1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  804
 3. Reviewed
  1098
 4. All
  1902
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 1902

manage authorized users

управляване на упълномощените потребители Approve this translation

name

име Approve this translation

forum icon

икона на форум Approve this translation

Previous

1 Предишна Approve this translation

Forum state

Състояние на форума Approve this translation

Recommended

Препоръчва се Approve this translation

Remove logo

Премахни логото Approve this translation

Date

Дата Approve this translation

Users can create ideas, vote and add comments

Потребителите могат да създават идеи, да гласуват и да добавят коментари Approve this translation

Require all

Изисква всички Approve this translation

API key

ППИ ключ Approve this translation

Messages

Съобщения Approve this translation

Open

Отвори Approve this translation

Custom

Поръчка Approve this translation

State

Състояние Approve this translation

Allow any

Позволи едно Approve this translation

Preview

Предварителен преглед Approve this translation

Failures

Повреди Approve this translation

Credit card number

Номер на кредитна карта Approve this translation

Forum Name

Име на Форума Approve this translation

Used to reference your account

Използва се за съотнасяне на Вашата сметка Approve this translation

Security Code

Код за Сигурност Approve this translation

January

Януари Approve this translation

of the following

от следните Approve this translation

Billing address

Адрес за фактура Approve this translation

Account

Сметка Approve this translation

Notes

1 Отбелязва Approve this translation

Ideas

Идеи Approve this translation

Allows you to control what users can do on the forum

Позволява Ви да контролирате какво могат да правят потребителите във форума Approve this translation

Users

Потребители Approve this translation

Month

Месец Approve this translation

Add

Добави Approve this translation

Expiration

Изтичане Approve this translation

Name on card

Име на карта Approve this translation

Year

Година Approve this translation

Closed

Затворено Approve this translation

Hosted subdomain

Хостван поддомейн Approve this translation

Votes Allowed

Позволени гласове Approve this translation

Require moderator approval

Изисква се одобрение от модератор Approve this translation

Custom CSS

Потребителски CSS Approve this translation

Enabled

Разрешен Approve this translation

e.g., Acme Forum (Product Name)

напр., Форум за АКТА (Име на Продукта) Approve this translation

Actions

Действия Approve this translation

Organization name

Име на организацията Approve this translation

unlimited

неограничен Approve this translation

Have your forum setup on your own domain (ex: feedback.yourdomain.com). Preserves your brand experience and adds value SEO by putting user generated content on your domain

Използвайте опцията за настройка на собствен домейн (например: pomosht.vashiqtdomein.com). Това ще запази вида на Вашата марка и ще добави допълнително оптимизация при търсенето (ОПТ) чрез въвеждане на потребителско генерирано съдържание на Вашия домейн Approve this translation

Your users can transition seamlessly from your site to UserVoice without any registration required. This greatly lowers the barrier to giving feedback. Your users profiles and avatars can be integrated into UserVoice for a more seamless user experience.

Вашите потребители могат да преминат безпроблемно от Вашия сайт до UserVoice без да е необходима регистрация. Това значително сваля бариерата за даване на обратна връзка. Профилите и аватарите на Вашите потребители могат да бъдат интегрирани в UserVoice за по-добър комфорт. Approve this translation

Each voter is granted 10 votes (per forum) to spend on ideas they support. This forces people to focus on their top ideas which yields higher quality feedback. With this option you can set the number of votes each voter gets on a per forum basis.

На всеки избирател се предоставят 10 гласа (на форум), за да ги използва за идеи, които подкрепя. Това принуждава хората да се съсредоточат върху най-добрите си идеи, което води до по-високо качество на обратната връзка. С тази опция можете да зададете броя на гласовете, които всеки избирател получава за всеки форум. Approve this translation

Some things are best discussed privately. You can limit a forum by email address, by email domain or through Single Sign-On.

Някои неща са най-добре да се обсъждат насаме. Можете да ограничите форума по имейл адрес, по имейл домейн или чрез еднократно влизане. Approve this translation

Your customers won't even need to know that they've left your site. Configure your UserVoice design (headers, footers, and CSS) to match your existing look-and-feel.

Вашите клиенти дори няма нужда да знаят, че сте напуснали Вашия сайт. Конфигурирайте дизайна на UserVoice (горен и долен колонтитул и CSS), за да съответстват на Вашите съществуващи по вид и изглед. Approve this translation