Clients - Feedback & Help Center

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  69
 3. Reviewed
  216
 4. All
  285
 5. Health
Displaying 201 - 250 of 285

Delete suggestion %{suggestion}

Vymazat návrh %{suggestion} Approve this translation

Are you sure you want to delete your comment?

Jste si jistý, že chce vymazat svůj komentář? Approve this translation

Delete suggestion %{suggestion}

Vymazat návrh %{suggestion} Approve this translation

By signing up you agree to our %{link}.

Vytvořením účtu souhlasíte s našimi %{link}. Approve this translation

terms of service

1 Podmínky služby Approve this translation

%{num} person wants this

%{num} osoba toto chce Approve this translation

%{num} people want this

%{num} lidé/í toto chtějí Approve this translation

I support '%{title}' - what do you think?

Podporuji '%{title}' – Co si o tom myslíš? Approve this translation

If a similar idea already exists, you can support and comment on it.

Pokud již podobný nápad existuje, můžete jej podpořit a přidat k němu svůj komentář. Approve this translation

If it doesn't exist, you can post your idea so others can support it.

Pokud neexistuje, můžete přidat vlastní nápad, kteří mohou ostatní podpořit. Approve this translation

All the ideas you've supported or commented on.

Všechny nápady, které jste podpořili nebo okomentovali. Approve this translation

All the ideas you've supported.

Všechny nápady, které jste podpořili. Approve this translation

%{user} supported this idea

%{user} podpořil tento nápad Approve this translation

%{user} supported this

%{user} podpořil Approve this translation

All the ideas you've supported or commented on across all forums.

Všechny nápady, které jste podpořili nebo okomentovali ve všech fórech. Approve this translation

Voted!

Odhlasováno! Approve this translation

We’ll send you updates on this idea

Při aktualizaci tohoto nápadu vás budeme informovat Approve this translation

Looking for more articles? Find a topic in the sidebar.

Při pohledu na další články? Najít téma v postranním panelu. Approve this translation

More information about the response to %{suggestion}

Více informací o reakci na %{suggestion} Approve this translation

Enter current password

Vložte stávající heslo Approve this translation

Enter your current password

Zadejte své současné heslo Approve this translation

Exceeded API Limit

Překročení limitu API Approve this translation

Your password has been reset

Vaše heslo bylo resetováno Approve this translation

We've just sent you an email to %{email}.

Právě jsme vám poslali e-mail %{email} . Approve this translation

Click the link to create a password, then come back here and sign in.

Kliknutím na odkaz vytvoříte heslo, pak se sem vrátíte a přihlaste se. Approve this translation

Don’t worry, you can generate a new reset password link here:

Nebojte se, můžete generovat nové heslo pro obnovení hesla zde: Approve this translation

Generate a new reset password link

Vytvořte nové heslo pro resetování hesla Approve this translation

We've sent you an email to reset your password. If you don't see it after several minutes, check your spam folder and any filters for an email from %{email}.

Za účelem obnovení hesla jsme vám poslali e-mail. Pokud se po několika minutách nezobrazí, zkontrolujte složku nevyžádané pošty a všechny filtry, ze kterých se nachází e-mail %{email} . Approve this translation

Comments are closed

Diskuze je uzavřena Approve this translation

Email notifications for customer feedback

E-mailová upozornění pro zpětnou vazbu od zákazníků Approve this translation

We have made changes to increase our security and have reset your password.

Provedli jsme změny, abychom zvýšili bezpečnost a obnovili heslo. Approve this translation

Export my data

Exportovat data Approve this translation

Request an export of your data to receive a copy of all content you have submitted to UserVoice.

Požádejte o export dat a obdržíte kopii veškerého obsahu, který jste odeslali uživateli. Approve this translation

All the ideas supported by people at %{account_name}

Všechny nápady podporované lidmi na %{account_name} Approve this translation

This token has expired. Please request a new password create email.

Platnost tohoto tokenu vypršela. Požádejte o nové heslo pro vytvoření e-mailu. Approve this translation

This token has already been used. Please request a new password create email.

Tento token již byl použit. Požádejte o nové heslo pro vytvoření e-mailu. Approve this translation

Invalid token.

Neplatný token. Approve this translation

Required Consent

Požadovaný souhlas Approve this translation

You have been %{action} notifications about this idea. %{link:Undo}

Jste byli %{action} oznámení o této myšlence. %{link:vrátit} Approve this translation

Your ideas that others have supported and all comments will be attributed to "Anonymous". Your ideas without support will be deleted. Your email address and personal data will be removed from existing tickets.

Vaše nápady, které ostatní podporují, a všechny komentáře budou připsány "anonymní". Vaše nápady bez podpory budou smazány. Vaše e-mailová adresa a osobní údaje budou odstraněny z existujících vstupenek. Approve this translation

Consent confirmation

Potvrzení souhlasu Approve this translation

Thank you for providing your consent.

Děkujeme za poskytnutí souhlasu. Approve this translation

I agree to the storage of my email address, name, and IP address. This information and any feedback I provide may be used to inform product decisions and to notify me about product updates. (You can opt-out at any time.)

Souhlasím s uložením mé e-mailové adresy, jména a adresy IP. Tyto informace a veškerá zpětná vazba, kterou poskytnu, mohou být použity k informování o produktových rozhodnutích a upozorňování na aktualizace produktu. (Můžete se kdykoli odhlásit.) Approve this translation

ANY STATUS

JAKÝKOLIV STAV Approve this translation

Action required

Je vyžadována akce Approve this translation

We are now required to have consent to store personal data. Since you already have data stored on this site, please select one of the following:

Nyní musíme mít souhlas s uložením osobních údajů. Vzhledem k tomu, že již máte data uložená na těchto stránkách, vyberte prosím jednu z následujících možností: Approve this translation

%{strong_text:I agree} to the storage of my email address, name, and IP address. This information and any feedback I provide may be used to inform product decisions and to notify me about product updates. (You can opt-out at any time.)

%{strong_text:Souhlasím} s uložením e-mailové adresy, jména a adresy IP. Tyto informace a veškeré připomínky, které poskytnu, mohou být použity k informování o rozhodnutích o produktech a upozorňování na aktualizace produktu. (Můžete se kdykoli odhlásit.) Approve this translation

%{strong_text:I do not agree} to the storage of my personal information, and <span class="warning-text">I wish to delete my feedback profile and all personal data from this site.</span>

%{strong_text:Nesouhlasím} s uložením svých osobních údajů a chci smazat svůj profil a všechny osobní údaje z tohoto webu. Approve this translation

Please note that if you do not select an option, we will be required to delete your feedback profile and personal information

Vezměte prosím na vědomí, že pokud nevyberete možnost, budeme muset smazat váš profil a osobní informace Approve this translation

Complete Sign Up

Kompletní registrace Approve this translation