1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  1541
 3. Reviewed
  397
 4. All
  1938
 5. Health
Displaying 101 - 150 of 1938

Require moderator approval

1 Затражи потврду уредника Approve this translation

Custom CSS

1 Прилагођени CSS Approve this translation

Enabled

1 Омогућено Approve this translation

e.g., Acme Forum (Product Name)

нпр. Acme форум (назив производа) Approve this translation

Actions

1 Radnje Approve this translation

Organization name

1 Назив организације Approve this translation

unlimited

1 неограничено Approve this translation

Have your forum setup on your own domain (ex: feedback.yourdomain.com). Preserves your brand experience and adds value SEO by putting user generated content on your domain

1 Поставите форум на свој домен (нпр. predlozi.vasdomen.com). Задржава искуство марке и додаје вредност SEO стављањем прилагођеног садржаја на домен. Approve this translation

Your users can transition seamlessly from your site to UserVoice without any registration required. This greatly lowers the barrier to giving feedback. Your users profiles and avatars can be integrated into UserVoice for a more seamless user experience.

1 Корисници могу да прелазе с вашег сајта на Јузервојс без икаквог учлањења. Ово умногоме смањује баријеру у давању повратних информација. Кориснички профили и сличице се могу објединити у Јузервојс ради бољег доживљаја. Approve this translation

Each voter is granted 10 votes (per forum) to spend on ideas they support. This forces people to focus on their top ideas which yields higher quality feedback. With this option you can set the number of votes each voter gets on a per forum basis.

1 Сваком гласачу се додељује десет гласова по форуму. Ово приморава људе да се добро усредсреде за које ће идеје гласати, а то доприноси квалитетнијој повратној информацији. Approve this translation

Some things are best discussed privately. You can limit a forum by email address, by email domain or through Single Sign-On.

1 О неким стварима је најбоље разговарати приватно. Форум можете ограничити путем е-адресе, е-домена или једноструке пријаве. Approve this translation

Your customers won't even need to know that they've left your site. Configure your UserVoice design (headers, footers, and CSS) to match your existing look-and-feel.

1 Потрошачи и не морају да знају да су напустили ваш сајт. Подесите дизајн Јузервојса (заглавље, подножје и CSS) тако да се поклапа с постојећим изгледом. Approve this translation

Multiple support options including 24/7 dedicated account management.

Различити начини подршке, укључујући управљање налогом у било које доба дана. Approve this translation

Most accounts have one forum for general ideas and create additional forums to drill into topic with both your users and internal team.

1 Већина налога има један форум за опште идеје, а касније се праве додатни форуми за лакше комуницирање корисника с унутрашњим тимом. Approve this translation

Employees

1 Запослени Approve this translation

SSL encryption will keep your data secure.

1 SSL шифровање штити ваше податке. Approve this translation

You must %{upgrade} to access this feature.

Морате %{upgrade} да бисте приступили овој могућности. Approve this translation

Message

1 Poruka Approve this translation

Embed Code

1 Кôд за уграђивање Approve this translation

%{feature_name} are not available on your current plan.

Услуга %{feature_name} је недоступна у тренутном пакету. Approve this translation

The question your users will see (e.g., "How can we improve Acme?")

Питање које ће ваши корисници видети (нпр. „Како да побољшамо Acme?“) Approve this translation

verified

1 одобрено Approve this translation

Callback URL (optional)

1 Повратна адреса (необавезно) Approve this translation

Do NOT check this if your API Key will be stored in an insecure environment

Не бирајте ово ако ће ваш АПИ кључ бити смештен у небезбедном окружењу Approve this translation

Rules allow you to make the ticket system automatically change tickets based on specific criteria. Rules run in the order shown below.

Правила дозвољавају вам да карту систем аутоматски променити карата на основу одређених критеријума. Правила приказују у редоследу приказаном испод. Approve this translation

This message appears to users that don't have access to this private forum.

Ова порука се појављује корисницима који немају приступ овом приватном форуму. Approve this translation

e.g., feedback.example.com

1 нпр. feedback.example.com Approve this translation

Adds granular control over how the vote fraud detector works.

Додаје детаљну контролу над начином рада детектора злоупотребе. Approve this translation

Primary

1 Главно Approve this translation

Awaiting response

Čeka na odgovor Approve this translation

Required?

1 Потребно? Approve this translation

Are you sure? This will prevent any clients attached to this key from accessing your data. It can not be undone.

1 Јесте ли сигурни? Ово ће забранити свим клијентима да приступе вашим подацима. Радња се не може вратити. Approve this translation

From

1 Od Approve this translation

Your api client was successfully registered.

1 Ваш АПИ клијент је успешно регистрован. Approve this translation

Stop evaluating rules

Престани с кршењем правила Approve this translation

Are you sure want to delete this forum?

1 Желите ли да обришете форум? Approve this translation

For all tickets

1 За све тикете Approve this translation

Add new category

1 Додај нову категорију Approve this translation

Not applied to private forums or admins.

Не примењује на приватне форумима или администратора. Approve this translation

Referrer

1 Upućivač Approve this translation

Your client has been deleted.

1 Ваш клијент је обрисан. Approve this translation

How can we improve %{org}?

1 Како да побољшамо %{org}? Approve this translation

Enter your note here

1 Упишите белешку овде Approve this translation

Subscribers

1 Претплатници Approve this translation

Edit client

1 Уреди клијент Approve this translation

Email addresses

1 Е-адресе Approve this translation

Leaderboard

Банер Approve this translation

this is the last rule

1 ово је последње правило Approve this translation

Email address

Email adresa Approve this translation

registered users

учлањених корисника Approve this translation