1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  560
 3. Reviewed
  299
 4. All
  859
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 836

by %{username}

од %{username} Approve this translation

started

отпочнато Approve this translation

Sign in

Најави се Approve this translation

anonymous

анонимни Approve this translation

This entry is for a protected UserVoice page. To view protected entries, please subscribe instead to %{url}.

Оваа ставка е за заштитена страна на UserVoice. За да можете да ги прегледувате заштитените ставки Ве молиме да се претплатите на %{url}. Approve this translation

[password protected entry]

[влезот е заштитен со лозинка] Approve this translation

I suggest you ...

1 Ви предлагам Approve this translation

Terms of service

1 Услови за користење Approve this translation

Status

Статус Approve this translation

an anonymous user

1 анонимен корисник Approve this translation

You've revoked the token for %{application}

1 Сте повекле токен за %{application} Approve this translation

subscription plan does not include domain aliasing

1 претплатничката услуга не вклучува алиас домени Approve this translation

Cancel

1 Затвори Approve this translation

%{username} (admin) responded

1 %{username} (admin) одговори Approve this translation

does not belong to subdomain

1 не припаѓа на поддомеин Approve this translation

This forum has closed. No more voting is allowed.

2 Овој форум е веќе затворен. Не е дозволено гласање. Approve this translation

planned

1 се планира Approve this translation

duplicate

1 дупликат Approve this translation

Password confirmation

1 Потврда на лозинката Approve this translation

%{username} said

1 %{username} кажа Approve this translation

other

1 останато Approve this translation

Avatar

Аватар Approve this translation

Email

1 Е маил Approve this translation

Sorry, we couldn't find any accounts for '%{email}'.

1 За жал, не можевме да најдеме ниедна сметка за '%{email}'. Approve this translation

Activity

1 Активност Approve this translation

%{username} suggested

1 %{username} предложи Approve this translation

Categories

1 Категории Approve this translation

Customer Feedback for %{account_name}

1 Повратна информација од клиент за %{account_name} Approve this translation

under review

1 се разгледува Approve this translation

What happens if I run out?

Што се случува ако снема? Approve this translation

declined

одбиено Approve this translation

Privacy Policy

Политика за приватност Approve this translation

Feedback

Повратна Информација Approve this translation

Your Name

Го вашето име Approve this translation

Password

Лозинка Approve this translation

Remember me

Потсети ме Approve this translation

Thanks for confirming your email address!

1 Ви благодариме за потврдата на вашата e-mail адреса! Approve this translation

Enter your idea

Внесете ја Вашата идеја Approve this translation

Share

Сподели Approve this translation

resolves to '%{resolves_to}' instead of '%{host}'. Check your DNS settings.

се решава на '%{resolves_to}' наместо на '%{host}' .Проверете ги вашите DNS поставувања. Approve this translation

%{username} noted

%{username} забележа Approve this translation

is not resolving. It may take up to 72 hours for your DNS changes to propagate. %{link}

не е решено. може да поминат и до 72 часа за вашите DNS промени да се пропагираат. %{link} Approve this translation

Sign up

Пријавете се Approve this translation

You have already confirmed this email.

1 Веќе сте ја потврдиле оваа е-маил адреса Approve this translation

completed

завршено Approve this translation

Visit our notifications forum

Посетете го нашиот форум за известувања Approve this translation

Too much email?

Премногу е маил адреси? Approve this translation

How can we improve this email?

Како можеме да го подобриме овој е маил? Approve this translation

responded

одговорено Approve this translation

New suggestion

Нова препорака Approve this translation