1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  194
 3. Reviewed
  618
 4. All
  812
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 812

Adds granular control over how the vote fraud detector works.

2 Lägger till finkornig kontroll över hur röstbedrägeri-detektorn fungerar. Approve this translation

iPhone Plugin

iPhone-plugin Approve this translation

Crowdsourced moderation

Crowdsourcad moderering Approve this translation

Fully Customizable Design

Fullt anpassningsbar design Approve this translation

My tickets

1 Mina ärenden Approve this translation

This domain alias has already been taken. Please contact support for more help if you feel this is in error.

1 Den här domänen är redan upptagen. Vänligen kontakta supporten för mer hjälp om du du anser att detta är fel. Approve this translation

Full control over content, access and data retention.

Full kontroll över innehåll, tillgång och datalagring. Approve this translation

Ideas are suggested and voted up to the top.

1 Idéer föreslås och röstas upp till toppen. Approve this translation

Everyone else

1 Alla andra Approve this translation

Seamless integration and complete control over your site's look and feel.

Sömlös integration och total kontroll över er webbsidas utseende. Approve this translation

Feedback Tab Widget

Feedback Tab Widget Approve this translation

Categories allow you to organize ideas within your forums. Users can select which category their idea belongs to when suggesting ideas.

1 Kategorier tillåter att du kan organisera idéer inom dina forum. Användare kan välja vilken kategori deras idé tillhör när de föreslår en idé. Approve this translation

See %{link}

1 Se %{link} Approve this translation

Advanced Security

Avancerad säkerhet Approve this translation

is invalid

1 är ogiltig Approve this translation

Integrate UserVoice directly on your website.

Integrera UserVoice direkt på er webbsida. Approve this translation

all values need to be unique

1 alla värden måste vara unika Approve this translation

Merge ideas

2 Sammanfoga idéer Approve this translation

Advanced management

Avancerad administration Approve this translation

Pre-moderation

1 Förmoderering Approve this translation

Single Sign-On documentation

Dokumentation om Single Sign-On Approve this translation

You don't have access to this.

1 Du har inte tillgång till detta. Approve this translation

Build your brand while getting to know your audience.

1 Bygg ditt varumärke och lär samtidigt känna din målgrupp. Approve this translation

Email must be present.

Du måste ange email. Approve this translation

Our basic forum

Vårt grundläggande forum Approve this translation

Restrict access by IP

1 Begränsa tillgång via IP Approve this translation

Full custom design

Fullständig specialanpassad design Approve this translation

you need to have at least one value

1 du måste ha minst ett värde Approve this translation

Coming soon! Integrate UserVoice natively within your iPhone apps.

Kommer snart! Integrera UserVoice inuti era iPhone-appar. Approve this translation

Integration

1 Integration Approve this translation

Thank you for confirming your email address. Please create a password to protect your identity.

Tack för att du bekräftat din e-post adress. Vänligen skapa ett lösenord för att skydda ditt konto Approve this translation

already has an outstanding invitation

har redan en innestående inbjudan Approve this translation

Your UserVoice URL

Ditt UserVoice URL Approve this translation

Grant private forum access to entire email domains (e.g., *.youdomain.com).

Ge tillgång till privata forum till hela E-postdomänder (t.ex. *.ertbolag.se). Approve this translation

Restrict access by email domain

1 Begränsa tillgång via E-postdomän Approve this translation

Advanced vote fraud settings

1 Avancerade inställningar för röstbedrägeri Approve this translation

ID of Forum

ID för Forum Approve this translation

Automatically replaces profane words with '*****'. (Currently English only.)

Ersätter automatiskt olämplia ord med '*****'. (För närvarande endast på Engelska.) Approve this translation

<strong>Unconfirmed:</strong> You need to confirm your email address before you can receive email notifications. %{resend}

Obekräftad: Du måste bekräfta din e-post adress för att erhålla e-post meddelande. %{resend} Approve this translation

For small groups

För små grupper Approve this translation

Respond to ideas

2 Svara på idéer Approve this translation

Email must be valid.

E-post adressen måste vara giltig Approve this translation

is an admin

är administratör Approve this translation

Lite Design Customization

Lätt Designanpassning Approve this translation

Grant private forum access to specific IP addresses (e.g., your internal network).

Ge tillgång till privata forum till specifika IP-adresser (t.ex. ert interna nätverk). Approve this translation

<strong>Unconfirmed:</strong> You need to confirm your email address before you can receive email notifications or create a password. %{resend}

Obekräftad: Du måste bekräfta din e-post adress för att erhålla e-post meddelande eller skapa lösenord. %{resend} Approve this translation

Merge duplicate ideas with ease. (Votes from both ideas are combined.)

Sammanfoga flera idéer med lätthet. (Röster från båda idéerna summeras.) Approve this translation

Full integration

Full integration Approve this translation

Our best value!

Vårt bästa värde! Approve this translation

spam

spam Approve this translation