1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  767
 3. Reviewed
  1483
 4. All
  2250
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 2250

UserVoice was unable to process your credit card %{credit_card}.

UserVoice не е в състояние да обработи Вашата кредитна карта %{credit_card}. Approve this translation

Thank you again for your business!

Благодарим Ви отново за Вашия бизнес! Approve this translation

Amount PAID

ПЛАТЕНА сума Approve this translation

Price

Цена Approve this translation

SUMMARY

ОБЩО Approve this translation

%{n} votes

%{n} гласове Approve this translation

Appearance

Външност Approve this translation

Message to users

Съобщение за потребителите Approve this translation

Your Company Name

Името на Вашата Фирма Approve this translation

Duplicates

Дубликати Approve this translation

Spam filter

Филтър за спам Approve this translation

If checked, this forum will only be visible to authorized users

Ако е маркирано този форум ще бъде видим само от уполномощени потребители Approve this translation

e.g., This forum is closed.

напр., Този форум е затворен. Approve this translation

Time

Време Approve this translation

Export to Excel

Експорт към Excel Approve this translation

Automatically close forum at:

Автоматично затвори този форума на: Approve this translation

Authorize all Single Sign-On (SSO) users

Разрешете всички потребители с Еднократно Влизане (ЕВ) Approve this translation

Site

Страница Approve this translation

Sort by newest

Сортирай най-нови Approve this translation

Default

По подразбиране Approve this translation

Phone number

Телефонен номер Approve this translation

Last active %{duration} ago

Последно активен %{duration} преди Approve this translation

Next

1 Следваща Approve this translation

Logo

Лого Approve this translation

There were errors that prevented this from saving

Имате грешки, които не позволяват запаметяване Approve this translation

Allow users to request access to this forum

Позволете на потребителите да поискат достъп до този форум Approve this translation

All

Всички Approve this translation

%{num} note

%{num} бележка Approve this translation

Organization URL

Организиране на адрес Approve this translation

upgrade

надгради Approve this translation

This is a private forum

Това е частен форум Approve this translation

What is this

Какво е това Approve this translation

Not spam

Не е спам Approve this translation

%{num} notes

%{num} бележки Approve this translation

Failure

Провал Approve this translation

Flagged as a duplicate by %{n} user(s)

Маркирани като дублирани от %{n} потребител(и) Approve this translation

URL

Адрес Approve this translation

Mark as spam

Маркирай като спам Approve this translation

Welcome Message

Приветстващо съобщение Approve this translation

%{n} people are waiting for your response

%{n} човека са в очакване на Вашия отговор Approve this translation

Private forum

Частен форум Approve this translation

Moderation

Модернизация Approve this translation

Details

Детайли Approve this translation

Links

Връзки Approve this translation

Delete this forum

Изтрийте този форум Approve this translation

Closes in %{time_in_words}

Затваря в %{time_in_words} Approve this translation

Locks and archives the forum and all of its content. Users will no longer be able to see this forum, and it will not count against your limit.

Заключва и архивира форума и цялото му съдържание. Потребителите вече няма да бъдат в състояние да видят този форум и той няма да се брои от Вашия лимит. Approve this translation

By default, sort ideas by

По подразбиране, сортиране на идеи по Approve this translation

Create

Създай Approve this translation

Archived

Архивирано Approve this translation