Admin Console

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  804
 3. Reviewed
  1098
 4. All
  1902
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 1902

Save

1 Съхраняване Approve this translation

Description

1 Описание Approve this translation

Comment

1 Коментар Approve this translation

%{duration} ago

преди %{duration} Approve this translation

Title

Заглавие Approve this translation

optional

незадължително Approve this translation

Forums

Форуми Approve this translation

Forum

Форум Approve this translation

Categories

Категории Approve this translation

Comments

Коментари Approve this translation

If you see %{image} above it means you either don't have a Gravatar for that email address or it is not rated G. Get one for free at %{link}.

Ако виждаш %{image} отгоре това значи, че нямаш Граватар емейл адрес или не е гласуван с Г. Получи такъв безплатно на %{link}. Approve this translation

Send

Изпращане Approve this translation

Feedback

Обратна връзка Approve this translation

SUMMARY

ОБЩО Approve this translation

%{n} votes

%{n} гласове Approve this translation

Appearance

Външност Approve this translation

Your Company Name

Името на Вашата Фирма Approve this translation

If checked, this forum will only be visible to authorized users

Ако е маркирано този форум ще бъде видим само от уполномощени потребители Approve this translation

Time

Време Approve this translation

Export to Excel

Експорт към Excel Approve this translation

Automatically close forum at:

Автоматично затвори този форума на: Approve this translation

Default

По подразбиране Approve this translation

Phone number

Телефонен номер Approve this translation

Next

1 Следваща Approve this translation

Logo

Лого Approve this translation

General Settings

Общи настройки Approve this translation

There were errors that prevented this from saving

Имате грешки, които не позволяват запаметяване Approve this translation

User

Потребител Approve this translation

Allow users to request access to this forum

Позволете на потребителите да поискат достъп до този форум Approve this translation

All

Всички Approve this translation

Organization URL

Организиране на адрес Approve this translation

upgrade

надгради Approve this translation

This is a private forum

Това е частен форум Approve this translation

What is this

Какво е това Approve this translation

Not spam

Не е спам Approve this translation

Failure

Провал Approve this translation

URL

Адрес Approve this translation

Mark as spam

Маркирай като спам Approve this translation

Welcome Message

Приветстващо съобщение Approve this translation

Moderation

Модернизация Approve this translation

Details

Детайли Approve this translation

Created

Създаден Approve this translation

Links

Връзки Approve this translation

Delete this forum

Изтрийте този форум Approve this translation

By default, sort ideas by

По подразбиране, сортиране на идеи по Approve this translation

Create

Създай Approve this translation

Domain aliasing requires a custom CNAME DNS record

Домейн псевдонимите изискват потребителски CNAME запис в DNS-а Approve this translation

%{n} vote

%{n} гласове Approve this translation

e.g., How can we improve Acme?

например, Как можем да подобрим Acme? Approve this translation

Dashboard

табло Approve this translation