Вашиот профил Approve this translation

I agree to the %{tos}

Се согласувам со %{tos} Approve this translation

Sign out

Одјави се Approve this translation

Signed in as %{user}

Најавен како %{user} Approve this translation

You aborted the sign-in process.

Го прекинавте процесот на најавување Approve this translation

Display name

Прикажи име Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Try to log in again.

1 Се извинуваме, не можеме да Ве најавиме.Обидете се да се најавите повторно. Approve this translation

Your UserVoice subdomain

Вашиот UserVoice поддомен Approve this translation

Enter your email address

Внесете ја Вашата е маил адреса Approve this translation

Sorry, we couldn't log you in.

Извинете, не можеме да ве најавиме. Approve this translation

Terms of Service

1 Услови за Користење Approve this translation

Your email address

Вашата е-меил адреса Approve this translation

Thanks for signing in, %{user}

Ви благодариме што се пријавивте, %{user} Approve this translation

Set Password

Ставете лозинка Approve this translation

By signing in you agree to the Terms of Service

Со пријавувањето Вие се согласувате со Услови за Користење Approve this translation

Your email cannot be anonymous if you want to log in via Facebook.

Вашиот е-мејл не може да биде анонимен, ако сакате да влезете преку Фејсбук. Approve this translation

You need to provide a valid email address via Facebook.

Tреба да обезбеди валидна емаил адреса преку Фејсбук. Approve this translation

Sign in to your UserVoice profile

Пријавете се во Вашата UserVoice профилот Approve this translation

Sign in to your UserVoice account

Пријавете се во Вашата UserVoice сметка Approve this translation

Enter the email address you used

Внесете е-маил адреса се користи Approve this translation

We'll email you a list of UserVoice sites you have profiles on.

Ние ќе ви мејл листа на UserVoice сајтовите што имаат профили на. Approve this translation

Email me my sites

Ми мејл ми сајтови Approve this translation

Still having trouble?

Сеуште имаш проблеми? Approve this translation

Contact UserVoice support

Контакт UserVoice поддршка Approve this translation

Your UserVoice site URL

Вашиот UserVoice сајт рачно Approve this translation

Go to my account

Оди до мојот профил Approve this translation

Forgot your site's address?

Ја заборавивте адресата на вашиот сајт? Approve this translation

Okay

Океј Approve this translation

OpenID authentication failed: %{message}

За пријавување со OpenID автентикација не успеа: %{message} Approve this translation

OpenID authentication provider for %{provider} is currently unavailable

OpenID проверка на услуги за %{provider} моментално не е достапен Approve this translation

Your password cannot appear in your email address.

Вашата лозинка не може да се појави на вашата е -пошта. Approve this translation

Your email address cannot appear in your password.

Вашата адреса за е -пошта не може да се појави во вашата лозинка. Approve this translation

Your email username cannot appear in your password.

Вашето корисничко име за е -пошта не може да се појави во вашата лозинка. Approve this translation

You have been temporarily locked out for 30 minutes due to too many failed attempts.

Привремено сте заклучени 30 минути поради премногу неуспешни обиди. Approve this translation

Only administrators can log in via this method. Please log in another way.

Само администраторите можат да се логираат преку овој метод. Пријавете се на друг начин. Approve this translation

This %{provider} account is no good, it has no verified email address.

Ова %{provider} сметката не е добра, таа нема потврдена е-пошта. Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Please try again.

За жал за тоа, не можевме да се најавите. Обидете се повторно. Approve this translation

New Password

нова лозинка Approve this translation

Display name (optional)

Име на прикажување (опционално) Approve this translation

Hooray!

Ура! Approve this translation

You're in, getting your page ready.

Вие сте во, подготвувајќи ја вашата страница. Approve this translation

Cookie access is needed in order to sign you in. Please update your privacy settings to enable cross-site tracking or try using a different browser.

Потребен е пристап до колачиња за да се најавите. Ажурирајте ги поставките за приватност за да овозможите следење преку-страница или обидете се да користите друг прелистувач. Approve this translation