1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  1523
 3. Reviewed
  378
 4. All
  1901
 5. Health
Displaying 251 - 300 of 1901

Conditions

1 Стања Approve this translation

example.com

1 primer.com Approve this translation

Automatically replaces profane words with '*****'. (Currently English only.)

1 Одмах замењује псовке са звездицама (само за енглески). Approve this translation

Industry

1 Индустрија Approve this translation

Load more

1 Учитај више Approve this translation

Channel

1 Kanal Approve this translation

Request

1 Захтев Approve this translation

Access Token URL

1 Приступи новчићу адресе Approve this translation

Respond to ideas

1 Одговори на идеје Approve this translation

Secret

1 Тајна Approve this translation

If ticket matches all

Ако се тикет поклапа са свим Approve this translation

Accepted formats: PNG, GIF or JPG. Maximum 350x150 pixels.

Дозвољени формати: PNG, GIF или JPG. Највише 350×150 тачака. Approve this translation

%{num} ideas will be lost!

1 %{num} идеје/а ће бити изгубљено! Approve this translation

The name of this field. If you display this custom field on your contact form, the label will be visible to customers.

1 Назив овог поља. Ако прикажете прилагођено поље на обрасцу за контактирање, назив ће бити видљив и посетиоцима. Approve this translation

Created by

1 Направио/ла Approve this translation

Stop evaluating any subsequent rules

Престаните с кршењем правила Approve this translation

Add condition

Додај услов Approve this translation

Browser

1 Pregledač Approve this translation

Add action

1 Додај радњу Approve this translation

Upload Spreadsheet (.CSV)

Отпреми табелу (.CSV) Approve this translation

API Documentation

АПИ документација Approve this translation

Add a new rule

1 Додај ново правило Approve this translation

Authorize URL

1 Потврди адресу Approve this translation

Forum settings

1 Поставке форума Approve this translation

Authorize specific IP addresses

1 Потврди одређене IP адресе Approve this translation

The <em>default</em> order ideas are displayed on your forum. Users can still choose to view them in a different order.

На вашем форуму је заступљено подразумевано распоређивање идеја. Корисници могу да изаберу другачије. Approve this translation

Grant private forum access to specific IP addresses (e.g., your internal network).

1 Доделите приступ приватном форуму одређеним IP адресама (нпр. ваша унутрашња мрежа). Approve this translation

Add IP

1 Додај IP адресу Approve this translation

Then

1 Онда Approve this translation

If ticket matches any

Ако се тикет поклапа с било чим Approve this translation

Allow users to assign their idea to a particular category. Categories with no ideas will not be displayed in the sidebar.

Дозволи корисницима да додели своју идеју да се одређене категорије. Категорије без идеје неће бити приказана у Сидебару. Approve this translation

Disable

Онемогући Approve this translation

IP Addr

1 IP адреса Approve this translation

To

1 На Approve this translation

Unauthorized users will see that this forum exists, but have to request access before seeing its content

Неовлашћено корисници ће видети да овај форум постоји, али морају да захтевате приступ пре него што виде његов садржај Approve this translation

Private forums, admins and SSO users are not checked

Приватни форуми, администратори и SSO корисници нису проверени Approve this translation

Domain

1 Домен Approve this translation

Merge duplicate ideas with ease. (Votes from both ideas are combined.)

1 С лакоћом спојите дупликате идеја. (Гласови из обе идеје се сједињавају.) Approve this translation

Enable

Омогући Approve this translation

Trusted?

1 Поверљиво? Approve this translation

Custom Values

1 Прилагођене вредности Approve this translation

Customize voting

1 Прилагоди гласање Approve this translation

Domain aliasing

1 Псеудоними домена Approve this translation

White labeled

1 Означено белом етикетом Approve this translation

Private forums

1 Приватни форуми Approve this translation

SSL encryption

1 SSL шифровање Approve this translation

ideas

ideje Approve this translation

users

1 корисници Approve this translation

New idea

1 Nova ideja Approve this translation

Delete

1 Obriši Approve this translation