1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  604
 3. Reviewed
  231
 4. All
  835
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 835

You've revoked the token for %{application}

1 Сте повекле токен за %{application} Approve this translation

Deny

Одбиен Approve this translation

Facebook appears to be momentarily down. Please try again in a few moments.

1 Најверојатно Фејсбук-от е моментално е исклучен. Ве молиме обидете се повторно за неколку моменти. Approve this translation

Authorize Application

Овласти апликација Approve this translation

The application %{name} would like the ability to <strong>access and update</strong> your data on UserVoice.

Примената %{name} би сакале способност за пристап и надградба на вашиот податоци за UserVoice. Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Try to log in again.

1 Се извинуваме, не можеме да Ве најавиме.Обидете се да се најавите повторно. Approve this translation

Signed in as %{name}

Пријавен како %{name} Approve this translation

Your email cannot be anonymous if you want to log in via Facebook.

Вашиот е-мејл не може да биде анонимен, ако сакате да влезете преку Фејсбук. Approve this translation

You need to provide a valid email address via Facebook.

Tреба да обезбеди валидна емаил адреса преку Фејсбук. Approve this translation

Allow <strong>%{name}</strong> access to your UserVoice profile?

Дозволете %{name} пристап до вашата UserVoice профил? Approve this translation

Allow access

Овозможи пристап Approve this translation

OpenID authentication failed: %{message}

За пријавување со OpenID автентикација не успеа: %{message} Approve this translation

OpenID authentication provider for %{provider} is currently unavailable

OpenID проверка на услуги за %{provider} моментално не е достапен Approve this translation

Only administrators can log in via this method. Please log in another way.

Само администраторите можат да се логираат преку овој метод. Пријавете се на друг начин. Approve this translation

This %{provider} account is no good, it has no verified email address.

Ова %{provider} сметката не е добра, таа нема потврдена е-пошта. Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Please try again.

За жал за тоа, не можевме да се најавите. Обидете се повторно. Approve this translation

started

отпочнато Approve this translation

Sign in

Најави се Approve this translation

I suggest you ...

1 Ви предлагам Approve this translation

Terms of service

1 Услови за користење Approve this translation

subscription plan does not include domain aliasing

1 претплатничката услуга не вклучува алиас домени Approve this translation

Cancel

1 Затвори Approve this translation

Confirm Password

Потврди ја лозинката Approve this translation

does not belong to subdomain

1 не припаѓа на поддомеин Approve this translation

This forum has closed. No more voting is allowed.

2 Овој форум е веќе затворен. Не е дозволено гласање. Approve this translation

planned

1 се планира Approve this translation

duplicate

1 дупликат Approve this translation

Password confirmation

1 Потврда на лозинката Approve this translation

other

1 останато Approve this translation

Admin

1 Администратор Approve this translation

Activity

1 Активност Approve this translation

Forums

Форуми Approve this translation

Categories

1 Категории Approve this translation

Customer Feedback for %{account_name}

1 Повратна информација од клиент за %{account_name} Approve this translation

under review

1 се разгледува Approve this translation

declined

одбиено Approve this translation

Password

Лозинка Approve this translation

Remember me

Потсети ме Approve this translation

Enter your idea

Внесете ја Вашата идеја Approve this translation

resolves to '%{resolves_to}' instead of '%{host}'. Check your DNS settings.

се решава на '%{resolves_to}' наместо на '%{host}' .Проверете ги вашите DNS поставувања. Approve this translation

is not resolving. It may take up to 72 hours for your DNS changes to propagate. %{link}

не е решено. може да поминат и до 72 часа за вашите DNS промени да се пропагираат. %{link} Approve this translation

Sign up

Пријавете се Approve this translation

Change Password

Промени го пасвордот Approve this translation

completed

завршено Approve this translation

upgrade

надградба Approve this translation

Loading

Вчитување Approve this translation

Open

Отворете Approve this translation

Custom

Прилагодено Approve this translation

Closed

Затворена Approve this translation

Have your forum setup on your own domain (ex: feedback.yourdomain.com). Preserves your brand experience and adds value SEO by putting user generated content on your domain

Имаат вашиот форум подесување на вашиот домен (пр: feedback.yourdomain.com). Зачувува на вашиот бренд искуство и додава вредност оптимизација со ставање кориснички генерирани содржини на вашиот домен Approve this translation