1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  758
 3. Reviewed
  1241
 4. All
  1999
 5. Health
Displaying 1851 - 1900 of 1999

In the last 30 days, an average of %{num} person interacted with your UserVoice site daily

През последните 30 дни, средно на %{num} човек взаимодейства ежедневно с Вашия сайт на UserVoice Approve this translation

In the last 30 days, an average of %{num} people interacted with your UserVoice site daily

През последните 30 дни, средно на %{num} хората взаимодействаха ежедневно с вашия сайт на UserVoice Approve this translation

Rate Type

Тип курс Approve this translation

Per Admin Rate

На ниво администратор Approve this translation

Next Payment

Следващо плащане Approve this translation

Personal

персонален Approve this translation

System

Система Approve this translation

Users & Accounts

Потребители и профили Approve this translation

Access

достъп Approve this translation

UserVoice & Custom

Потребителски и потребителски Approve this translation

Third Party

Трета страна Approve this translation

SSO authentication

Идентифициране на SSO Approve this translation

Authenticate users via SSO to use the widget with a private forum

Удостоверете потребителите чрез SSO, за да използвате притурката с частен форум Approve this translation

SSO key:

SSO ключ: Approve this translation

SSO documentation

Документация за SSO Approve this translation

You don't have the necessary permissions to create or edit teams. Please contact your account administrator for the necessary access.

Нямате необходимите разрешения за създаване или редактиране на екипи. Моля, свържете се с администратора на профила си за необходимия достъп. Approve this translation

Create access token

Създаване на маркер за достъп Approve this translation

When enabled, users will receive an email notification when someone comments on an idea they’ve voted on. Users can override this setting.

Когато се активира, потребителите ще получат известие по имейл, когато някой коментира идея, за която са гласували. Потребителите могат да отменят тази настройка. Approve this translation

My email subscriptions

Абонаментите ми за електронна поща Approve this translation

Saved Views

Запазени изгледи Approve this translation

Your account was successfully charged %{amount} and service has been restored.

Профилът Ви бе таксуван успешно %{amount} и услугата е възстановена. Approve this translation

When an idea or comment is flagged for moderator approval

Когато дадена идея или коментар е маркиран за одобрение от модератор Approve this translation

Activity Updates

Актуализации на дейността Approve this translation

When a status update is posted

Когато е публикувана актуализация на състоянието Approve this translation

When a teammate submits feedback on behalf of a user

Когато съотборник изпраща обратна връзка от името на потребител Approve this translation

When a new idea is created

Когато се създава нова идея Approve this translation

When a new comment is posted

Когато е публикуван нов коментар Approve this translation

When a new note is added to an idea

Когато към дадена идея се добави нова бележка Approve this translation

All new Tickets

Всички нови билети Approve this translation

Idea and comment attachments

Прикачени файлове за идеи и коментари Approve this translation

Allow end-users to attach files to ideas and comments.

Позволете на крайните потребители да прикачат файлове към идеи и коментари. Approve this translation

Revenue

приход Approve this translation

at the

в Approve this translation

"No response was received from the URL you entered..."

"От URL адреса, който въведохте, не е получен отговор ..." Approve this translation

warning

внимание Approve this translation

This warning is safe to ignore

Това предупреждение е безопасно да се игнорира Approve this translation

Step 6: Check Configuration Status (Optional)

Стъпка 6: Проверете състоянието на конфигурацията (по избор) Approve this translation

After you've completed Steps 1-5 above, click the button below to see if UserVoice is properly authorized with the Jira Server

След като изпълните стъпки 1-5 по-горе, кликнете върху бутона по-долу, за да видите дали UserVoice е надлежно оторизиран с Jira Server Approve this translation

Check Status

Проверете състоянието Approve this translation

Step 7: Update Custom Field Renderer

Стъпка 7: Актуализиране на персонализираната визуализация на полето Approve this translation

Step 8: Add Custom Field to Screens

Стъпка 8: Добавете персонализирано поле към екраните Approve this translation

Edit

редактиране Approve this translation

Upon visiting your site, visitors without a valid SSO token or authorized IP address will be redirected to a site sign-in page

При посещение на сайта ви, посетителите без валиден SSO токен или оторизиран IP адрес ще бъдат пренасочени към страница за влизане в сайта Approve this translation

Forum-Specific Notifications

Известия, специфични за форума Approve this translation

Choose individual forums

Изберете отделни форуми Approve this translation

If this is unchecked, notifications will be sent for all forums

Ако това не е отметнато, за всички форуми ще бъдат изпращани известия Approve this translation

Select one or more forums for which to send notifications

Изберете един или повече форуми, за които да изпращате известия Approve this translation

General Notifications

Общи известия Approve this translation

UserVoice for Slack

UserVoice за Slack Approve this translation

Add to another workspace

Добавете към друго работно пространство Approve this translation