1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  777
 3. Reviewed
  1168
 4. All
  1945
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 1945

All

Всички Approve this translation

Organization URL

Организиране на адрес Approve this translation

upgrade

надгради Approve this translation

This is a private forum

Това е частен форум Approve this translation

What is this

Какво е това Approve this translation

Not spam

Не е спам Approve this translation

Failure

Провал Approve this translation

Mark as spam

Маркирай като спам Approve this translation

Welcome Message

Приветстващо съобщение Approve this translation

Moderation

Модернизация Approve this translation

Details

Детайли Approve this translation

Links

Връзки Approve this translation

Delete this forum

Изтрийте този форум Approve this translation

By default, sort ideas by

По подразбиране, сортиране на идеи по Approve this translation

Create

Създай Approve this translation

Domain aliasing requires a custom CNAME DNS record

Домейн псевдонимите изискват потребителски CNAME запис в DNS-а Approve this translation

%{n} vote

%{n} гласове Approve this translation

e.g., How can we improve Acme?

например, Как можем да подобрим Acme? Approve this translation

Dashboard

табло Approve this translation

manage authorized users

управляване на упълномощените потребители Approve this translation

name

име Approve this translation

forum icon

икона на форум Approve this translation

Previous

1 Предишна Approve this translation

Forum state

Състояние на форума Approve this translation

Recommended

Препоръчва се Approve this translation

Remove logo

Премахни логото Approve this translation

Date

Дата Approve this translation

Users can create ideas, vote and add comments

Потребителите могат да създават идеи, да гласуват и да добавят коментари Approve this translation

Require all

Изисква всички Approve this translation

API key

ППИ ключ Approve this translation

Messages

Съобщения Approve this translation

Open

Отвори Approve this translation

Custom

Поръчка Approve this translation

State

Състояние Approve this translation

Allow any

Позволи едно Approve this translation

Preview

Предварителен преглед Approve this translation

Failures

Повреди Approve this translation

Credit card number

Номер на кредитна карта Approve this translation

Forum Name

Име на Форума Approve this translation

Used to reference your account

Използва се за съотнасяне на Вашата сметка Approve this translation

Security Code

Код за Сигурност Approve this translation

January

Януари Approve this translation

of the following

от следните Approve this translation

Single Sign-On

Еднократно вписване Approve this translation

Billing address

Адрес за фактура Approve this translation

Account

Сметка Approve this translation

Notes

1 Отбелязва Approve this translation

Ideas

Идеи Approve this translation

Allows you to control what users can do on the forum

Позволява Ви да контролирате какво могат да правят потребителите във форума Approve this translation

Users

Потребители Approve this translation