1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  295
 3. Reviewed
  542
 4. All
  837
 5. Health
Displaying 801 - 837 of 837

When you post an idea to our feedback forum, others will be able to subscribe to it and make comments.

Wanneer jy 'n idee op ons terugvoerforum plaas, kan ander daarop inteken en kommentaar lewer Approve this translation

Open in a new window

Maak in 'n nuwe bladsy oop Approve this translation

Open in a new window

Maak in 'n nuwe bladsy oop Approve this translation

This answers my question

Dit beantwoord my vraag Approve this translation

Related ideas

Verwante idees Approve this translation

Related articles

Verwante idees Approve this translation

Related feedback

Verwante terugvoer Approve this translation

Related feedback

Verwante terugvoer Approve this translation

We’ll update you as this idea progresses

Ons sal jou op hoogte hou soos die idee ontwikkel Approve this translation

Awesome!!!

Fantasties! Approve this translation

Okay.

OK Approve this translation

We'll be in touch.

Ons sal in kontak wees Approve this translation

We take your feedback to heart.

Ons neem jou terugvoer ter harte Approve this translation

Attach a file

Heg 'n lêer aan Approve this translation

Attach a screenshot or file

Heg 'n skermskoot of lêer aan Approve this translation

Snap screenshot

Neem skermskoot Approve this translation

Choose a file

Kies 'n lêer Approve this translation

Uploading

Laai... Approve this translation

Something went wrong while uploading

Iets het fout gegaan Approve this translation

Try again

Probeer weer Approve this translation

Just send my message

Stuur net my boodskap Approve this translation

Taking screenshot

Besig met skermskoot Approve this translation

Please select a category

Kies 'n kategorie Approve this translation

Exceeded API Limit

Het API-limiet oorskry Approve this translation

One person %{heart:wants} this idea

Een persoon %{heart:wil} hierdie idee hê Approve this translation

Please describe your idea

Beskryf asseblief jou idee Approve this translation

Please enter a message

Voer asseblief 'n boodskap in Approve this translation

You are not authorized to access this content

Jy is nie gemagtig om toegang tot hierdie inhoud te verkry nie Approve this translation

The server is a bit busy at the moment. Sit tight and we'll keep trying or you can come back later.

Die bediener is op die oomblik bietjie besig. Sit vas en ons sal aanhou probeer of u kan later terugkom. Approve this translation

Summarize your idea

Som u idee op Approve this translation

Your idea has been posted to our %{link:feedback forum}

U idee is op ons %{link:terugvoerforum geplaas} Approve this translation

Provide your email address to vote and receive updates for this idea.

Verskaf u e-posadres om te stem en opdaterings vir hierdie idee te ontvang. Approve this translation

Something went wrong!

Iets het verkeerd geloop! Approve this translation

I do not agree to the storage of my personal information, and I wish to delete my feedback profile and all personal data from this site.

Ek stem nie in tot die stoor van my persoonlike inligting nie, en ek wil my terugvoerprofiel en alle persoonlike data van hierdie webwerf verwyder. Approve this translation

Please note that if you do not select an option, we will be required to delete your feedback profile and personal information within 30 days.

Let daarop dat as u nie 'n opsie kies nie, u terugvoerprofiel en persoonlike inligting binne 30 dae moet verwyder. Approve this translation

Please select an option to continue.

Kies 'n opsie om voort te gaan. Approve this translation

This can take up to 30 seconds...

Dit kan tot 30 sekondes neem... Approve this translation