Emails

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  87
 3. Reviewed
  105
 4. All
  192
 5. Health
Displaying 101 - 150 of 192

A new ticket (%{ticket}) has been assigned to %{assignee}.

Neilltuwyd tocyn newydd (%{ticket}) i %{assignee}. Approve this translation

A new unassigned ticket (%{ticket}) has been received.

Derbyniwyd tocyn newydd heb ei neilltuo(%{ticket}) Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been received.

Derbyniwyd tocyn newydd (%{ticket}) Approve this translation

This email is sent from a ‘no reply’ address, %{1: go here to leave a comment}.

Anfonir yr ebost hwn o gyfeiriad 'dim ateb', %{1: go here to leave a comment}. Approve this translation

Forgot your site

Anghofiwyd dy safle Approve this translation

Forgot your site? We can help!

Wedi anghofio eich safle? Gallwn ni helpu! Approve this translation

Here is a list of the UserVoice sites you are an admin on.

Dyma restr o'r safleoedd UserVoice ydych yn admin ar. Approve this translation

Here is a list of the UserVoice sites you have a profile on.

Dyma restr o'r safleoedd UserVoice gennych broffil ar. Approve this translation

Welcome to UserVoice

Croeso i UserVoice Approve this translation

%{user} assigned %{ticket_count} tickets to you.

%{user} neilltuo %{ticket_count} tocynnau i chi. Approve this translation

%{user} assigned %{ticket_count} tickets to %{queue}.

%{user} neilltuo %{ticket_count} tocynnau i %{queue} . Approve this translation

Your idea has been merged: '%{title}'

Mae eich syniad wedi cael ei gyfuno: ' %{title} ' Approve this translation

Idea merged

Syniad uno Approve this translation

%{name} via %{company}

%{name} drwy %{company} Approve this translation

Please confirm your email address

Cadarnhewch eich cyfeiriad ebost Approve this translation

To password-protect your profile on %{1:name}, %{2:click here to confirm your email address} and follow the instructions.

I warchod eich proffil â chyfrinair ar %{1:name}, %{2:click here to confirm your email address} a dilyn y cyfarwyddiadau. Approve this translation

here

yma Approve this translation

ranked

graddio Approve this translation

only showing first 100

dangos y 100 cyntaf yn unig Approve this translation

Captured by %{agent}

Ddal gan %{agent} Approve this translation

Via ticket #%{num}: %{subject}

Via tocyn # %{num} : %{subject} Approve this translation

Via %{url}

Via %{url} Approve this translation

feedback added

Ychwanegodd adborth Approve this translation

An idea you supported (%{idea_link}) has been merged with a similar idea:

Syniad i chi eu cefnogi ( %{idea_link} ) Wedi cael ei uno â syniad tebyg: Approve this translation

Thank you for your feedback.

Diolch i chi am eich adborth. Approve this translation

%{num} vote has been returned to you.

%{num} pleidlais wedi cael ei ddychwelyd i chi. Approve this translation

%{num} votes have been returned to you.

%{num} pleidleisiau wedi cael eu dychwelyd i chi. Approve this translation

%{link: Give feedback on other ideas} to help us decide what to build next.

%{link:Rhoi adborth ar syniadau eraill} i'n helpu i benderfynu beth i'w adeiladu nesaf. Approve this translation

View all %{n} event(s) in browser

Gweld pob %{n} digwyddiad (au) mewn porwr Approve this translation

No activity

Dim gweithgaredd Approve this translation

Manage your views and notifications

Rheoli eich barn a'ch hysbysiadau Approve this translation

You can configure what activity you would like to receive for each of your personal views.

Gallwch ffurfweddu pa weithgaredd yr hoffech ei gael ar gyfer pob un o'ch safbwyntiau personol. Approve this translation

to

i Approve this translation

Merged in:

Uno yn: Approve this translation

Unsubscribe from this view

Dad-danysgrifio o farn hon Approve this translation

Your data export is ready

Mae eich allforio data yn barod Approve this translation

Use the following link(s) to download your data:

Defnyddiwch y ddolen (au) canlynol i lawrlwytho eich data: Approve this translation

Click here to visit the forum

Cliciwch yma i ymweld â'r fforwm Approve this translation

Thank you for your inquiry into UserVoice for %{category}

Diolch i chi am eich ymholiad i UserVoice am %{category} Approve this translation

An idea you supported has been closed.

Syniad i chi eu cefnogi wedi cael ei gau. Approve this translation

An idea you support has been updated

Syniad yn eich cefnogi wedi cael ei ddiweddaru Approve this translation

An idea you follow has been closed.

Syniad i chi ddilyn wedi cael ei gau. Approve this translation

If you would like to stop receiving these emails you may %{link:remove your support from this idea}.

Os hoffech chi i roi'r gorau i dderbyn negeseuon e-bost hyn, gallwch %{link:dynnu eich cefnogaeth oddi syniad hwn.} Approve this translation

If you would like to stop receiving these emails you may %{link:unsubscribe}.

Os hoffech chi i roi'r gorau i dderbyn negeseuon e-bost hyn, gallwch %{link:ddad-danysgrifio.} Approve this translation

Please reset your password

Ailosod eich cyfrinair Approve this translation

This link will take you to a page where you can set a new password.

Bydd y ddolen hon yn mynd â chi i dudalen lle gallwch chi osod cyfrinair newydd. Approve this translation

Click here to change your password

Cliciwch yma i newid eich cyfrinair Approve this translation

%{name} has invited you to UserVoice!

%{name} wedi'ch gwahodd i UserVoice! Approve this translation

A link to the older version of this export is included below.

Mae dolen i'r fersiwn hŷn o'r allforio hwn wedi'i gynnwys isod. Approve this translation

If you have any processes built around this, please update those to work with the new version above.

Os oes gennych unrhyw brosesau sy'n cael eu hadeiladu o gwmpas hyn, rhowch wybod i'r rheini i weithio gyda'r fersiwn newydd uchod. Approve this translation