1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  1475
 3. Reviewed
  476
 4. All
  1951
 5. Health
Displaying 151 - 200 of 1951

Required?

¿Cal? Approve this translation

Are you sure? This will prevent any clients attached to this key from accessing your data. It can not be undone.

N'estàs segur? Això impedirà que els clients d'aquesta clau accedeixin a les teves dades. No es podrà tirar enrere. Approve this translation

From

Des de Approve this translation

Your api client was successfully registered.

La teva api de client s'ha registrat correctament. Approve this translation

Only %{account_owners} may change plans or modify billing settings

Només %{account_owners} poden canviar plans o modificar configuració de pagament Approve this translation

Stop evaluating rules

Para d'evaluar les normes Approve this translation

Are you sure want to delete this forum?

Estàs segur que vols eliminar aquest fòrum? Approve this translation

For all tickets

Per tots els tiquets Approve this translation

Add new category

Afegir nova categoria Approve this translation

Not applied to private forums or admins.

No s'aplica als fòrums privats o administradors. Approve this translation

Referrer

Referrer Approve this translation

Your client has been deleted.

El teu client s'ha eliminat. Approve this translation

How can we improve %{org}?

Com podem millorar %{org}? Approve this translation

Enter your note here

Introdueix la teva nota aquí Approve this translation

Subscribers

Subscriptors Approve this translation

You have %{n} days left in your free trial.

Et queden %{n} dies de versió de prova Approve this translation

Edit client

Edita el client Approve this translation

Email addresses

Les adreces de correu Approve this translation

Leaderboard

Classificació Approve this translation

this is the last rule

aquesta és la darrera norma Approve this translation

Your billing information has been saved.

La teva informació de pagament ha estat desada. Approve this translation

Email address

Adreça de correu electrònic Approve this translation

registered users

usuaris registrats Approve this translation

Tell us a little about your goals

Explica'ns per sobre quins són els vostres objectius Approve this translation

Authorize specific email domains

Autoritzar dominis de correu electrònic específiques Approve this translation

iPhone Plugin

Plugin per iPhone Approve this translation

Field placeholder

Camp marcador de posició Approve this translation

Language

Idioma Approve this translation

Crowdsourced moderation

Moderació dels mateixos usuaris Approve this translation

Field

Camp Approve this translation

Copy and paste the following code into your HTML just before the closing %{tag} tag:

Còpia i pega el següent codi en l'HTML just abans del tancament %{tag} tag: Approve this translation

(Verified)

(Verificat) Approve this translation

Options

Opcions Approve this translation

Users can still see the entire forum but cannot create ideas or vote. Users will still be able to comment.

Els usuaris poden veure tot el fòrum, però no poden crear idees ple accés. Els usuaris encara podran fer comentaris. Approve this translation

Tickets

Tiquets Approve this translation

Placeholder text the user will see in the new idea input field

Text de marcador de posició que l'usuari veurà al camp idea nova entrada Approve this translation

Topic

Tema Approve this translation

Invited

convidat Approve this translation

e.g., Customer Feedback & Ideas

p.ex: Feedback de Client i Idees Approve this translation

%{num} characters max

%{num} caràcters com a màxim Approve this translation

Fully Customizable Design

Disseny completament personalitzable Approve this translation

Success

Èxit Approve this translation

by %{user}

per %{user} Approve this translation

account owners

propietaris de compte Approve this translation

JSON / XML

JSON / XML Approve this translation

Replies

Respostes Approve this translation

Download CSV template

Descarregar plantilla CSV Approve this translation

Request Token URL

Request Token URL Approve this translation

try again

intenta-ho de nou Approve this translation

Send and close ticket

Envia i tanca el tiquet Approve this translation