General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  37
 3. Reviewed
  178
 4. All
  215
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 215

started

2 påbörjad Approve this translation

[password protected entry]

[skyddat av lösenord] Approve this translation

I suggest you ...

1 Jag föreslår att ni ... Approve this translation

Terms of service

2 Villkor för användning Approve this translation

an anonymous user

3 en anonym användare Approve this translation

subscription plan does not include domain aliasing

abonnemangsplanen inkluderar inte domän-aliasing Approve this translation

does not belong to subdomain

2 tillhör inte sub-domänen Approve this translation

This forum has closed. No more voting is allowed.

Detta forum är stängt. Inte längre möjligt att rösta. Approve this translation

planned

planerad Approve this translation

duplicate

duplikat Approve this translation

Password confirmation

3 Bekräftelse av lösenord Approve this translation

other

2 annan Approve this translation

Activity

3 Aktivitet Approve this translation

Customer Feedback for %{account_name}

2 Kundfeedback för %{account_name} Approve this translation

under review

analyseras Approve this translation

declined

avvisad Approve this translation

Enter your idea

Skriv din idé Approve this translation

resolves to '%{resolves_to}' instead of '%{host}'. Check your DNS settings.

resolverar till '%{resolves_to}' istället för '%{host}'. Var god kontrollera dina DNS inställningar. Approve this translation

is not resolving. It may take up to 72 hours for your DNS changes to propagate. %{link}

resolverar inte. Det kan ta upp till 72 timmar innan dina DNS ändringar får effekt. %{link} Approve this translation

completed

Genomförd Approve this translation

Site

Webbsida Approve this translation

Single Sign-On

1 Single Sign-On Approve this translation

Have your forum setup on your own domain (ex: feedback.yourdomain.com). Preserves your brand experience and adds value SEO by putting user generated content on your domain

Få ert forum uppsatt på er egen domän (t.ex: feedback.yourdomain.com). Bevarar upplevelsen av ert märke och ger värdefull sökmotoroptimering genom att användargenererat innehåll läggs på er domän. Approve this translation

Your users can transition seamlessly from your site to UserVoice without any registration required. This greatly lowers the barrier to giving feedback. Your users profiles and avatars can be integrated into UserVoice for a more seamless user experience.

1 Era användare kan sömlöst flyttas från er websida till UserVoice utan att någon registrering krävs. Detta sänker märkbart tröskeln för att orka ge feedback. Era användares profiler och avatarer kan integreras med UserVoice för att få en än mer sömlös användarupplevelse. Approve this translation

Each voter is granted 10 votes (per forum) to spend on ideas they support. This forces people to focus on their top ideas which yields higher quality feedback. With this option you can set the number of votes each voter gets on a per forum basis.

1 Varje röstande får 10 röster (per forum) att lägga på idéer de vill stötta. Detta tvingar folk att fokusera på sina mest favoriserade idéer och ger en högre feedback-kvalitet. Med detta val kan du bestämma hur många röster varje röstande får per forum. Approve this translation

Some things are best discussed privately. You can limit a forum by email address, by email domain or through Single Sign-On.

Vissa saker diskuteras helst privat. Du kan begränsa ett forum via E-postadress, E-postdomän eller Single Sign-On. Approve this translation

Your customers won't even need to know that they've left your site. Configure your UserVoice design (headers, footers, and CSS) to match your existing look-and-feel.

Era kunder behöver inte ens få veta att de lämnat er webbsida. Konfigurera din UserVoice-design (sidhuvud, sidfot och CSS) så att det matchar ert befintliga utseende. Approve this translation

Multiple support options including 24/7 dedicated account management.

Många supportalternativ inklusive dedikerad dygnet-runt-kontohantering. Approve this translation

Private Forums

1 Privata forum Approve this translation

Most accounts have one forum for general ideas and create additional forums to drill into topic with both your users and internal team.

1 De flesta konton sätter upp ett forum för allmänna idéer och skapar ytterligare forum för specifika ämnen som kan diskuteras på djupet med både användare och det egna teamet. Approve this translation

SSL encryption will keep your data secure.

SSL-kryptering säkrar din data. Approve this translation

All the tools to listen, respond and measure the sentiments of a growing audience.

1 Alla verktyg för att lyssna på, besvara och mäta åsikterna från en växande publik. Approve this translation

Adds granular control over how the vote fraud detector works.

2 Lägger till finkornig kontroll över hur röstbedrägeri-detektorn fungerar. Approve this translation

iPhone Plugin

iPhone-plugin Approve this translation

Crowdsourced moderation

Crowdsourcad moderering Approve this translation

Fully Customizable Design

Fullt anpassningsbar design Approve this translation

My tickets

1 Mina ärenden Approve this translation

This domain alias has already been taken. Please contact support for more help if you feel this is in error.

1 Den här domänen är redan upptagen. Vänligen kontakta supporten för mer hjälp om du du anser att detta är fel. Approve this translation

Full control over content, access and data retention.

Full kontroll över innehåll, tillgång och datalagring. Approve this translation

Ideas are suggested and voted up to the top.

1 Idéer föreslås och röstas upp till toppen. Approve this translation

Everyone else

1 Alla andra Approve this translation

Seamless integration and complete control over your site's look and feel.

Sömlös integration och total kontroll över er webbsidas utseende. Approve this translation

Feedback Tab Widget

Feedback Tab Widget Approve this translation

Categories allow you to organize ideas within your forums. Users can select which category their idea belongs to when suggesting ideas.

1 Kategorier tillåter att du kan organisera idéer inom dina forum. Användare kan välja vilken kategori deras idé tillhör när de föreslår en idé. Approve this translation

See %{link}

1 Se %{link} Approve this translation

Advanced Security

Avancerad säkerhet Approve this translation

is invalid

1 är ogiltig Approve this translation

Integrate UserVoice directly on your website.

Integrera UserVoice direkt på er webbsida. Approve this translation

all values need to be unique

1 alla värden måste vara unika Approve this translation

Merge ideas

2 Sammanfoga idéer Approve this translation