1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  244
 3. Reviewed
  606
 4. All
  850
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 850

Crowdsourced moderation

Publieke inhoudsversorging Approve this translation

Fully Customizable Design

Ten volle aanpasbare ontwerp Approve this translation

My tickets

My ondersteuningsversoeke Approve this translation

This domain alias has already been taken. Please contact support for more help if you feel this is in error.

Hierdie domain alias is reeds gevat. Kontak asseblief ons ondersteuningsdiens vir meer hulp as u voel dis 'n foutiewe boodskap. Approve this translation

Full control over content, access and data retention.

Volle beheer Approve this translation

Ideas are suggested and voted up to the top.

Idees word voorgestel en dan in 'n stemming na bo gedryf. Approve this translation

Everyone else

Almal anders Approve this translation

Seamless integration and complete control over your site's look and feel.

Soomlose geintegreer en totale beheer oor jou webwerf se uitleg en hoe dit lyk. Approve this translation

Feedback Tab Widget

Terugvoer Nutsmiddel Approve this translation

Categories allow you to organize ideas within your forums. Users can select which category their idea belongs to when suggesting ideas.

Kategoriee laat u toe om idees binne u forums te organiseer. Gebruikers kan elke idee se kategorie kies wanneer hulle idees voorstel. Approve this translation

See %{link}

Sien %{link} Approve this translation

Advanced Security

Gevorderde sekuriteit Approve this translation

is invalid

is ongeldig Approve this translation

Integrate UserVoice directly on your website.

Intergreer UserVoice dierek op jou webblad Approve this translation

all values need to be unique

Alles waardes moet uniek wees Approve this translation

Advanced management

Gevorderde bestuur Approve this translation

Pre-moderation

Voor moderasie Approve this translation

Single Sign-On documentation

Enkel inskryf dokumentasie Approve this translation

You don't have access to this.

Jy het nie toegang tot die volgende nie. Approve this translation

Build your brand while getting to know your audience.

Laat jou handelsmerk groei terwyl jy jou gehoor beter leer. ken. Approve this translation

Email must be present.

E-pos moet aanwesig wees Approve this translation

Our basic forum

Ons basiese forum Approve this translation

Restrict access by IP

Beperkde toegang tot IP Approve this translation

Full custom design

Unieke ontwerp Approve this translation

you need to have at least one value

Daar moet ten minste een waarde wees Approve this translation

Coming soon! Integrate UserVoice natively within your iPhone apps.

Binnekort! Integreer UserVoice natively n jou iPhone apps. Approve this translation

Integration

Integrasie Approve this translation

Thank you for confirming your email address. Please create a password to protect your identity.

Dankie dat jy jou e-pos adres bevestig het. Skep asseblief n wag woord om jou aanlyn identiteit te beskerm. Approve this translation

already has an outstanding invitation

Het reeds n uitstaande uitnodiging Approve this translation

Your UserVoice URL

Jou UserVoice URL Approve this translation

Grant private forum access to entire email domains (e.g., *.youdomain.com).

Gee privaatforum toegang tot e-posdomein (e.g., *.youdomain.com). Approve this translation

Restrict access by email domain

Beperk toegang tot e-posdomein Approve this translation

Advanced vote fraud settings

Gevorderde instellings vir stembedrog Approve this translation

ID of Forum

ID of Forum Approve this translation

Automatically replaces profane words with '*****'. (Currently English only.)

Vervang outomaties kru taal met '*****'. (Currently English only.) Approve this translation

<strong>Unconfirmed:</strong> You need to confirm your email address before you can receive email notifications. %{resend}

Nie Befestig: Jou e-pos adres moet eers bevestig word voordat jy epos kennisgewings kan ontvang %{resend} Approve this translation

For small groups

Vir klein groepe Approve this translation

Respond to ideas

Gee terugvoering op idees Approve this translation

Email must be valid.

E-pos moet geldig wees Approve this translation

is an admin

Is in administrasie Approve this translation

Lite Design Customization

Lite Design Customization Approve this translation

Grant private forum access to specific IP addresses (e.g., your internal network).

Gee toegang tot spesefieke IP adres (e.g., your internal network). Approve this translation

<strong>Unconfirmed:</strong> You need to confirm your email address before you can receive email notifications or create a password. %{resend}

Nie bevestig: Jou e-pos adres moet eers bevestig word voordat jy epos kennisgewings kan ontvang of n wagwoord skep.%{resend} Approve this translation

Merge duplicate ideas with ease. (Votes from both ideas are combined.)

Bring duplikaat idees maklik by mekaar. (Stemme van beide idees word gekombineer) Approve this translation

Full integration

Volle integrasie Approve this translation

Our best value!

Ons beste waarde! Approve this translation

spam

spam Approve this translation

Customize voting

Pas stemming aan Approve this translation

Domain aliasing

Domein alias Approve this translation

White labeled

Wit etiket Approve this translation