General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  156
 3. Reviewed
  59
 4. All
  215
 5. Health
Displaying 101 - 150 of 215

You have run out of votes on this forum.

Ви недостасуваат гласови на овој форум Approve this translation

Please supply a title for your idea.

Ве молиме да внесете наслов за Вашата идеја. Approve this translation

The title is too long.

Насловот е предолг. Approve this translation

The description is too long.

Описот е предолг. Approve this translation

You'll no longer be able to add administrators via SSO on this new plan

Вие веќе не ќе биде во можност за да додадете администраторите преку ДЗС на овој нов план Approve this translation

already has access

веќе има пристап Approve this translation

You have run out of votes.

Ви снемува од гласовите. Approve this translation

Standard

Стандард Approve this translation

You must be an admin to access this!

1 Мора да бидете администратор за да пристапите на оваа! Approve this translation

You must be the account owner to access this!

1 Мора да биде на сопственикот на сметка да пристапите на оваа! Approve this translation

Idea has been closed

Идејата е затворена Approve this translation

Idea attachments

Идејата прикачувања Approve this translation

Admins and optionally users can attach files to ideas.

Администратори и опционално корисници може да се закачите на датотеки на идеи. Approve this translation

%{time} ago

%{time} пред Approve this translation

Forum: %{forum_name} %{forum_link}

Форум: %{forum_name}%{forum_link} Approve this translation

Change access to kudos.

Промена пристап до слава. Approve this translation

Idea no longer exists

Идејата повеќе не постои Approve this translation

The comment text can't be blank.

Коментарот текст не може да биде празно. Approve this translation

New Ticket Reply

Нов билет Одговори Approve this translation

New Comment

Нов коментар Approve this translation

New Kudo

Нов Kudo Approve this translation

New Forum

Нов форум Approve this translation

Lets your users help you keep the place tidy. Crowdsourced moderation lets users flag inappropriate and duplicate ideas to keep the burden off your shoulders.

Ај вашите корисници да ви помогне да ги задржи местото уредно. Crowdsourced умереност им овозможува на корисниците знаме несоодветна и дупликат идеи за да се задржи товарот од рамената. Approve this translation

Additional admins will be locked out of the admin console.

Дополнителни администраторите ќе бидат заклучени надвор од админ конзола. Approve this translation

End-users will be locked out of any additional forums.

Крајните корисници ќе бидат заклучени надвор од било какви дополнителни форуми. Approve this translation

View this user in Inspector

Преглед на оваа корисникот во инспектор Approve this translation

All tickets

Сите билети Approve this translation

You are receiving this message because you are subscribed to the %{queue} Support Queue

Вие сте добивањето на оваа порака затоа што сте претплатени на %{queue} Поддршка дното Approve this translation

You are receiving this message because you chose to get notified of tickets assigned to you

Што ги добивате оваа порака, бидејќи сте одбрале да се известува за билети назначен за вас Approve this translation

You are receiving this message because you are subscribed to unassigned tickets

Што ги добивате оваа порака, бидејќи сте се претплатиле на некласифициран билети Approve this translation

You are receiving this message because you are subscribed to this ticket

Што ги добивате оваа порака, бидејќи сте се претплатиле на овој билет Approve this translation

You are receiving this message because you chose to get notified of all new tickets

Што ги добивате оваа порака, бидејќи сте одбрале да се известува за сите нови билети Approve this translation

Stop receiving emails for tickets assigned to %{queue}

Престанете да примате пораки за билети доделен на %{queue} Approve this translation

Unsubscribe from this ticket

Откажете од овој билет Approve this translation

Stop receiving emails for unassigned tickets

Престанете да примате пораки за некласифициран билети Approve this translation

Stop receiving emails for all new tickets

Престанете да примате пораки за сите нови билети Approve this translation

%{time} min

%{time} мин Approve this translation

Your Own

Свој Approve this translation

Welcome Email

Добредојдовте-пошта Approve this translation

(select)

(Изберете) Approve this translation

Give feedback & Contact support

Испрати повратни информации и контакт поддршка Approve this translation

Give feedback only

Испрати повратни информации само Approve this translation

Contact support only

Контакт поддржува само Approve this translation

Agent

Агент Approve this translation

Queue

Листа на чекање Approve this translation

Your custom HTML & CSS will revert back to the default.

Вашиот сопствен HTML и CSS ќе се врати назад на стандардните. Approve this translation

End-users will be locked out of your private forums.

Крајните корисници ќе бидат заклучени надвор од вашиот приватен форуми. Approve this translation

Your admin permissions will be disabled. All admins will have access to all components.

Твоето админ дозволи ќе биде оневозможен. Сите администраторите ќе имаат пристап до сите компоненти. Approve this translation

You have more custom fields than this plan allows. Please remove some to downgrade.

Имате повеќе сопствени полиња од овој план дозволува. Ве молиме отстранете некои да се сменат. Approve this translation

This plan doesn't include support queues. Please remove your current queues to downgrade.

Овој план не вклучуваат поддршка редици. Ве молиме да ги отстраните вашите тековната редици да се сменат. Approve this translation