1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  429
 3. Reviewed
  415
 4. All
  844
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 844

anonymous

anonīms Approve this translation

What happens if I run out?

Kas notiek ja beidzas balsis? Approve this translation

Share

Dalies Approve this translation

Done!

Darīts! Approve this translation

You need to authorize the UserVoice feedback system

Tev ir jāautorizē UserVoice atsauksmju sistēma Approve this translation

You have added %{num} %{text}

Esi pievienojis %{num} %{text} Approve this translation

saving

saglabā Approve this translation

Vote for this idea

Balsot par šo ideju Approve this translation

Admins, please <a onclick="uv.utility.help('setup'); return false;" style="text-decoration: underline;">configure your UserVoice account</a> to start collecting feedback.

Administrātor, lūdzu sagatavo savu UserVoice kontu, lai sāktu vākt atsauksmes. Approve this translation

Load more ideas

Ielādēt vairāk Ideju Approve this translation

These instructions are for admins to configure their UserVoice-powered Feedback Tab. if you are trying to leave feedback, please come back soon!

Šīs instrukcijas ir administrātoriem, UserVoice Atsauksmju Ikonas konfigurēšanai. Approve this translation

Sign in to your UserVoice Admin Console

Autorizēties UserVoice administrācijas panelī Approve this translation

%{category}

%{category} Approve this translation

Register your Facebook Page or App

Reģistrēt Jūs Facebook lapusi vai App Approve this translation

View comments (%{num})

Skatīt komentārus (%{num}) Approve this translation

Your new Feedback Tab is almost ready!

Jūsu jaunā Atsauksmju ikona ir gandrīz gatava! Approve this translation

Create idea

Izveidot ideju Approve this translation

awaiting moderator approval

gaida apstiprinājumu Approve this translation

This Facebook app uses the UserVoice feedback system to collect feedback. In order to create ideas, vote and leave comments, you must authorize the UserVoice feedback app and agree to the %{1:terms of service}

Šī Facebook aplikācija izmanto UserVoice atsauksmju sistēmu, lai apkopotu atsauksmes. Lai radītu idejas, balsotu un atstātu komentārus, Tev ir jāautorizē UserVoice atsauksmju aplikācija un jāpiekrīt %{1:terms of service} Approve this translation

Response by %{name}

%{name} atbilde Approve this translation

Update Search

Atsvaidzināt meklēšanas rezultātus Approve this translation

Vote for a similar idea, or add your idea below

Balsojiet par kādu līdzīgu ideju vai pievienot savējo zemāk Approve this translation

You have %{num} remaining!

Jums vēl ir %{num} balsis! Approve this translation

All Feedback

1 Visas atsauksmes Approve this translation

My Feedback

Manas atsauksmes Approve this translation

Each person is given a limited number of votes to encourage the best ideas possible. If you run out, don't worry, there are a number of ways you can get your votes back!

Katram cilvēkam ir dots ierobežots balsu skaits, lai veicinātu tikai iespējami labāko ideju atbalstīšanu. Ja balsis beigušās, neuztraucieties - ir vairāki veidi, kā jūs varat saņemt jūsu balsis atpakaļ! Approve this translation

<strong>You can change the number of votes you've already cast</strong> for ideas. Click on the "My Feedback" tab to see which ideas you've supported; removing votes will allow you to vote for and create other ideas.

Jūs varat mainīt kādai idejai jau atdoto balsu skaitu. Uzklikšķiniet uz "Mana atgriezeniskā saite", lai redzētu, kuras idejas esat atbalstījis; anulējot savu balsojumu, varēsiet izveidot un balsot par citām idejām. Approve this translation

You can also comment on any idea, regardless of how many votes you have!

Jūs varat arī komentēt jebkuru ideju, neatkarīgi no tā, cik balsis jums ir! Approve this translation

on %{date}

1 gada %{date} Approve this translation

Write a comment

1 Rakstīt komentāru Approve this translation

How to configure your UserVoice Feedback Tab

Kā konfigurēt UserVoice atsauksmju sadaļu Approve this translation

Add your idea

Pievienot savu ideju Approve this translation

What happens if I run out of votes?

Ko darīt, ja beigušās balsis? Approve this translation

In order to create ideas, vote and leave comments, you need to authorize the UserVoice feedback system. Would you like to do this now?

Lai radītu idejas, balsotu un atstātu komentārus, jums ir nepieciešams aktivizēt UserVoice atsauksmju sistēmu. Vai jūs vēlētos to darīt tagad? Approve this translation

Request for Permission

Lūgums atļaut Approve this translation

Sorry, something went wrong.

Atvainojiet, kaut kas nogāja greizi. Approve this translation

A title is required for your idea

Jūsu idejai ir nepieciešams virsraksts Approve this translation

Error!

Kļūda! Approve this translation

Please make sure you enter your idea before pressing "Continue".

Lūdzu, pārliecinieties, ka esat ierakstījis (-usi) savu ideju, pirms nospiežat pogu "Turpināt". Approve this translation

Thanks for your suggestion. We'll post it as soon as our admins get a chance to approve it.

Paldies par jūsu ieteikumiem. Mēs tos publicēsim tiklīdz mūsu administratoram būs iespēja tos izvērtēt un apstiprināt. Approve this translation

Looks like you have been busy, but don't worry as soon as one of your ideas is completed you will get those votes back!

Izskatās, ka jūs esat krietni pastrādājis, bet neuztraucieties, tiklīdz kādu no jūsu idejām īstenos, jūs saņemsiet savas balsis atpakaļ! Approve this translation

Not enough votes!

Nav pietiekami daudz balsu! Approve this translation

Accepted

1 Pieņemts Approve this translation

<strong>The votes you cast for ideas are returned to you</strong> when an admin closes the idea

Balsis, ko jūs atdevāt par idejām, tiek atdotas jums atpakaļ, tiklīdz administrators slēdz ideju. Approve this translation

Collecting feedback from your fans is super easy! To install, just follow these quick steps:

Vācot atsauksmes no saviem faniem ir super viegli! Uzstādīt, vienkārši sekojiet šiem ātri soļus: Approve this translation

Create one for free!

Izveidot bez maksas! Approve this translation

From your Admin Console select:

No sava administratora konsolē izvēlieties: Approve this translation

If you have any questions or need assistance, please contact us at

Ja jums ir kādi jautājumi vai nepieciešama palīdzība, lūdzu, sazinieties ar mums Approve this translation

UserVoice Facebook App is not configured

UserVoice Facebook App nav konfigurēts Approve this translation

Oh nos!

Oh nos! Approve this translation