1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  1524
 3. Reviewed
  378
 4. All
  1902
 5. Health
Displaying 201 - 250 of 1902

Trusted

1 Поверљиво Approve this translation

Match ALL of the following conditions

Поклопи СВЕ следеће услове Approve this translation

Site setting is:

1 Поставка сајта: Approve this translation

No Results

1 Нема резултата Approve this translation

Attach a File

Priložite fajl Approve this translation

Type

Тип Approve this translation

Are you sure?

1 Јесте ли сигурни? Approve this translation

Do this

1 Уради ово Approve this translation

There were errors that preventing this from saving

Неке грешке спречавају ово од чувања Approve this translation

Unassigned

Nedodeljeno Approve this translation

If unchecked, per-user authorization may still be sent via the SSO token

Ако је опозван избор, по кориснику одобрења може и даље бити послата путем ДЗС токена Approve this translation

upgrade your account

1 догради налог Approve this translation

Pre-moderation

Preuređivanje Approve this translation

You don't have access to this.

1 Немате приступ овоме. Approve this translation

minutes

1 минута Approve this translation

Open ticket

1 Отворени тикет Approve this translation

Evaluate next rule

Прекрши следеће правило Approve this translation

All ideas and comments will be withheld from public view until approved by a moderator

Све идеје и коментари ће се одбити од јавности све док одобрен од стране модератора Approve this translation

Kudos

Слава Approve this translation

Settings saved

2 Postavke su sačuvane. Approve this translation

Published

1 Објављено Approve this translation

Contact Form

1 Контакт Approve this translation

Voters

1 Гласачи Approve this translation

Example: <strong>(2x)</strong> 10 votes allowed for a user in a forum <strong>= 20 votes allowed per hour for that forum</strong>

Пример: (2к) 10 гласова дозвољена корисника на форуму = 20 гласова дозвољено по сату за ту форуму Approve this translation

Restrict access by IP

1 Ограничи приступ по IP адресама Approve this translation

Create forum

1 Направи форум Approve this translation

Full custom design

1 Целокупан изглед Approve this translation

Callback URL

1 Повратна адреса Approve this translation

line %{num}

1 линија %{num} Approve this translation

Owner

1 Власник Approve this translation

Key

1 Кључ Approve this translation

Note

1 Белешка Approve this translation

Customize

1 Прилагоди Approve this translation

Allow users to flag inappropriate content

Дозволи корисницима да означе непримерен садржај Approve this translation

Consult the %{docs} for more information.

1 Прочитајте %{docs} за више информација. Approve this translation

(Not Verified)

1 (неодобрено) Approve this translation

Coming soon! Integrate UserVoice natively within your iPhone apps.

1 Ускоро! Ускладите Јузервојс за рад с програмима на ајфону. Approve this translation

Update billing information

1 Ажурирај податке о уплати Approve this translation

View original

1 Прикажи изворно Approve this translation

No

Ne Approve this translation

Main Application URL

1 Адреса главног програма Approve this translation

You need to have at least one forum. Please create a new forum if you'd like to delete this one.

Потребно је да има најмање једну форуму. Молимо Вас да креирате нови форум уколико желите да избришете овај. Approve this translation

Grant private forum access to entire email domains (e.g., *.youdomain.com).

1 Доделите приступ приватном форуму целим е-доменима (нпр. *.vasdomen.com). Approve this translation

Custom Fields

1 Прилагођена поља Approve this translation

Time Zone

1 Временска зона Approve this translation

Restrict access by email domain

1 Ограничи приступ по е-доменима Approve this translation

Advanced vote fraud settings

1 Напредне поставке превара у гласању Approve this translation

Description of what this field is for.

1 Опис овог поља Approve this translation

Alert

1 Напомена Approve this translation

Label

Назив Approve this translation