1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  722
 3. Reviewed
  1215
 4. All
  1937
 5. Health
Displaying 151 - 200 of 1937

Required?

Задължително? Approve this translation

Are you sure? This will prevent any clients attached to this key from accessing your data. It can not be undone.

Сигурни ли сте? Това ще Ви предпази от всякакви клиенти, присъединили се към този ключ за достъп до Вашите данни. Това не може да бъде отменено. Approve this translation

From

От Approve this translation

Your api client was successfully registered.

Вашия api клиент беше успешно регистриран. Approve this translation

Only %{account_owners} may change plans or modify billing settings

Само %{account_owners} може да промени плановете или настройките за фактуриране Approve this translation

Stop evaluating rules

Спрете оценяването по правилата Approve this translation

Are you sure want to delete this forum?

Сигурни ли сте, че искате да изтриете този форум? Approve this translation

For all tickets

За всички билети Approve this translation

Add new category

Добави нова категория Approve this translation

Not applied to private forums or admins.

Не се прилага за частни форуми или администратори. Approve this translation

Referrer

Относно Approve this translation

Your client has been deleted.

Вашия клиент беше изтрит. Approve this translation

How can we improve %{org}?

Как можем да подобрим %{org}? Approve this translation

Enter your note here

Въведете Вашата бележка тук Approve this translation

Subscribers

Абонати Approve this translation

You have %{n} days left in your free trial.

Имате %{n} дни оставащи за безплатни опити. Approve this translation

Edit client

Редактирай клиента Approve this translation

Email addresses

Имейл адреси Approve this translation

Leaderboard

Водачи Approve this translation

this is the last rule

това е последното правило Approve this translation

Your billing information has been saved.

Вашата информация за плащане беше успешно запазена. Approve this translation

Email address

Имейл адрес Approve this translation

registered users

регистрирани потребители Approve this translation

Tell us a little about your goals

Разкажете ни малко за Вашите цели Approve this translation

Authorize specific email domains

Разреши специфични имейл домейни Approve this translation

iPhone Plugin

iPhone Плъгин Approve this translation

Field placeholder

Контейнер за невярно Approve this translation

Language

Език Approve this translation

Crowdsourced moderation

Умерени настройки Approve this translation

Field

Поле Approve this translation

Copy and paste the following code into your HTML just before the closing %{tag} tag:

Копирайте и поставете следния код във Вашия HTML точно преди затварянето на %{tag} таг: Approve this translation

(Verified)

(Потвърден) Approve this translation

Options

Опции Approve this translation

Users can still see the entire forum but cannot create ideas or vote. Users will still be able to comment.

Потребителите все още ще могат да видят целия форум, но няма да могат да създават идеи или да гласуват. Потребителите все още ще могат да коментират. Approve this translation

Tickets

1 Билети Approve this translation

Placeholder text the user will see in the new idea input field

Заместващият текст, потребителят ще види в полето за нова идея Approve this translation

Topic

тема Approve this translation

Invited

Поканен Approve this translation

e.g., Customer Feedback & Ideas

напр., Обратна връзка и идеи на Клиента Approve this translation

%{num} characters max

%{num} символа Approve this translation

Fully Customizable Design

Напълно персонализиран дизайн Approve this translation

Success

Успех Approve this translation

by %{user}

от %{user} Approve this translation

account owners

собственици на профил Approve this translation

JSON / XML

JSON / XML Approve this translation

Replies

Отговори Approve this translation

Download CSV template

Изтеглете CSV шаблон Approve this translation

Request Token URL

Изисквайте адрес на символа (токен) Approve this translation

try again

опитай отново Approve this translation

Send and close ticket

Запази и затвори билета Approve this translation