Emails

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  92
 3. Reviewed
  101
 4. All
  193
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 193

Data export

2 Exportació de dades Approve this translation

No

No Approve this translation

You're receiving this message because you're following

Reps aquest missatge perquè estàs seguint a Approve this translation

new comment

nou comentari Approve this translation

new ticket

nou tiquet Approve this translation

An idea you follow has been updated

Una idea que segueixes ha sigut actualitzada Approve this translation

Click here to claim your invitation and create your profile

Clica aquí per demanar la teva invitació i crear el teu perfil Approve this translation

Status update

Actualització d'status Approve this translation

new ideas

noves idees Approve this translation

Your request to join <strong>%{name}</strong> on <em>%{sitename}</em> has been approved.

La vostra petició d'unir-vos a %{name} a %{sitename} ha estat aprovada. Approve this translation

Close

Tanca Approve this translation

Click here to create your admin profile

Fes click aquí per crear el teu perfil d'administrador Approve this translation

Re

Re Approve this translation

Reset your password

2 Reinicia la teva contrasenya Approve this translation

Admin response

Resposta de l'administrador Approve this translation

On %{date} at %{time} %{from} wrote:

El %{date} a les %{time} %{from} va escriure: Approve this translation

Welcome!

Benvingut! Approve this translation

Admin response: '%{title}'

Resposta dels administradors: '%{title}' Approve this translation

Your access request has been denied

2 La teva sol·licitud d'accés ha sigut denegada Approve this translation

Anonymous

anònim Approve this translation

more

més Approve this translation

New idea

Nova idea Approve this translation

Delete

Eliminar Approve this translation

Yes

Approve this translation

from

des de Approve this translation

Mark as Spam

Marca com a Spam Approve this translation

powered by UserVoice

funciona amb UserVoice Approve this translation

new idea

nova idea Approve this translation

new tickets

nous tiquets Approve this translation

Create a password

Crear una contrasenya Approve this translation

This email notification was intended for %{email}

Aquesta notificació era destinada a %{email} Approve this translation

Your account has been deactivated and responding to tickets has been disabled.

El teu compte ha estat desactivat i no podràs respondre tiquets. Approve this translation

%{1: Re-activate your account}

%{1: Reactivar el teu compte} Approve this translation

Replying to cases has been disabled

S'ha desactivat la resposta als casos Approve this translation

Create a password for your profile!

Crea una contrasenya pel teu perfil! Approve this translation

Click here to sign in and add a password

Clica aquí per entrar i afegir una contrasenya Approve this translation

No status

Sense estatus Approve this translation

No Status

No Estat Approve this translation

You have sent this message to an unmonitored mailbox.

Has enviat aquest missatge a una bústia de correu sense monitoritzar. Approve this translation

This link will log you in and take you to a page where you can set a new password.

Aquest enllaç et portarà a una pàgina on podràs definir una nova contrasenya. Approve this translation

%{num} ideas imported

%{num} idees importades Approve this translation

Import completed

Importació completada Approve this translation

%{user} added a note to ticket %{ticket}:

%{user} ha afegit una nota al tiquet %{ticket}: Approve this translation

%{user} replied to ticket %{ticket}:

%{user} ha respost al tiquet %{ticket}: Approve this translation

%{user} assigned ticket %{ticket} to %{queue}.

%{user} ha assignat el tiquet %{ticket} a %{queue}. Approve this translation

%{user} assigned ticket %{ticket} to you.

%{user} t'ha assignat el tiquet %{ticket}. Approve this translation

%{user} assigned ticket %{ticket} to %{assignee}.

%{user} ha assignat el tiquet %{ticket} a %{assignee}. Approve this translation

%{user} changed ticket %{ticket} to unassigned.

%{user} ha deixat el tiquet %{ticket} sense assignar. Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been assigned to %{queue}.

Un nou tiquet (%{ticket}) ha estat assignat a %{queue}. Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been assigned to you.

T'han assignat un nou tiquet (%{ticket}) Approve this translation