1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  766
 3. Reviewed
  1230
 4. All
  1996
 5. Health
Displaying 101 - 150 of 1996

of the following

от следните Approve this translation

Single Sign-On

Еднократно вписване Approve this translation

Billing address

Адрес за фактура Approve this translation

Account

Сметка Approve this translation

Notes

1 Отбелязва Approve this translation

Ideas

Идеи Approve this translation

Allows you to control what users can do on the forum

Позволява Ви да контролирате какво могат да правят потребителите във форума Approve this translation

Users

Потребители Approve this translation

Month

Месец Approve this translation

Add

Добави Approve this translation

Expiration

Изтичане Approve this translation

Name on card

Име на карта Approve this translation

Year

Година Approve this translation

Closed

Затворено Approve this translation

Hosted subdomain

Хостван поддомейн Approve this translation

Votes Allowed

Позволени гласове Approve this translation

Require moderator approval

Изисква се одобрение от модератор Approve this translation

Custom CSS

Потребителски CSS Approve this translation

Enabled

Разрешен Approve this translation

e.g., Acme Forum (Product Name)

напр., Форум за АКТА (Име на Продукта) Approve this translation

Actions

Действия Approve this translation

Organization name

Име на организацията Approve this translation

unlimited

неограничен Approve this translation

Have your forum setup on your own domain (ex: feedback.yourdomain.com). Preserves your brand experience and adds value SEO by putting user generated content on your domain

Използвайте опцията за настройка на собствен домейн (например: pomosht.vashiqtdomein.com). Това ще запази вида на Вашата марка и ще добави допълнително оптимизация при търсенето (ОПТ) чрез въвеждане на потребителско генерирано съдържание на Вашия домейн Approve this translation

Your users can transition seamlessly from your site to UserVoice without any registration required. This greatly lowers the barrier to giving feedback. Your users profiles and avatars can be integrated into UserVoice for a more seamless user experience.

Вашите потребители могат да преминат безпроблемно от Вашия сайт до UserVoice без да е необходима регистрация. Това значително сваля бариерата за даване на обратна връзка. Профилите и аватарите на Вашите потребители могат да бъдат интегрирани в UserVoice за по-добър комфорт. Approve this translation

Each voter is granted 10 votes (per forum) to spend on ideas they support. This forces people to focus on their top ideas which yields higher quality feedback. With this option you can set the number of votes each voter gets on a per forum basis.

На всеки избирател се предоставят 10 гласа (на форум), за да ги използва за идеи, които подкрепя. Това принуждава хората да се съсредоточат върху най-добрите си идеи, което води до по-високо качество на обратната връзка. С тази опция можете да зададете броя на гласовете, които всеки избирател получава за всеки форум. Approve this translation

Some things are best discussed privately. You can limit a forum by email address, by email domain or through Single Sign-On.

Някои неща са най-добре да се обсъждат насаме. Можете да ограничите форума по имейл адрес, по имейл домейн или чрез еднократно влизане. Approve this translation

Your customers won't even need to know that they've left your site. Configure your UserVoice design (headers, footers, and CSS) to match your existing look-and-feel.

Вашите клиенти дори няма нужда да знаят, че сте напуснали Вашия сайт. Конфигурирайте дизайна на UserVoice (горен и долен колонтитул и CSS), за да съответстват на Вашите съществуващи по вид и изглед. Approve this translation

Multiple support options including 24/7 dedicated account management.

Множество опции за поддръжка, включващи 24/7 управления на акаунта. Approve this translation

Private Forums

Частни Форуми Approve this translation

Most accounts have one forum for general ideas and create additional forums to drill into topic with both your users and internal team.

Повечето акаунти имат един форум за общи идеи и създават допълнителни форуми, за да навлязат в темата с Вашите потребители и с вътрешния екип. Approve this translation

Employees

Служители Approve this translation

SSL encryption will keep your data secure.

SSL криптирането ще запази данните Ви защитени. Approve this translation

Discount Code

Код за отстъпка Approve this translation

You must %{upgrade} to access this feature.

Трябва да %{upgrade} за достъп до тази функция. Approve this translation

Message

Съобщение Approve this translation

Content with more votes require more flags before action is taken.

Съдържание с повече гласове изисква повече знамена, преди да се предприемат действия. Approve this translation

There were errors validating your credit card

Имаше грешки при потвърждаването на Вашата кредитна карта Approve this translation

Embed Code

Код за вграждане Approve this translation

%{feature_name} are not available on your current plan.

%{feature_name} не са налични в сегашния Ви план. Approve this translation

All the tools to listen, respond and measure the sentiments of a growing audience.

Всички инструменти, за да чуете, да отговаряте и да измервате усещанията на все по-голямата Ви аудитория. Approve this translation

The question your users will see (e.g., "How can we improve Acme?")

Въпросът, който потребители ви ще видят (например, "Как можем да подобрим Acme?") Approve this translation

verified

потвърден Approve this translation

Callback URL (optional)

Адрес за обратно повикване (по избор) Approve this translation

Do NOT check this if your API Key will be stored in an insecure environment

НЕ маркирайте това, ако Вашият ППИ ключ ще бъде съхраняван в несигурна среда Approve this translation

be an admin

да бъде администратор Approve this translation

Rules allow you to make the ticket system automatically change tickets based on specific criteria. Rules run in the order shown below.

Правилата Ви позволяват билетна система автматично да променя билетите, въз основа на конкретни критерии. Правилата работят в реда, показан по-долу. Approve this translation

This message appears to users that don't have access to this private forum.

Това съобщение се появява на потребителите, които нямат достъп до този частен форум. Approve this translation

e.g., feedback.example.com

напр., obratnavryzka.primer.bg Approve this translation

Adds granular control over how the vote fraud detector works.

Добавя по-голям контрол върху начина на работа на детектора за измами с гласуването. Approve this translation