1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  209
 3. Reviewed
  609
 4. All
  818
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 818

Custom

Vlastní Approve this translation

Single Sign-On

1 Single Sign-On Approve this translation

Have your forum setup on your own domain (ex: feedback.yourdomain.com). Preserves your brand experience and adds value SEO by putting user generated content on your domain

Nastaví vaše fórum na vlastní doméně (např.: feedback.vasedomena.cz). Zachová souvislost se značkou a zvýší přidanou hodnotu tím, že i uživateli vytvořený obsah bude vyhledatelný na vašich stránkách (SEO). Approve this translation

Your users can transition seamlessly from your site to UserVoice without any registration required. This greatly lowers the barrier to giving feedback. Your users profiles and avatars can be integrated into UserVoice for a more seamless user experience.

Uživatelé mohou hladce přechod z vašeho webu UserVoice bez požadované registrace. To výrazně snižuje překážku poskytování zpětné vazby. Uživatelé profilů a avatary mohou být integrovány do UserVoice pro více bezproblémové uživatelské zkušenosti. Approve this translation

Each voter is granted 10 votes (per forum) to spend on ideas they support. This forces people to focus on their top ideas which yields higher quality feedback. With this option you can set the number of votes each voter gets on a per forum basis.

Každému uživateli je přiděleno 10 hlasů (na jedno fórum), pomocí kterých může podpořit návrhy. To nutí lidi zaměřit se na nejdůležitější nápady, což zvyšuje kvalitu zpětné vazby. Pomocí této volby můžete nastavit počet hlasů, které uživatel může na každém fóru využít. Approve this translation

Some things are best discussed privately. You can limit a forum by email address, by email domain or through Single Sign-On.

Některé věci jsou nejlepší diskutovány soukromě. Můžete omezit fórum o e-mailové adresy, domény, e-mailem nebo prostřednictvím Single Sign-On. Approve this translation

Your customers won't even need to know that they've left your site. Configure your UserVoice design (headers, footers, and CSS) to match your existing look-and-feel.

Vaši zákazníci se ani nemusíte vědět, že jsi opustil své místo. Sestavte si svůj UserVoice designu (záhlaví, zápatí a CSS) tak, aby odpovídala stávající vzhled a chování. Approve this translation

Multiple support options including 24/7 dedicated account management.

Více možností podpory, včetně 24/7 vyhrazeného vedení účtu. Approve this translation

Private Forums

Soukromá fóra Approve this translation

Most accounts have one forum for general ideas and create additional forums to drill into topic with both your users and internal team.

Nejvíce účty mají jednu fórum pro obecné myšlenky a vytvořit další fóra vrtat do tématu s oběma své uživatele a interního týmu. Approve this translation

SSL encryption will keep your data secure.

1 SSL šifrování udrží vaše data v bezpečí. Approve this translation

All the tools to listen, respond and measure the sentiments of a growing audience.

Všechny nástroje naslouchat, reagovat a změřit pocity rostoucí publikum. Approve this translation

Adds granular control over how the vote fraud detector works.

Přidá možnost ovládat detektor, který zabraňuje vícenásobnému hlasování. Approve this translation

Email address

1 E-mailová adresa Approve this translation

iPhone Plugin

plugin pro iPhone Approve this translation

Crowdsourced moderation

Crowdsourced moderování Approve this translation

Fully Customizable Design

Plně přizpůsobitelný design Approve this translation

My tickets

Moje případy Approve this translation

This domain alias has already been taken. Please contact support for more help if you feel this is in error.

Tento doménový alias je zabraný. Pokud si myslíte, že jde o chybu, kontaktujte prosím naši podporu. Approve this translation

Full control over content, access and data retention.

1 Plná kontrola nad obsahem, přístup a uchovávání údajů. Approve this translation

Ideas are suggested and voted up to the top.

Navržené nápady se hlasováním dostaly až na vrchol. Approve this translation

Everyone else

Někdo dalši Approve this translation

Seamless integration and complete control over your site's look and feel.

Bezproblémová integrace a kompletní kontrolu nad vašich stránek vzhled a pocit. Approve this translation

Feedback Tab Widget

Widget Zpětná vazba Approve this translation

Categories allow you to organize ideas within your forums. Users can select which category their idea belongs to when suggesting ideas.

Kategorie vám umožní uspořádat nápady uvnitř vašich fór. Uživatelé si mohou vybrat kategorii, do které chtějí přidat svůj nápad. Approve this translation

Advanced Security

1 Rozšířené zabezpečení Approve this translation

Profanity filter

Filtr nadávek Approve this translation

Integrate UserVoice directly on your website.

1 Integrace UserVoice přímo na vašich webových stránkách. Approve this translation

all values need to be unique

všechny hodnoty musí být jedinečné Approve this translation

Merge ideas

1 Sloučit nápady Approve this translation

Advanced management

1 Pokročilá správa Approve this translation

Pre-moderation

Pre-moderování Approve this translation

Single Sign-On documentation

1 Single Sign-On dokumentace Approve this translation

You don't have access to this.

K tomuto nemáte oprávnění. Approve this translation

Build your brand while getting to know your audience.

Budujte svoji značku a zároveň poznejte své publikum. Approve this translation

Email must be present.

E-mail musí být uveden Approve this translation

Our basic forum

Naše základní fórum Approve this translation

Restrict access by IP

Omezit přístup podle IP adresy Approve this translation

Full custom design

Celý vlastní design Approve this translation

you need to have at least one value

musíte mít alespoň jednu hodnotu Approve this translation

Coming soon! Integrate UserVoice natively within your iPhone apps.

Již brzy! Nativní integrace UserVoice s vaší iPhone aplikací. Approve this translation

Integration

1 Integrace Approve this translation

Thank you for confirming your email address. Please create a password to protect your identity.

Děkujeme za potvrzení vaší e-mailové adresy. Prosím zadejte heslo – chraňte svoji identitu. Approve this translation

already has an outstanding invitation

už má čekající pozvání Approve this translation

Your UserVoice URL

1 Vaše UserVoice URL Approve this translation

Your UserVoice subdomain

Vaše UserVoice subdoména Approve this translation

Grant private forum access to entire email domains (e.g., *.youdomain.com).

Povolit přístup na soukromé fórum celé e-mailové doméně (např. *. vašedoména.cz). Approve this translation

Custom Fields

Vlastní Pole Approve this translation

Restrict access by email domain

Omezit přístup podle e-mailové domény Approve this translation

Advanced vote fraud settings

Pokročilá nastavení ochrany proti vícenásobnému hlasování Approve this translation