Clients - Feedback & Help Center

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  162
 3. Reviewed
  83
 4. All
  245
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 245

%{user} shared this idea

%{user} ја сподели оваа идеја Approve this translation

Flag idea as inappropriate

Означете ја идејата како несоодветна Approve this translation

%{user} responded

%{user} одговори Approve this translation

Show previous admin responses

Прикажи го претходниот администраторски одговор Approve this translation

Post comment

Прати коментар. Approve this translation

Submitting...

Поднесување... Approve this translation

Admin →

Admin → Approve this translation

You're out of votes

Вие сте во недостиг на гласови Approve this translation

Voting has closed

Гласањето е затворено Approve this translation

Remove votes

Отстрани ги гласовите Approve this translation

New and returning users may sign in

Нови и вратени корисници може да влезат во Approve this translation

Status updates

Статусот е обновен Approve this translation

If you see %{image} next to your name it means you either don't have a Gravatar for that email address or it is not rated G. Get one for free at %{link}.

Ако ја гледате%{image} до вашето име тоа значи дека или немате граватар за е-мејл адреса или не е оценет Г. Земете еден слободно на %{link}. Approve this translation

generic avatar

генерички аватар Approve this translation

Profile

Профил Approve this translation

edit name

уреди име Approve this translation

Your title

Вашиот наслов Approve this translation

edit title

уреди наслов Approve this translation

edit email

уреди е-меил Approve this translation

Delete my profile

Избриши го мојот прифил Approve this translation

Your profile has been deleted!

Вашиот профил е избришан! Approve this translation

Thank you!

Ви благодариме Approve this translation

Awaiting moderator approval

Чекам на одобрување од модераторот Approve this translation

edit language

уреди јазик Approve this translation

Just Now

Само сега Approve this translation

We couldn't submit your vote at this time.

Не можеме да го поднесеме Вашиот глас во овој момент. Approve this translation

articles

статии Approve this translation

View %{caption}

Погледни %{caption} Approve this translation

Download %{caption}

Преземи %{caption} Approve this translation

Enter your email address, and then click the forgot password link again.

1 Внесете ја Вашата е-маил адреса, и потоа кликнете на линкот "Ја заборавив лозинката" повторно Approve this translation

Sorry, we couldn't submit your request.

Извинете, не можеме да ја поднесете вашата барање. Approve this translation

'%{title}' has been merged into this idea

1 '%{title}' е споен во оваа идеја Approve this translation

Back to %{site}

Врати се на %{site} Approve this translation

This idea is %{status} - updated %{date} ago

Оваа идеја е %{status} - обновена пред %{date} Approve this translation

Choose a File

Изберете Датотека Approve this translation

Remove

Отстрани Approve this translation

Remove Attachment

Отстрани Прилог Approve this translation

Please sign in

Ве молиме да се пријавите Approve this translation

Whoops! Please fill in all required fields before continuing.

Whoops! Ве молиме пополнете ги сите потребни полиња пред да продолжите. Approve this translation

Whoops! You are attempting to upload a file that is too big. Please attach a smaller file and try again.

Whoops! Вие се обидувате да испратите датотека која е премногу голема. Ве молиме приложете помала датотека и обидете се повторно. Approve this translation

We've sent an email telling you how to create a password.

1 Ќе Ви ипратиме емаил со објаснување како да креирате лозинка. Approve this translation

Your profile is unprotected

Вашиот профил е незаштитен Approve this translation

Create a password to secure your profile. You will receive a confirmation email with a link to create your new password.

Креирајте лозинка за да го заштитите вашиот профил. Ќе добиете потврда по имејл со линк за да креирате нова лозинка. Approve this translation

Your email is unconfirmed

Вашиот е маил не е потврден Approve this translation

Password-protect your profile to gain access

Заштитете го Вашиот профил од добивање пристап Approve this translation

Server communication problems! Please try again.

Сервер проблеми во комуникацијата! Ве молиме обидете се повторно. Approve this translation

You must accept the terms to continue.

Мора да го прифатите условите за да продолжите. Approve this translation

Post a new idea

Испраќање на нова идеја Approve this translation

Idea has been closed

Идејата е затворена Approve this translation

private

приватни Approve this translation