1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  328
 3. Reviewed
  509
 4. All
  837
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 837

Your users can transition seamlessly from your site to UserVoice without any registration required. This greatly lowers the barrier to giving feedback. Your users profiles and avatars can be integrated into UserVoice for a more seamless user experience.

Käyttäjät voivat siirtyä saumattomasti sivustoltasi UserVoiceen ilman rekisteröitymistä. Tämä alentaa kynnystä jättää palautetta. Käyttäjien profiilit ja avatarit voidaan myös tuoda UserVoiceen, jolloin käyttökokemus on vieläkin saumattomampi. Approve this translation

Each voter is granted 10 votes (per forum) to spend on ideas they support. This forces people to focus on their top ideas which yields higher quality feedback. With this option you can set the number of votes each voter gets on a per forum basis.

1 Jokainen äänestäjä saa oletuksena käyttöönsä 10 ääntä (per foorumi), joilla he voivat äänestää kannattamiaan ideoita. Rajattu äänimäärä pakottaa ihmiset keskittymään mielestään parhaisiin ideoihin, jolloin saat laadukkaampaa palautetta. Voit säätä foorumikohtaisesti kuinka monta ääntä haluat antaa äänestäjille. Approve this translation

Some things are best discussed privately. You can limit a forum by email address, by email domain or through Single Sign-On.

Joistakin asioista on parasta keskustella yksityisesti. Voit rajoittaa foorumin käyttäjäjoukkoa sähköpostiosoiteiden, sähköpostin verkkotunnusten, tai kertakirjautumistunnusten perusteella. Approve this translation

Your customers won't even need to know that they've left your site. Configure your UserVoice design (headers, footers, and CSS) to match your existing look-and-feel.

Asiakkaittesi ei tarvitse edes huomata, että he ovat lähteneet sivustoltasi. Määritä UserVoicen ulkoasu (ylä-ja alatunnisteet ja CSS) vastaamaan sivustosi designia. Approve this translation

Multiple support options including 24/7 dedicated account management.

Useita tukivaihtoehtoja, mukaan lukien 24/7 henkilökohtainen asiakaspalvelu. Approve this translation

Most accounts have one forum for general ideas and create additional forums to drill into topic with both your users and internal team.

Useimmilla käyttäjillä on vain yksi foorumi yleisiä ehdotuksia varten ja sen lisäksi muita foorumeja, joilla voit syventyä eri aiheisiin käyttäjiesi tai tiimisi kanssa. Approve this translation

SSL encryption will keep your data secure.

SSL - suojaus salaa tietosi Approve this translation

%{feature_name} are not available on your current plan.

%{feature_name} eivät ole saatavilla nykyiseen tilillesi. Approve this translation

Adds granular control over how the vote fraud detector works.

Hallitse äänestyksen petosilmaisimen toimintaa yksityiskohtaisesti. Approve this translation

Email address

1 Sähköpostiosoite Approve this translation

iPhone Plugin

iPhone-lisäosa Approve this translation

Crowdsourced moderation

Joukkoistettu valvonta Approve this translation

%{num} vote

%{num} ääni Approve this translation

My tickets

Omat tiketit Approve this translation

This domain alias has already been taken. Please contact support for more help if you feel this is in error.

1 Tämän verkkotunnuksen alias on varattu. Ota yhteyttä tekniseen tukeen jos tarvitset apua tämän virheen kanssa Approve this translation

Everyone else

1 Kaikki muut Approve this translation

Feedback Tab Widget

Palaute-apusovellus Approve this translation

Categories allow you to organize ideas within your forums. Users can select which category their idea belongs to when suggesting ideas.

Kategorioiden avulla voit järjestää ehdotuksiasi eri ryhmiin foorumeillasi. Käyttäjät voivat valita mihin kategoriaan heidän ideansa kuuluvat. Approve this translation

is invalid

2 ei kelpaa Approve this translation

Profanity filter

Kirosanasuodatin Approve this translation

Integrate UserVoice directly on your website.

Liitä UserVoice suoraan sivustollesi. Approve this translation

%{feature_name} is not available on your current plan.

%{feature_name} ei ole saatavilla nykyiseen tiliisi, päivitä tilisi. Approve this translation

all values need to be unique

1 kaikkien arvojen täytyy olla erilaisia Approve this translation

Merge ideas

Yhdistä ehdotukset Approve this translation

Unassigned

1 Määrittämätön Approve this translation

%{num} votes

2 %{num} ääntä Approve this translation

Pre-moderation

Ennakkomuokkaus Approve this translation

You don't have access to this.

1 Sinulla ei ole pääsyä tähän. Approve this translation

Assignee

1 Saaja Approve this translation

Email must be present.

1 Sähköposti on pakollinen. Approve this translation

Restrict access by IP

Rajoita pääsy IP-osoitteen perusteella Approve this translation

Full custom design

Täysi ulkoasun mukautus Approve this translation

you need to have at least one value

sinun on annettava ainakin yksi arvo Approve this translation

Coming soon! Integrate UserVoice natively within your iPhone apps.

Pian täällä! Voit liittää UserVoice:n iPhone-sovelluksiisi. Approve this translation

Thank you for confirming your email address. Please create a password to protect your identity.

1 Kiitos, että vahvistit sähköpostiosoitteesi. Luo salasana suojataksesi henkilöllisyytesi. Approve this translation

already has an outstanding invitation

1 on jo saanut kutsun Approve this translation

Grant private forum access to entire email domains (e.g., *.youdomain.com).

Salli pääsy foorumiin kaikille tiettyä sähköpostidomainia käyttäville (esim. *. omadomainisi.fi). Approve this translation

Custom Fields

Räätälöidyt kentät Approve this translation

Restrict access by email domain

Rajoita pääsy sähköpostiosoitteen domainin perusteella Approve this translation

Advanced vote fraud settings

Lisäasetukset äänestyspetoksia vastaan Approve this translation

Automatically replaces profane words with '*****'. (Currently English only.)

Korvaa automaattisesti kirosanat merkinnällä "*****". (Tällä hetkellä toimii vain englanninkielisille sanoille.) Approve this translation

Channel

2 Kanava Approve this translation

Respond to ideas

Vastaa ehdotuksiin Approve this translation

Email must be valid.

1 Sähköpostin täytyy olla kelvollinen. Approve this translation

is an admin

1 on ylläpitäjä Approve this translation

Grant private forum access to specific IP addresses (e.g., your internal network).

Salli pääsy yksityiseen foorumiin IP-osoitteen perusteella (esim. yrityksesi sisäverkosta). Approve this translation

Merge duplicate ideas with ease. (Votes from both ideas are combined.)

Yhdistä helposti samanlaiset ehdotukset. (Molempien ehdotusten saamat äänet lasketaan yhteen.) Approve this translation

spam

1 roskaposti Approve this translation

Anonymous

2 Nimetön Approve this translation

more

2 lisää Approve this translation