1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  201
 3. Reviewed
  613
 4. All
  814
 5. Health
Displaying 101 - 150 of 814

Grant private forum access to specific IP addresses (e.g., your internal network).

Povolit přístup na soukromé fórum z definovaných IP adres (např. z vaší firemní sítě). Approve this translation

<strong>Unconfirmed:</strong> You need to confirm your email address before you can receive email notifications or create a password. %{resend}

Nepotvrzeno: musíte nejdříve potvrdit e-mailovou adresu, než budete moci dostávat upozornění nebo si založit heslo. %{resend} Approve this translation

Merge duplicate ideas with ease. (Votes from both ideas are combined.)

Jednoduše slučte duplicitní návrhy. (Hlasy z obou nápadů budou sečteny.) Approve this translation

Full integration

1 Plná integrace Approve this translation

Our best value!

Náš nejlepší hodnota! Approve this translation

spam

1 spam Approve this translation

Customize voting

Přizpůsobit hlasování Approve this translation

Domain aliasing

Alias domény Approve this translation

White labeled

Bíle označené Approve this translation

Private forums

Privátní fóra Approve this translation

SSL encryption

SSL šifrování Approve this translation

Administrators

Administrátoři Approve this translation

This is the max number of administrators on your UserVoice feedback forum and ticketing system.

Toto je maximální počet správců na UserVoice fóru zpětné vazby a tiketovacím systému. Approve this translation

Continue reading

1 Pokračovat ve čtení Approve this translation

Idea has been merged into another idea

Nápad byl spojen s jiným. Approve this translation

Idea is a duplicate

Tento nápad již existuje. Approve this translation

Your domain alias (%{host}) will no longer work

Váš doménový alias (%{host}) přestane fungovat Approve this translation

You have more admins than this plan allows.

Máte více administrátorů než tento plán umožňuje. Approve this translation

You have more forums than this plan allows.

Máte více fór než tento plán umožňuje. Approve this translation

Helpdesk

Helpdesk Approve this translation

Feedback for Facebook Plugin

1 Zpětná vazba pro Facebook Plugin Approve this translation

Single sign-on

Jednoduché přihlášení Approve this translation

I agree to the %{1:terms of service}

Souhlasím s %{1:terms of service} Approve this translation

You have run out of votes on this forum.

Vyčerpali jste všechny hlasy v tomto fóru. Approve this translation

Please supply a title for your idea.

Doplňte nadpis k vašemu nápadu prosím. Approve this translation

The title is too long.

Titulek je příliš dlouhý Approve this translation

The description is too long.

Popis je příliš dlouhý. Approve this translation

You'll no longer be able to add administrators via SSO on this new plan

V tomto novém pláně již nebudete schopni přidat administrátory pomocí SSO Approve this translation

already has access

už má přístup Approve this translation

You have run out of votes.

Došly vám volné hlasy. Approve this translation

Standard

1 Standardní Approve this translation

You must be an admin to access this!

3 Přístup povolen pouze správci! Approve this translation

You must be the account owner to access this!

3 Přístup povolen pouze majiteli! Approve this translation

Idea has been closed

Tento nápad byl uzavřen Approve this translation

Idea attachments

Idea příslušenství Approve this translation

Admins and optionally users can attach files to ideas.

Správci a volitelně uživatelé mohou k nápadu připojit soubory. Approve this translation

%{time} ago

1 %{time} před Approve this translation

Forum: %{forum_name} %{forum_link}

Fórum: %{forum_name} %{forum_link} Approve this translation

Ticketed

Vytvořen případ. Approve this translation

Change access to kudos.

Změňte přístup k pochvalám. Approve this translation

Idea no longer exists

1 Nápad už neexistuje Approve this translation

The comment text can't be blank.

Text komentáře nemůže být prázdný. Approve this translation

New Ticket Reply

Nová odpověď na případ Approve this translation

New Comment

1 Nový komentář Approve this translation

New Kudo

Nové Kudos Approve this translation

New Forum

1 Nové fórum Approve this translation

Lets your users help you keep the place tidy. Crowdsourced moderation lets users flag inappropriate and duplicate ideas to keep the burden off your shoulders.

Přenechte část práce se správou fór svým uživatelům a dejte jim možnost označovat nevhodné a duplicitní nápady. Approve this translation

Additional admins will be locked out of the admin console.

Další správcům bude odepřen přístup do administrátorské konzole. Approve this translation

End-users will be locked out of any additional forums.

Uživatelům bude odepřen přístup do dalších fór. Approve this translation

View this user in Inspector

Zobrazit tohoto uživatele ve Inspector Approve this translation