Emails

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  98
 3. Reviewed
  70
 4. All
  168
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 168

Powered by UserVoice

Powered by UserVoice Approve this translation

Spam

1 Спам Approve this translation

Uncategorized

Некатегоризирани Approve this translation

%{num} comments

%{num} коментари Approve this translation

%{num} comment

%{num} коментар Approve this translation

Idea held for approval

Идејата чека на одобрување Approve this translation

Approve

Одобрено Approve this translation

Unsubscribe

Одјава Approve this translation

Ignore Flags

Игнорирај ги знамињата Approve this translation

Visit our notifications forum

Посетете го нашиот форум за известувања Approve this translation

Too much email?

Премногу е маил адреси? Approve this translation

How can we improve this email?

Како можеме да го подобриме овој е маил? Approve this translation

votes

гласови Approve this translation

commented on

коментирано на Approve this translation

New note

Нова белешка Approve this translation

Posted in

Објавено во Approve this translation

Edit your email notifications

Изменете ги Вашите е маил известувања Approve this translation

Flagged by %{n} user(s)

Означено од %{n} корисник Approve this translation

User

Корисник Approve this translation

Get Started

Почни Approve this translation

sent a ticket

прати билет Approve this translation

Moderate idea: '%{title}'

1 Идеја на уредникот : '%{title}' Approve this translation

Your request to join <strong>%{name}</strong> on <em>%{sitename}</em> has been denied.

Вашето барање за да се приклучите на %{name} во %{sitename} е одбиено. Approve this translation

Please moderate

Ве молиме модерирајте Approve this translation

on

на Approve this translation

%{n} items are awaiting moderation

%{n} предмети чекаат модерирање Approve this translation

Daily summary for

1 Дневен преглед за Approve this translation

Your access request has been approved

1 Вашето барање за пристап е одобрено Approve this translation

View ticket

Погледни билет Approve this translation

Click here to sign in to the forum

Кликнете тука за да се најавите на форумот Approve this translation

Click here to sign in to %{host}

Кликнете тука за да се најавите на %{host} Approve this translation

%{num} vote

%{num} глас Approve this translation

Comment held for approval

Коментарот чека на одобрување Approve this translation

We're sorry

Жалиме Approve this translation

Moderate comment: '%{title}'

1 Коментар од уредникот : '%{title}' Approve this translation

New comment on

Нов коментар на Approve this translation

new status update

Ажуриран нов статус Approve this translation

new comments

нови коментари Approve this translation

new status updates

Ажурирани нови статуси Approve this translation

None

Никој Approve this translation

%{name} added a note to '%{title}'

1 %{name} додаде белешка на '%{title}' Approve this translation

You're invited!

Вие сте поканети Approve this translation

Add a note

Додади забелешка Approve this translation

New idea: '%{title}'

1 Нова идеја : '%{title}' Approve this translation

%{num} votes

%{num} гласови Approve this translation

You've been invited to join <strong>%{forum_link}</strong> on <em>%{sitename}</em>. This is a private, invitation-only forum to find and discuss the best ideas from people like yourself.

Поканети сте да се приклучите %{forum_link} на %{sitename}. Ова е приватна, покана за форумот за да најдете и да дискутирте за најдобрите идеи од луѓе како вас. Approve this translation

You've been invited to the private forum, %{name}

1 Поканети сте на приватниот форум, %{name} Approve this translation

Data export

1 Експорт на податоци Approve this translation

No

Не Approve this translation

You're receiving this message because you're following

Ја добивате оваа порака затоа што ја следите Approve this translation