1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  635
 3. Reviewed
  308
 4. All
  943
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 943

by %{username}

од %{username} Approve this translation

started

отпочнато Approve this translation

That email has already been confirmed. Thanks!

2 Тој емејл е веќе потврден.Благодариме! Approve this translation

Sign in

Најави се Approve this translation

anonymous

анонимни Approve this translation

This entry is for a protected UserVoice page. To view protected entries, please subscribe instead to %{url}.

Оваа ставка е за заштитена страна на UserVoice. За да можете да ги прегледувате заштитените ставки Ве молиме да се претплатите на %{url}. Approve this translation

[password protected entry]

[влезот е заштитен со лозинка] Approve this translation

I suggest you ...

1 Ви предлагам Approve this translation

Terms of service

1 Услови за користење Approve this translation

Status

Статус Approve this translation

an anonymous user

1 анонимен корисник Approve this translation

Description

1 Опис Approve this translation

You've revoked the token for %{application}

1 Сте повекле токен за %{application} Approve this translation

subscription plan does not include domain aliasing

1 претплатничката услуга не вклучува алиас домени Approve this translation

Comment

1 Коментар Approve this translation

Settings

1 Подесување Approve this translation

Search

1 Побарај Approve this translation

vote

1 глас Approve this translation

%{duration} ago

%{duration} пред Approve this translation

does not belong to subdomain

1 не припаѓа на поддомеин Approve this translation

This forum has closed. No more voting is allowed.

2 Овој форум е веќе затворен. Не е дозволено гласање. Approve this translation

planned

1 се планира Approve this translation

duplicate

1 дупликат Approve this translation

Password confirmation

1 Потврда на лозинката Approve this translation

other

1 останато Approve this translation

Avatar

Аватар Approve this translation

optional

опционо Approve this translation

Your confirmation email has been resent.

1 Вашиот еммејл за потврда е препратен Approve this translation

Category

Категорија Approve this translation

Email

1 Е маил Approve this translation

Admin

1 Администратор Approve this translation

Sorry, we couldn't find any accounts for '%{email}'.

1 За жал, не можевме да најдеме ниедна сметка за '%{email}'. Approve this translation

Activity

1 Активност Approve this translation

White Labeled

1 Бела со назнака за Approve this translation

Categories

1 Категории Approve this translation

Open ideas

Отвори идеи Approve this translation

Customer Feedback for %{account_name}

1 Повратна информација од клиент за %{account_name} Approve this translation

under review

1 се разгледува Approve this translation

Re-send email confirmation

Препратете е маил потврда Approve this translation

What happens if I run out?

Што се случува ако снема? Approve this translation

declined

одбиено Approve this translation

Comments

Коментари Approve this translation

%{num} comments

%{num} коментари Approve this translation

Domain Aliasing

Домен aliasing Approve this translation

Privacy Policy

Политика за приватност Approve this translation

Feedback

Повратна Информација Approve this translation

Your Name

Го вашето име Approve this translation

Remember me

Потсети ме Approve this translation

Thanks for confirming your email address!

1 Ви благодариме за потврдата на вашата e-mail адреса! Approve this translation

Enter your idea

Внесете ја Вашата идеја Approve this translation