1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  634
 3. Reviewed
  233
 4. All
  867
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 867

You've revoked the token for %{application}

1 Сте повекле токен за %{application} Approve this translation

Deny

Одбиен Approve this translation

Facebook appears to be momentarily down. Please try again in a few moments.

1 Најверојатно Фејсбук-от е моментално е исклучен. Ве молиме обидете се повторно за неколку моменти. Approve this translation

Authorize Application

Овласти апликација Approve this translation

The application %{name} would like the ability to <strong>access and update</strong> your data on UserVoice.

Примената %{name} би сакале способност за пристап и надградба на вашиот податоци за UserVoice. Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Try to log in again.

1 Се извинуваме, не можеме да Ве најавиме.Обидете се да се најавите повторно. Approve this translation

Your email cannot be anonymous if you want to log in via Facebook.

Вашиот е-мејл не може да биде анонимен, ако сакате да влезете преку Фејсбук. Approve this translation

You need to provide a valid email address via Facebook.

Tреба да обезбеди валидна емаил адреса преку Фејсбук. Approve this translation

Allow <strong>%{name}</strong> access to your UserVoice profile?

Дозволете %{name} пристап до вашата UserVoice профил? Approve this translation

Allow access

Овозможи пристап Approve this translation

OpenID authentication failed: %{message}

За пријавување со OpenID автентикација не успеа: %{message} Approve this translation

OpenID authentication provider for %{provider} is currently unavailable

OpenID проверка на услуги за %{provider} моментално не е достапен Approve this translation

Only administrators can log in via this method. Please log in another way.

Само администраторите можат да се логираат преку овој метод. Пријавете се на друг начин. Approve this translation

This %{provider} account is no good, it has no verified email address.

Ова %{provider} сметката не е добра, таа нема потврдена е-пошта. Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Please try again.

За жал за тоа, не можевме да се најавите. Обидете се повторно. Approve this translation

started

отпочнато Approve this translation

I suggest you ...

1 Ви предлагам Approve this translation

Terms of service

1 Услови за користење Approve this translation

subscription plan does not include domain aliasing

1 претплатничката услуга не вклучува алиас домени Approve this translation

does not belong to subdomain

1 не припаѓа на поддомеин Approve this translation

This forum has closed. No more voting is allowed.

2 Овој форум е веќе затворен. Не е дозволено гласање. Approve this translation

planned

1 се планира Approve this translation

duplicate

1 дупликат Approve this translation

Password confirmation

1 Потврда на лозинката Approve this translation

other

1 останато Approve this translation

Activity

1 Активност Approve this translation

Customer Feedback for %{account_name}

1 Повратна информација од клиент за %{account_name} Approve this translation

under review

1 се разгледува Approve this translation

declined

одбиено Approve this translation

Enter your idea

Внесете ја Вашата идеја Approve this translation

resolves to '%{resolves_to}' instead of '%{host}'. Check your DNS settings.

се решава на '%{resolves_to}' наместо на '%{host}' .Проверете ги вашите DNS поставувања. Approve this translation

is not resolving. It may take up to 72 hours for your DNS changes to propagate. %{link}

не е решено. може да поминат и до 72 часа за вашите DNS промени да се пропагираат. %{link} Approve this translation

Change Password

Промени го пасвордот Approve this translation

completed

завршено Approve this translation

Have your forum setup on your own domain (ex: feedback.yourdomain.com). Preserves your brand experience and adds value SEO by putting user generated content on your domain

Имаат вашиот форум подесување на вашиот домен (пр: feedback.yourdomain.com). Зачувува на вашиот бренд искуство и додава вредност оптимизација со ставање кориснички генерирани содржини на вашиот домен Approve this translation

Your users can transition seamlessly from your site to UserVoice without any registration required. This greatly lowers the barrier to giving feedback. Your users profiles and avatars can be integrated into UserVoice for a more seamless user experience.

Вашите корисници можат да транзиција беспрекорно од вашиот сајт да UserVoice без никакви бара регистрација. Ова во голема мера го намалува бариера за давање на повратни информации. Вашите корисници профили и аватари може да се интегрира во UserVoice за повеќе лесна корисничко искуство. Approve this translation

Each voter is granted 10 votes (per forum) to spend on ideas they support. This forces people to focus on their top ideas which yields higher quality feedback. With this option you can set the number of votes each voter gets on a per forum basis.

Секој избирач се доделува 10 гласа (на форумот) да ги потрошат на идеи кои ги поддржуваат. Оваа сили на луѓето да се фокусираат на нивните врвот идеи кој дава подобар квалитет на повратни информации. Со оваа опција можете да го поставите бројот на гласови секој гласач добива по глава на форумот основа. Approve this translation

Some things are best discussed privately. You can limit a forum by email address, by email domain or through Single Sign-On.

Некои работи најдобро се дискутира приватно. Може да се ограничи на форумот преку е-маил адреса, преку е-маил домен или преку еден знак-на. Approve this translation

Your customers won't even need to know that they've left your site. Configure your UserVoice design (headers, footers, and CSS) to match your existing look-and-feel.

Вашите клиенти дури и не ќе треба да знаете дека тие си ги напуштил вашиот сајт. Конфигурирај ги твоите UserVoice дизајн (заглавија, подножјата, и CSS) за да одговараат на вашите постоечки изглед-и-се чувствувам. Approve this translation

Multiple support options including 24/7 dedicated account management.

Повеќе поддршка опции, вклучувајќи 24/7 посветен сметка за управување. Approve this translation

Most accounts have one forum for general ideas and create additional forums to drill into topic with both your users and internal team.

Повеќето сметки имаат еден форум за општи идеи и да се создаде дополнителни форуми да се вежба во тема со двете вашите корисници и внатрешна тим. Approve this translation

SSL encryption will keep your data secure.

SSL енкрипција ќе ги задржи вашите податоци безбеден. Approve this translation

%{feature_name} are not available on your current plan.

%{feature_name} не се достапни на вашиот актуелен план. Approve this translation

Adds granular control over how the vote fraud detector works.

Додава грануларна контрола врз тоа како гласовите измама детектор работи. Approve this translation

iPhone Plugin

iPhone Приклучокот Approve this translation

Crowdsourced moderation

Crowdsourced умереност Approve this translation

My tickets

Мој билети Approve this translation

Everyone else

Сите други Approve this translation

Feedback Tab Widget

Коментари јазиче виџети Approve this translation

Categories allow you to organize ideas within your forums. Users can select which category their idea belongs to when suggesting ideas.

Категории ќе ви овозможи да се организира идеи во рамки на твојот форум. Корисниците можат да изберат во која категорија припаѓа на нивната идеја кога сугерира идеи. Approve this translation