Clients - Feedback & Help Center

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  69
 3. Reviewed
  216
 4. All
  285
 5. Health
Displaying 151 - 200 of 285

Go check your inbox and click on the link in the confirmation email. %{resend}

Podívejte se do Doručené pošty a klikněte na odkaz v potvrzovacím e-mailu. %{resend} Approve this translation

Sent!

Odesláno! Approve this translation

This idea is awaiting moderator approval

Tento nápad čeká na schválení moderátorem Approve this translation

Sorry, we couldn't submit your idea since you're out of votes.

Omlouváme se, ale nemohli jsme přidat váš nápad, neboť vám již nezbývají žádné hlasy. Approve this translation

Your idea is being processed and will appear shortly

Váš nápad se zpracovává a objeví se zde za malou chvíli Approve this translation

Top

Nahoru Approve this translation

Create Your Profile

Vytvořte si profil Approve this translation

Create your profile to gain access

Vytvořte si profil k získání přístupu Approve this translation

Once you've created your profile we'll forward you to the %{name} forum.

Po vytvoření profilu vás přesměrujeme na fórum %{name}. Approve this translation

If you already have a profile click %{1:here} to sign in

Pokud již máte profil, klikněte %{1:here} pro přihlášení Approve this translation

Recently updated ideas

1 Aktualizované nápady Approve this translation

Existing idea results

Výsledky stávajících nápadů Approve this translation

Select the amount of votes for this idea

Určete počet hlasů pro tento nápad Approve this translation

1 vote

1 1 hlas Approve this translation

2 votes

2 hlasy Approve this translation

3 votes

3 hlasy Approve this translation

Check for your idea before adding a new idea

Ověřte si, zda je váš nový nápad originální Approve this translation

idea results

výsledky nápadů Approve this translation

That forum has been temporarily blocked due to account changes.

Toto fórum bylo dočasně zablokováno kvůli probíhajícím změnám na účtu. Approve this translation

Feedback forums

Fóra zpětné vazby Approve this translation

Top ideas from the community

Nejlepší komunitní nápady Approve this translation

Feedback and Knowledge Base

Zpětná vazba a Znalostní databáze Approve this translation

No results found

1 Nebyly nalezeny žádné výsledky Approve this translation

You are about to delete your user profile. This cannot be undone!

Chystáte se smazat profil. Pozor, tato operace je nevratná! Approve this translation

To see ideas you have already voted on, select the "My feedback" filter and select "My open ideas".

Chcete-li vidět nápady pro které jste již hlasovali, zvolte filtr "Moje zpětná vazba" vyberte "Moje otevřené nápady". Approve this translation

Don't see your idea?

1 Nevidíte svůj nápad? Approve this translation

Create a password to secure your profile.

Vytvořte heslo a zabezpečte si profil. Approve this translation

Due to merging votes from your duplicate users, you have used too many votes on certain forums.

Důsledkem sloučení hlasů z vašich duplicitních profilů, jste na některých fórech překročili počet přidělených hlasů. Approve this translation

More ideas

1 Další nápady Approve this translation

View all ideas in

Zobrazit všechny nápady v Approve this translation

View all ideas in %{forum}

Zobrazit všechny nápady v %{forum} Approve this translation

View all articles in %{section}

1 Zobrazit všechny články v %{section} Approve this translation

Delete comment from %{name} on %{time}

Odstranit komentář od %{name} publikovaný %{time} Approve this translation

Comments for %{title}

1 Komentáře k %{title} Approve this translation

Ideas similar to %{title}

Nápady podobné %{title} Approve this translation

Admin page for %{title}

Admin stránka pro %{title} Approve this translation

View all articles in %{title}

1 Zobrazit všechny články v %{title} Approve this translation

View all articles

1 Zobrazit všechny články Approve this translation

More info

1 Více informací Approve this translation

Set a password -- we just need you to confirm your email first.

Nastavit heslo – nejrpve musíte potvrdit vaši e-mailovou adresu. Approve this translation

A user with the email address %{email} already exists. Please sign in.

Uživatel s e-mailovou adresou %{email} již existuje. Prosím přihlaste se. Approve this translation

Your email address does not have access to this forum.

Vaše e-mailová adresa nemá přístup k tomuto fóru. Approve this translation

View all ideas in category %{category}

Zobrazit všechny nápady v kategorii %{category} Approve this translation

Uh-oh! Cookies are disabled. Access the feedback forum directly at %{forum_link} or enable cookies in your browser settings and refresh this page.

Ou! Máte zakázány cookie. Na fórum zpětné vazby přejděte přímo pomocí tohoto odkazu %{forum_link} nebo povolte cookie v nastavení vašeho prohlížeče a obnovte tuto stránku. Approve this translation

No email address specified. Please try again.

Nezadali jste žádnou e-mailovou adresu. Prosím, zkuste to znovu. Approve this translation

New comments

Nové komentáře Approve this translation

These are the terms of service for UserVoice, the service that powers this support portal, not for %{name} itself.

Jedná se o podmínky služby UserVoice, která pohání tento portál, nikoli o podmínky %{name}. Approve this translation

Are you sure you want to delete your comment?

Jste si jistý, že chcete vymazat svůj komentář? Approve this translation

Are you sure you want to delete your idea?

Jste si jistý, že chcete vymazat svůj nápad? Approve this translation

Since other people support this idea, you cannot delete it. However, you can remove yourself from this idea and it will be associated with 'Anonymous' Are you sure you want to remove yourself from this idea?

Tento návrh nemůžete odstranit, protože pro něj již hlasovali další uživatelé. Přesto můžete odebrat přidělené hlasy tomuto návrhu a změnit autora na 'Anonymní'. Jste si jistý, že chcete akci provést? Approve this translation