1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  1528
 3. Reviewed
  446
 4. All
  1974
 5. Health
Displaying 151 - 200 of 1974

For all tickets

1 За све тикете Approve this translation

Add new category

1 Додај нову категорију Approve this translation

Not applied to private forums or admins.

Не примењује на приватне форумима или администратора. Approve this translation

Referrer

1 Upućivač Approve this translation

Your client has been deleted.

1 Ваш клијент је обрисан. Approve this translation

How can we improve %{org}?

1 Како да побољшамо %{org}? Approve this translation

Enter your note here

1 Упишите белешку овде Approve this translation

Subscribers

1 Претплатници Approve this translation

You have %{n} days left in your free trial.

1 Преостало вам је %{n} дана до краја пробног периода. Approve this translation

Edit client

1 Уреди клијент Approve this translation

Email addresses

1 Е-адресе Approve this translation

Leaderboard

Банер Approve this translation

this is the last rule

1 ово је последње правило Approve this translation

Your billing information has been saved.

1 Ваши подаци о плаћању су сачувани. Approve this translation

registered users

учлањених корисника Approve this translation

Tell us a little about your goals

1 Реците нам нешто о својим циљевима Approve this translation

Authorize specific email domains

1 Потврди одређене е-домене Approve this translation

iPhone Plugin

1 Ајфон прикључак Approve this translation

Field placeholder

1 Местодржач поља Approve this translation

Language

1 Jezik Approve this translation

Crowdsourced moderation

1 Краудсорсинг уређивање Approve this translation

Field

1 Поље Approve this translation

Copy and paste the following code into your HTML just before the closing %{tag} tag:

1 Умножите следећи кôд у HTML пре затварајуће ознаке %{tag}: Approve this translation

(Verified)

1 (одобрено) Approve this translation

Options

1 Могућности Approve this translation

Users can still see the entire forum but cannot create ideas or vote. Users will still be able to comment.

Корисници могу и даље виде целом форуму, али не може да креира идеје или глас. Корисници ће и даље бити у могућности да коментарише. Approve this translation

Placeholder text the user will see in the new idea input field

Местодржач текста који ће корисник видети у новом пољу за унос идеја Approve this translation

Topic

1 Тема Approve this translation

Invited

1 Позван Approve this translation

e.g., Customer Feedback & Ideas

1 нпр. идеје и повратне информације потрошача Approve this translation

%{num} characters max

1 највише %{num} знакова Approve this translation

Fully Customizable Design

1 Целокупан изглед Approve this translation

Success

1 Успешно Approve this translation

by %{user}

1 од %{user} Approve this translation

account owners

власници налога Approve this translation

JSON / XML

1 JSON/XML Approve this translation

Replies

Odgovora Approve this translation

Download CSV template

Преузми шаблон CSV-а Approve this translation

Request Token URL

1 Затражи новчић адресе Approve this translation

try again

1 покушајте поново Approve this translation

Send and close ticket

1 Пошаљи и затвори тикет Approve this translation

Hey there,

1 Здраво, Approve this translation

Full control over content, access and data retention.

1 Пуна контрола над задржавањем садржаја, приступа и података. Approve this translation

Invoices are emailed to <strong>%{emails}</strong> each time you are billed.

Фактуре су послата на %{emails} сваки пут када се наплаћује. Approve this translation

We've removed the ability to specify background colors on a per-forum basis.

Ми смо уклонили могућност да одредите боје позадине на по форуму основи. Approve this translation

Ideas are suggested and voted up to the top.

Ideje su predložene i za njih je glasano do vrha. Approve this translation

We were unable to process your credit card: %{message}

1 Обрађивање ваше кредитне картице није успело: %{message} Approve this translation

Most likely you have a new card and have just forgotten to input it (there are so many things to keep track of, aren't there?).

1 Вероватно имате нову кредитну картицу, али сте заборавили да унесете податке из ње (толико тога треба пратити, зар не?). Approve this translation

The SPF record for %{domain} is invalid; outgoing emails may be marked as spam

СПФ запис за %{domain} је неважећи; одлазећу пошту може да буде означена као спам Approve this translation

Your plan does not allow any more forums.

1 Ваш план не дозвољава више форума. Approve this translation