General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  156
 3. Reviewed
  59
 4. All
  215
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 59

started

отпочнато Approve this translation

[password protected entry]

[влезот е заштитен со лозинка] Approve this translation

I suggest you ...

1 Ви предлагам Approve this translation

Terms of service

1 Услови за користење Approve this translation

an anonymous user

1 анонимен корисник Approve this translation

subscription plan does not include domain aliasing

1 претплатничката услуга не вклучува алиас домени Approve this translation

does not belong to subdomain

1 не припаѓа на поддомеин Approve this translation

This forum has closed. No more voting is allowed.

2 Овој форум е веќе затворен. Не е дозволено гласање. Approve this translation

planned

1 се планира Approve this translation

duplicate

1 дупликат Approve this translation

Password confirmation

1 Потврда на лозинката Approve this translation

other

1 останато Approve this translation

Activity

1 Активност Approve this translation

Customer Feedback for %{account_name}

1 Повратна информација од клиент за %{account_name} Approve this translation

under review

1 се разгледува Approve this translation

declined

одбиено Approve this translation

Enter your idea

Внесете ја Вашата идеја Approve this translation

resolves to '%{resolves_to}' instead of '%{host}'. Check your DNS settings.

се решава на '%{resolves_to}' наместо на '%{host}' .Проверете ги вашите DNS поставувања. Approve this translation

is not resolving. It may take up to 72 hours for your DNS changes to propagate. %{link}

не е решено. може да поминат и до 72 часа за вашите DNS промени да се пропагираат. %{link} Approve this translation

completed

завршено Approve this translation

This domain alias has already been taken. Please contact support for more help if you feel this is in error.

Овој домен е веќе зафатен. Ве молиме контактирајте со техничката поддршка за повеќе помош ако сметате дека ова е грешка. Approve this translation

is invalid

не е валиден Approve this translation

all values need to be unique

потребно е сите вредности да бидат единствени Approve this translation

Merge ideas

Спојување идеи Approve this translation

Pre-moderation

Пред модерација Approve this translation

Email must be present.

Е маил адресата мора да е присутна. Approve this translation

Restrict access by IP

Ограничете го пристапот преку IP Approve this translation

Full custom design

Целосно прилагодлив дизајн Approve this translation

you need to have at least one value

мора да имате најмалку една вредност Approve this translation

Thank you for confirming your email address. Please create a password to protect your identity.

Ви благодариме за потврдата на вашата email адреса. Ве молиме да создадете лозинка како би го заштитиле вашиот идентитет. Approve this translation

already has an outstanding invitation

веќе има неодговорена покана Approve this translation

Restrict access by email domain

Ограничете го пристапот преку е-маил домен Approve this translation

Advanced vote fraud settings

Напредни поставувања за измама при гласање Approve this translation

<strong>Unconfirmed:</strong> You need to confirm your email address before you can receive email notifications. %{resend}

Непотврдено: strong> Треба да ја потврдите вашата е-мејл адреса пред да можете да добиете е-маил известувања. %{resend} Approve this translation

Respond to ideas

Одговори на идеи Approve this translation

Email must be valid.

Е маил адресата мора да е валидна. Approve this translation

is an admin

е администратор Approve this translation

<strong>Unconfirmed:</strong> You need to confirm your email address before you can receive email notifications or create a password. %{resend}

Непотврдено: strong> Треба да ја потврдите вашата е-мејл адреса пред да можете да добиете е-маил известувања или да креирате лозинка. %{resend} Approve this translation

updated

Ажурирано Approve this translation

spam

спам Approve this translation

Customize voting

Персонализација на гласање Approve this translation

Domain aliasing

Домен алиас Approve this translation

White labeled

Бела етикета Approve this translation

Private forums

Приватни форуми Approve this translation

SSL encryption

SSL енкрипција Approve this translation

Administrators

Администратори Approve this translation

Idea has been merged into another idea

Идејата е соединета со друга идеја Approve this translation

Idea is a duplicate

Идејата е дупликат Approve this translation

Helpdesk

Служба за помош Approve this translation

Feedback for Facebook Plugin

Повратна информација на Facebook Plugin Approve this translation