1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  804
 3. Reviewed
  1098
 4. All
  1902
 5. Health
Displaying 101 - 150 of 1902

Multiple support options including 24/7 dedicated account management.

Множество опции за поддръжка, включващи 24/7 управления на акаунта. Approve this translation

Most accounts have one forum for general ideas and create additional forums to drill into topic with both your users and internal team.

Повечето акаунти имат един форум за общи идеи и създават допълнителни форуми, за да навлязат в темата с Вашите потребители и с вътрешния екип. Approve this translation

Employees

Служители Approve this translation

SSL encryption will keep your data secure.

SSL криптирането ще запази данните Ви защитени. Approve this translation

You must %{upgrade} to access this feature.

Трябва да %{upgrade} за достъп до тази функция. Approve this translation

Message

Съобщение Approve this translation

Content with more votes require more flags before action is taken.

Съдържание с повече гласове изисква повече знамена, преди да се предприемат действия. Approve this translation

Embed Code

Код за вграждане Approve this translation

%{feature_name} are not available on your current plan.

%{feature_name} не са налични в сегашния Ви план. Approve this translation

The question your users will see (e.g., "How can we improve Acme?")

Въпросът, който потребители ви ще видят (например, "Как можем да подобрим Acme?") Approve this translation

verified

потвърден Approve this translation

Callback URL (optional)

Адрес за обратно повикване (по избор) Approve this translation

Do NOT check this if your API Key will be stored in an insecure environment

НЕ маркирайте това, ако Вашият ППИ ключ ще бъде съхраняван в несигурна среда Approve this translation

Rules allow you to make the ticket system automatically change tickets based on specific criteria. Rules run in the order shown below.

Правилата Ви позволяват билетна система автматично да променя билетите, въз основа на конкретни критерии. Правилата работят в реда, показан по-долу. Approve this translation

This message appears to users that don't have access to this private forum.

Това съобщение се появява на потребителите, които нямат достъп до този частен форум. Approve this translation

e.g., feedback.example.com

напр., obratnavryzka.primer.bg Approve this translation

Adds granular control over how the vote fraud detector works.

Добавя по-голям контрол върху начина на работа на детектора за измами с гласуването. Approve this translation

Primary

Основен Approve this translation

Awaiting response

Очаква се отговор Approve this translation

Required?

Задължително? Approve this translation

Are you sure? This will prevent any clients attached to this key from accessing your data. It can not be undone.

Сигурни ли сте? Това ще Ви предпази от всякакви клиенти, присъединили се към този ключ за достъп до Вашите данни. Това не може да бъде отменено. Approve this translation

From

От Approve this translation

Your api client was successfully registered.

Вашия api клиент беше успешно регистриран. Approve this translation

Stop evaluating rules

Спрете оценяването по правилата Approve this translation

Are you sure want to delete this forum?

Сигурни ли сте, че искате да изтриете този форум? Approve this translation

For all tickets

За всички билети Approve this translation

Add new category

Добави нова категория Approve this translation

Not applied to private forums or admins.

Не се прилага за частни форуми или администратори. Approve this translation

Referrer

Относно Approve this translation

Your client has been deleted.

Вашия клиент беше изтрит. Approve this translation

How can we improve %{org}?

Как можем да подобрим %{org}? Approve this translation

Enter your note here

Въведете Вашата бележка тук Approve this translation

Subscribers

Абонати Approve this translation

Edit client

Редактирай клиента Approve this translation

Email addresses

Имейл адреси Approve this translation

Leaderboard

Водачи Approve this translation

this is the last rule

това е последното правило Approve this translation

registered users

регистрирани потребители Approve this translation

Authorize specific email domains

Разреши специфични имейл домейни Approve this translation

iPhone Plugin

iPhone Плъгин Approve this translation

Field placeholder

Контейнер за невярно Approve this translation

Language

Език Approve this translation

Crowdsourced moderation

Умерени настройки Approve this translation

Field

Поле Approve this translation

Copy and paste the following code into your HTML just before the closing %{tag} tag:

Копирайте и поставете следния код във Вашия HTML точно преди затварянето на %{tag} таг: Approve this translation

(Verified)

(Потвърден) Approve this translation

Options

Опции Approve this translation

Users can still see the entire forum but cannot create ideas or vote. Users will still be able to comment.

Потребителите все още ще могат да видят целия форум, но няма да могат да създават идеи или да гласуват. Потребителите все още ще могат да коментират. Approve this translation

Tickets

1 Билети Approve this translation

Placeholder text the user will see in the new idea input field

Заместващият текст, потребителят ще види в полето за нова идея Approve this translation