Clients - Feedback & Help Center

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  194
 3. Reviewed
  91
 4. All
  285
 5. Health
Displaying 251 - 285 of 285

%{strong_text:I agree} to the %{link:terms of service}.

%{strong_text:Се согласувам} со %{link:условите на услугата} . Approve this translation

Opens in new window

Се отвора во нов прозорец Approve this translation

All of your personal information, including email address, name, and IP address will be deleted from this site. Any feedback you have provided that others have supported will be attributed to "Anonymous". All of your ideas without support will be deleted.

Сите ваши лични податоци, вклучувајќи ја и-мејл адресата, името и IP адресата ќе бидат избришани од оваа страница. Секоја повратна информација што сте ја предвидувале дека другите ја поддржале ќе му се припише на "Анонимен". Сите ваши идеи без поддршка ќе бидат избришани. Approve this translation

"You must be logged in with the email <b>#{@invitation.email}</b> in order to claim this invitation."

"Мора да сте најавени со е-поштата #{@invitation.email} за да ја побарате оваа покана." Approve this translation

"You are currently logged in with the email address <b>#{current_user.email}</b>."

"Моментално сте најавени со адреса за е-пошта # {current_user.email} ." Approve this translation

"You should contact your administrator (<a href='mailto:#{@invitation.inviter.email}'>#{@invitation.inviter.display_name}</a>) and ask them to send you a new invitation to <b>#{current_user.email}</b>."

"Треба да го контактирате вашиот администратор ( #{@invitation.inviter.display_name ) и да побарате од нив да ви испрати нова покана до # {current_user.email} ." Approve this translation

NPS Survey

Истражување на НПС Approve this translation

ANY CATEGORY

БИЛО КАТЕГОРИЈА Approve this translation

Thank you for categorizing your response!

Ви благодариме за категоризирање на вашиот одговор! Approve this translation

Would you like to change your language preference from %{userLocale} (%{userLocaleShort}) to %{requestedLocale} (%{requestedLocaleShort})?

Дали сакате да го промените изборот на јазик? %{userLocale} ( %{userLocaleShort} ) до %{requestedLocale} ( %{requestedLocaleShort} )? Approve this translation

New and returning users may sign in to UserVoice

Новите корисници кои се враќаат можат да се пријават на UserVoice Approve this translation

Sign in with

Пријавете се со Approve this translation

Email notifications for ideas you support

Е-пошта известувања за идеи што ги поддржувате Approve this translation

Your idea was submitted. Thanks for your feedback!

Вашата идеја беше поднесена. Ви благодариме за вашите повратни информации! Approve this translation

Please enter a valid email address.

Ве молиме внесете валидна е-маил адреса. Approve this translation

Please enter a password.

Ве молиме внесете лозинка. Approve this translation

This idea can no longer be edited.

Оваа идеја повеќе не може да се уредува. Approve this translation

Update idea

Ажурирајте ја идејата Approve this translation

An error occurred while saving the comment

Настана грешка при зачувувањето на коментарот Approve this translation

(Edited by admin)

(Уредено од администратор) Approve this translation

This is a private forum. Sign in with an approved profile to access.

Ова е приватен форум. Пријавете се со одобрен профил за пристап. Approve this translation

Jump to Another Forum

Скокни на друг форум Approve this translation

Edit notification settings

Уредете ги поставките за известување Approve this translation

1 search result

1 резултат на пребарување Approve this translation

"#{@models.total_entries} search results"

"#{@models.total_entries results резултати од пребарување" Approve this translation

Settings and activity

Поставки и активност Approve this translation

Translate Ideas and Comments.

Преведете идеи и коментари. Approve this translation

Choose language:

Изберете јазик: Approve this translation

X

X Approve this translation

Are you sure you want to delete your attachment?

Дали сте сигурни дека сакате да ја избришете вашата приврзаност? Approve this translation

There was an error during translation

Имаше грешка при преводот Approve this translation

Delete idea %{suggestion}

Избришете идеја %{suggestion} Approve this translation

Edit idea %{suggestion}

Уреди идеја %{suggestion} Approve this translation

Receive status updates for customer feedback I capture

Добијте ажурирања за статусот за повратните информации од клиентите што ги фаќам Approve this translation

There are no Ideas or Comments on this page to translate

Нема идеи или коментари на оваа страница за да се преведат Approve this translation