1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  197
 3. Reviewed
  653
 4. All
  850
 5. Health
Displaying 701 - 750 of 850

"You must be logged in with the email <b>#{@invitation.email}</b> in order to claim this invitation."

"Musíte být přihlášeni pomocí e-mailu #{@invitation.email}, abyste mohli tuto výzvu uplatnit." Approve this translation

"You are currently logged in with the email address <b>#{current_user.email}</b>."

"Momentálně jste přihlášeni pomocí e-mailové adresy # {current_user.email} ." Approve this translation

"You should contact your administrator (<a href='mailto:#{@invitation.inviter.email}'>#{@invitation.inviter.display_name}</a>) and ask them to send you a new invitation to <b>#{current_user.email}</b>."

"Měli byste se obrátit na svého administrátora ( #{@invitation.inviter.display_name} ) a požádat je o zaslání nové pozvánky na # {current_user.email} ." Approve this translation

NPS Survey

Průzkum NPS Approve this translation

ANY CATEGORY

KAŽDÉ KATEGORIE Approve this translation

Thank you for categorizing your response!

Děkujeme za kategorizaci vaší odpovědi! Approve this translation

Would you like to change your language preference from %{userLocale} (%{userLocaleShort}) to %{requestedLocale} (%{requestedLocaleShort})?

Chtěli byste změnit své jazykové preference %{userLocale} ( %{userLocaleShort} ) do %{requestedLocale} ( %{requestedLocaleShort} )? Approve this translation

New and returning users may sign in to UserVoice

Noví a vracející se uživatelé se mohou přihlásit do služby UserVoice Approve this translation

Sign in with

Přihlásit se s Approve this translation

Email notifications for ideas you support

E-mailová upozornění na nápady, které podporujete Approve this translation

Your idea was submitted. Thanks for your feedback!

Váš nápad byl předložen. Děkujeme za vaši odezvu! Approve this translation

Please enter a valid email address.

Prosím zadejte platnou emailovou adresu. Approve this translation

Please enter a password.

Prosím, vložte heslo. Approve this translation

This idea can no longer be edited.

Tento nápad již nelze upravovat. Approve this translation

Update idea

Aktualizovat nápad Approve this translation

An error occurred while saving the comment

Při ukládání komentáře došlo k chybě Approve this translation

(Edited by admin)

(Editoval admin) Approve this translation

This is a private forum. Sign in with an approved profile to access.

Toto je soukromé fórum. Chcete-li získat přístup, přihlaste se pomocí schváleného profilu. Approve this translation

Jump to Another Forum

Přejít na jiné fórum Approve this translation

Edit notification settings

Upravit nastavení oznámení Approve this translation

1 search result

1 výsledek vyhledávání Approve this translation

"#{@models.total_entries} search results"

"#{@models.total_entries} výsledky vyhledávání" Approve this translation

Settings and activity

Nastavení a aktivita Approve this translation

Translate Ideas and Comments.

Přeložit nápady a komentáře. Approve this translation

Choose language:

Vyber jazyk: Approve this translation

X

X Approve this translation

Are you sure you want to delete your attachment?

Opravdu chcete přílohu smazat? Approve this translation

There was an error during translation

Při překladu došlo k chybě Approve this translation

Delete idea %{suggestion}

Smazat nápad %{suggestion} Approve this translation

Edit idea %{suggestion}

Upravit nápad %{suggestion} Approve this translation

Receive status updates for customer feedback I capture

Dostávat aktualizace stavu pro zpětnou vazbu od zákazníků, které zachytím Approve this translation

There are no Ideas or Comments on this page to translate

Na této stránce nejsou žádné nápady ani komentáře k překladu Approve this translation

Message subject

Předmět zprávy Approve this translation

browse articles

procházet články Approve this translation

browse ideas

procházet nápady Approve this translation

How can we help you today?

1 Jak vám dnes můžeme pomoci? Approve this translation

Sending

Odesílám Approve this translation

Your message has been received.

Vaše zpráva dorazila. Approve this translation

Your idea has been received.

Váš nápad byl zaznamenán. Approve this translation

Visit %{link}

Navštivte %{link} Approve this translation

You are out of votes!

Vyčerpali jste veškeré hlasy! Approve this translation

We'll email you!

Zašleme vám e-mail! Approve this translation

open in new window

otevřít v novém okně prohlížeče Approve this translation

Hide

Skrýt Approve this translation

%{num} related idea

%{num} obdobný nápad Approve this translation

%{num} related ideas

%{num} obdobných nápadů Approve this translation

Matches for '%{query}'

nalezeno pro %{query}' Approve this translation

searching

vyhledávám Approve this translation

No articles or ideas available

;Žádné dostupné články nebo nápady Approve this translation

No articles available

Žádné dostupné články Approve this translation