Admin Console

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  777
 3. Reviewed
  1168
 4. All
  1945
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 1945

Platinum

1 Платинен Approve this translation

Save

1 Съхраняване Approve this translation

Gold

1 Златен Approve this translation

is only valid for Beta accounts

1 е валидна само за Бета акаунти Approve this translation

Description

1 Описание Approve this translation

Single Sign On

1 Еднократно влизане Approve this translation

Custom Design

1 Дизайн по поръчка Approve this translation

Comment

1 Коментар Approve this translation

Deleted

1 Изтрито Approve this translation

Profile Integration

1 Интеграция на профила Approve this translation

Settings

1 Настройки Approve this translation

%{duration} ago

преди %{duration} Approve this translation

Email Support

Поддръжка по имейла Approve this translation

Title

Заглавие Approve this translation

Tin

Тенекиен Approve this translation

optional

незадължително Approve this translation

Open Source Projects

Проекти с отворен код Approve this translation

Update

Обновяване Approve this translation

White Labeled

Продукт с бял етикет Approve this translation

Forums

Форуми Approve this translation

Forum

Форум Approve this translation

Free

Безплатно Approve this translation

Comments

Коментари Approve this translation

Domain Aliasing

Алтернативно име на домейна Approve this translation

If you see %{image} above it means you either don't have a Gravatar for that email address or it is not rated G. Get one for free at %{link}.

Ако виждаш %{image} отгоре това значи, че нямаш Граватар емейл адрес или не е гласуван с Г. Получи такъв безплатно на %{link}. Approve this translation

Send

Изпращане Approve this translation

Feedback

Обратна връзка Approve this translation

Phone Support

Телефонна поддръжка Approve this translation

Silver

Сребърен Approve this translation

Your credit card has been charged $%{amount}

С Вашата кредитна карта беше извършено плащане от $%{amount} Approve this translation

Thank you for using UserVoice.

Благодарим Ви, че използвате UserVoice. Approve this translation

Your Invoice from UserVoice for %{domain}

Вашата фактура от UserVoice за %{domain} Approve this translation

Go to %{link} to update your credit card information and we'll try again!

Отиди на %{link}, за да се актуализира информацията от кредитната Ви карта и ние ще опитаме отново! Approve this translation

This is an INVOICE for your UserVoice account

Това е фактура за Вашият UserVoice акаунт Approve this translation

UserVoice was unable to process your credit card %{credit_card}.

UserVoice не е в състояние да обработи Вашата кредитна карта %{credit_card}. Approve this translation

SUMMARY

ОБЩО Approve this translation

%{n} votes

%{n} гласове Approve this translation

Appearance

Външност Approve this translation

Your Company Name

Името на Вашата Фирма Approve this translation

If checked, this forum will only be visible to authorized users

Ако е маркирано този форум ще бъде видим само от уполномощени потребители Approve this translation

Time

Време Approve this translation

Export to Excel

Експорт към Excel Approve this translation

Automatically close forum at:

Автоматично затвори този форума на: Approve this translation

Site

Страница Approve this translation

Default

По подразбиране Approve this translation

Phone number

Телефонен номер Approve this translation

Next

1 Следваща Approve this translation

Logo

Лого Approve this translation

There were errors that prevented this from saving

Имате грешки, които не позволяват запаметяване Approve this translation

Allow users to request access to this forum

Позволете на потребителите да поискат достъп до този форум Approve this translation