Emails

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  73
 3. Reviewed
  70
 4. All
  143
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 143

Mark as Spam

Marca com a Spam Approve this translation

powered by UserVoice

funciona amb UserVoice Approve this translation

new idea

nova idea Approve this translation

new tickets

nous tiquets Approve this translation

%{1: Re-activate your account}

%{1: Reactivar el teu compte} Approve this translation

Replying to cases has been disabled

S'ha desactivat la resposta als casos Approve this translation

No Status

No Estat Approve this translation

You have sent this message to an unmonitored mailbox.

Has enviat aquest missatge a una bústia de correu sense monitoritzar. Approve this translation

%{num} ideas imported

%{num} idees importades Approve this translation

Import completed

Importació completada Approve this translation

%{user} added a note to ticket %{ticket}:

%{user} ha afegit una nota al tiquet %{ticket}: Approve this translation

%{user} replied to ticket %{ticket}:

%{user} ha respost al tiquet %{ticket}: Approve this translation

%{user} assigned ticket %{ticket} to %{queue}.

%{user} ha assignat el tiquet %{ticket} a %{queue}. Approve this translation

%{user} assigned ticket %{ticket} to you.

%{user} t'ha assignat el tiquet %{ticket}. Approve this translation

%{user} assigned ticket %{ticket} to %{assignee}.

%{user} ha assignat el tiquet %{ticket} a %{assignee}. Approve this translation

%{user} changed ticket %{ticket} to unassigned.

%{user} ha deixat el tiquet %{ticket} sense assignar. Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been assigned to %{queue}.

Un nou tiquet (%{ticket}) ha estat assignat a %{queue}. Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been assigned to you.

T'han assignat un nou tiquet (%{ticket}) Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been assigned to %{assignee}.

Un nou tiquet (%{ticket}) ha estat assignat a %{assignee}. Approve this translation

A new unassigned ticket (%{ticket}) has been received.

Hem rebut un nou tiquet sense assignar (%{ticket}) Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been received.

Hem rebut un nou tiquet (%{ticket}) Approve this translation

This email is sent from a ‘no reply’ address, %{1: go here to leave a comment}.

Aquest correu electrònic s'envia des d'una direcció "no %{1:resposta",} fes clic %{1:aquí per deixar un comentari.} Approve this translation

Forgot your site

Has oblidat el teu lloc Approve this translation

Forgot your site? We can help!

Heu oblidat el lloc? Nosaltres podem ajudar! Approve this translation

Here is a list of the UserVoice sites you are an admin on.

Aquí està una llista dels llocs UserVoice vostè és un administrador a. Approve this translation

Here is a list of the UserVoice sites you have a profile on.

Aquí està una llista dels llocs UserVoice té un perfil a. Approve this translation

Welcome to UserVoice

Benvingut a UserVoice Approve this translation

%{user} assigned %{ticket_count} tickets to you.

%{user} assignat %{ticket_count} butlletes per a vostè. Approve this translation

%{user} assigned %{ticket_count} tickets to %{queue}.

%{user} assignat %{ticket_count} entrades per %{queue} . Approve this translation

Idea merged

Idea fusionar Approve this translation

%{name} via %{company}

%{name} via %{company} Approve this translation

only showing first 100

només mostrant primer 100 Approve this translation

Captured by %{agent}

Capturat per %{agent} Approve this translation

Via ticket #%{num}: %{subject}

Via tiquet # %{num} : %{subject} Approve this translation

Via %{url}

Via %{url} Approve this translation

feedback added

retroalimentació afegir Approve this translation

An idea you supported (%{idea_link}) has been merged with a similar idea:

Una idea vostè va donar suport ( %{idea_link} ) S'ha fusionat amb una idea similar: Approve this translation

Thank you for your feedback.

Gràcies pels seus comentaris. Approve this translation

%{num} vote has been returned to you.

%{num} vot ha estat retornat a vostè. Approve this translation

%{num} votes have been returned to you.

%{num} vots han estat retornats. Approve this translation

%{link: Give feedback on other ideas} to help us decide what to build next.

%{link:Comentaris i suggeriments sobre altres idees} per ajudar-nos a decidir què construir següent. Approve this translation

View all %{n} event(s) in browser

Veure tot %{n} esdeveniment (s) en el navegador Approve this translation

No activity

No hi ha activitat Approve this translation

Manage your views and notifications

Administri els seus punts de vista i notificacions Approve this translation

You can configure what activity you would like to receive for each of your personal views.

Podeu configurar quina activitat t'agradaria rebre per cadascun dels seus punts de vista personals. Approve this translation

to

a Approve this translation

Merged in:

Fusionada a: Approve this translation

Unsubscribe from this view

Donar-se de baixa d'aquest punt de vista Approve this translation

An idea you supported has been closed.

Una idea que suportades ha estat tancada. Approve this translation

An idea you support has been updated

Una idea que dóna suport s'ha actualitzat Approve this translation