Emails

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  59
 3. Reviewed
  84
 4. All
  143
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 143

Mark as Spam

Merk as geraaspos Approve this translation

powered by UserVoice

Gedryf deur UserVoice Approve this translation

new idea

nuwe idee Approve this translation

new tickets

nuwe kaartjies Approve this translation

%{1: Re-activate your account}

%{1:Re-aktiveer jou rekening} Approve this translation

Replying to cases has been disabled

Terugvoering na sake is nie meer moontlik Approve this translation

No Status

Geen status Approve this translation

You have sent this message to an unmonitored mailbox.

Jy het hierdie boodskap getuur na 'n posbus wat nie gemonitor word nie. Approve this translation

%{num} ideas imported

%{num} idees ingevoer Approve this translation

Import completed

Invoer was suksesvol Approve this translation

%{user} added a note to ticket %{ticket}:

%{user} n nota is aangeheg aan die kaartjie %{ticket} Approve this translation

%{user} replied to ticket %{ticket}:

%{user} Het beantwoord op kaartjie%{ticket}: Approve this translation

%{user} assigned ticket %{ticket} to %{queue}.

%{user} aangewys %{ticket} na %{queue}. Approve this translation

%{user} assigned ticket %{ticket} to you.

%{user} toegekende kaartjie %{ticket} na jou Approve this translation

%{user} assigned ticket %{ticket} to %{assignee}.

%{user} toegekende kaartjie %{ticket} to %{assignee}. Approve this translation

%{user} changed ticket %{ticket} to unassigned.

%{user} Kaartjie verander%{ticket} na toegekende. Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been assigned to %{queue}.

'n Nuwe kaartjie (%{ticket}) toegeken aan %{queue}. Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been assigned to you.

'n Nuwe kaartjie(%{ticket}) is toegeken aan jou. Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been assigned to %{assignee}.

'n Nuwe kaartjie (%{ticket}) aangewys na%{assignee}. Approve this translation

A new unassigned ticket (%{ticket}) has been received.

'n Nuwe ontoegekende kaartjie(%{ticket} is ontvang. Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been received.

'n Nuwe kaartjie (%{ticket} ontvang. Approve this translation

This email is sent from a ‘no reply’ address, %{1: go here to leave a comment}.

Die e-pos is gestuur van n "geen terugvoer" %{1: los jou kommentaar hier}. Approve this translation

Forgot your site

Het jy jou webblad vergeet? Approve this translation

Forgot your site? We can help!

Het jy jou webblad vergeet? Ons kan help! Approve this translation

Here is a list of the UserVoice sites you are an admin on.

Die volgende is n lys van die UserVoice webblaaie waarop jy deel is van die admin span. Approve this translation

Here is a list of the UserVoice sites you have a profile on.

Hier is n lys van die UserVoice webblaaie waarop jy n profiel het. Approve this translation

Welcome to UserVoice

Welkom by UserVoice Approve this translation

%{user} assigned %{ticket_count} tickets to you.

%{user} toegekende %{ticket_count} kaartjies aan jou. Approve this translation

%{user} assigned %{ticket_count} tickets to %{queue}.

%{user} toegekende%{ticket_count} kaartjies aan%{queue}. Approve this translation

Idea merged

Idee saamgestel Approve this translation

%{name} via %{company}

%{name} via %{company} Approve this translation

only showing first 100

wys net eerste 100 Approve this translation

Captured by %{agent}

Geneem deur %{agent} Approve this translation

Via ticket #%{num}: %{subject}

Via Kaartjie #%{num}: %{subject} Approve this translation

Via %{url}

Via%{url} Approve this translation

feedback added

Terugvoer aangeheg Approve this translation

An idea you supported (%{idea_link}) has been merged with a similar idea:

'n idee wat jy ondersteun(%{idea_link}) het is saamgestel met soortgelyke idees: Approve this translation

Thank you for your feedback.

Dankie vir jou terugvoering. Approve this translation

%{num} vote has been returned to you.

%{num} 'n Stem is teruggestuur aan jou. Approve this translation

%{num} votes have been returned to you.

%{num} Stemme is teruggestuur aan jou. Approve this translation

%{link: Give feedback on other ideas} to help us decide what to build next.

%{link: Gee terugvoering op ander idees} om ons te help besluit wat om volgende te bou. Approve this translation

View all %{n} event(s) in browser

Sien alles %{n} gebeurtenis (s) in die leser Approve this translation

No activity

Geen aktiwiteit Approve this translation

Manage your views and notifications

Bestuur jou sienings en notifikasies Approve this translation

You can configure what activity you would like to receive for each of your personal views.

Jy kan kies wat se aktiwiteit jy wil ontvang vir elk van jou persoonlike sigpunte. Approve this translation

to

na Approve this translation

Merged in:

Saamgesmelt in: Approve this translation

Unsubscribe from this view

Teken uit van hierdie sigpunt Approve this translation

An idea you supported has been closed.

'N idee wat jy ondersteun gesluit is. Approve this translation

An idea you support has been updated

'N idee wat jy ondersteun is opgedateer Approve this translation