1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  1490
 3. Reviewed
  465
 4. All
  1955
 5. Health
Displaying 101 - 150 of 1955

Month

Mes Approve this translation

Add

Afegir Approve this translation

Expiration

Venciment Approve this translation

Name on card

Titular de la targeta Approve this translation

Year

Any Approve this translation

Hosted subdomain

Subdomini allotjat Approve this translation

Votes Allowed

Vots animals Approve this translation

Require moderator approval

Requereix l'aprovació d'un moderador Approve this translation

Custom CSS

Personalitza el CSS Approve this translation

Enabled

Activat Approve this translation

e.g., Acme Forum (Product Name)

per exemple, Acme Fòrum (Nom del producte) Approve this translation

Actions

Accions Approve this translation

Organization name

Nom de l'organització Approve this translation

unlimited

il·limitat Approve this translation

Have your forum setup on your own domain (ex: feedback.yourdomain.com). Preserves your brand experience and adds value SEO by putting user generated content on your domain

Tingues el teu fòrum al teu propi domini (per exemple: feedback.elteudomini.cat). Això preserva la teva experiència de marca i afegeix valor SEO posant contingut generat per l'usuari al teu domini. Approve this translation

Your users can transition seamlessly from your site to UserVoice without any registration required. This greatly lowers the barrier to giving feedback. Your users profiles and avatars can be integrated into UserVoice for a more seamless user experience.

Els teus usuaris poden passar de la teva web a UserVoice sense cap registre. Això redueix la barrera a l'hora de deixar feedback. Els perfils i avatars dels teus usuaris es poden integrar a UserVoice per aconseguir una millor experiència d'usuari. Approve this translation

Each voter is granted 10 votes (per forum) to spend on ideas they support. This forces people to focus on their top ideas which yields higher quality feedback. With this option you can set the number of votes each voter gets on a per forum basis.

A cada votant se li concedeixen 10 vots (per fòrum) per gastar en les idees a les quals donen suport. Això força la gent a concentar-se en les millors idees, i per tant s'aconsegueix un feedback de més qualitat. Amb aquesta opció pots decidir quants vots per fòrum es dónen d'entrada a cada votant. Approve this translation

Some things are best discussed privately. You can limit a forum by email address, by email domain or through Single Sign-On.

Algunes coses és millor discutir-les en privat. Pots limitar un fòrum per adreça de correu, per domini de correu, o a través d'una Identificació Única. Approve this translation

Your customers won't even need to know that they've left your site. Configure your UserVoice design (headers, footers, and CSS) to match your existing look-and-feel.

Els teus clients no sabran que han marxat de la teva web. Configura el disseny del teu UserVoice (capçaleres, peus, i CSS) perquè s'assembli al teu look-and-feel. Approve this translation

Multiple support options including 24/7 dedicated account management.

Múltiples opcions d'ajuda, incloent gestió dedicada de comptes 24h al dia, 7 dies a la setmana. Approve this translation

Private Forums

Fòrums Privats Approve this translation

Most accounts have one forum for general ideas and create additional forums to drill into topic with both your users and internal team.

La majoria de comptes tenen un fòrum per idees generals, i llavors creen fòrums addicionals per passar temes als seus usuaris i a l'equip intern. Approve this translation

Employees

Empleats Approve this translation

SSL encryption will keep your data secure.

L'encriptació SSL mantindrà les teves dades segures. Approve this translation

Discount Code

Codi de descompte Approve this translation

You must %{upgrade} to access this feature.

Vostè ha %{upgrade} per accedir a aquesta funció. Approve this translation

Message

Missatge Approve this translation

Content with more votes require more flags before action is taken.

El contingut amb més vots necessita més denúncies abans que s'executi l'acció, Approve this translation

There were errors validating your credit card

Hi ha hagut errors validant la teva targeta de crèdit Approve this translation

Embed Code

Embed Code Approve this translation

%{feature_name} are not available on your current plan.

%{feature_name} no està disponible amb el teu pla actual. Approve this translation

All the tools to listen, respond and measure the sentiments of a growing audience.

Totes les eines per escoltar, respondre i mesurar els sentiments d'una audiència creixent Approve this translation

The question your users will see (e.g., "How can we improve Acme?")

La pregunta que veuran els usuaris (per exemple, "Com podem millorar Acme?") Approve this translation

verified

verificat Approve this translation

Callback URL (optional)

URL de callback (opcional) Approve this translation

Do NOT check this if your API Key will be stored in an insecure environment

NO cliquis això si la clau de l'API es guardarà en un entorn insegur Approve this translation

be an admin

ser un administrador Approve this translation

Rules allow you to make the ticket system automatically change tickets based on specific criteria. Rules run in the order shown below.

Les normes et permeten fer que els sitema de tiquets canviï automàticament els tiquets basats en un criteri específic. Les normes s'apliquen en l'ordre que es mostra a sota. Approve this translation

This message appears to users that don't have access to this private forum.

Aquest missatge apareix per als usuaris que no tenen accés a aquest fòrum privat. Approve this translation

e.g., feedback.example.com

p.ex: feedback.exemple.com Approve this translation

Adds granular control over how the vote fraud detector works.

Afegeix control de sensibilitat al detector de vots fraudulents. Approve this translation

Primary

Primari Approve this translation

Awaiting response

Esperant resposta Approve this translation

Required?

¿Cal? Approve this translation

Are you sure? This will prevent any clients attached to this key from accessing your data. It can not be undone.

N'estàs segur? Això impedirà que els clients d'aquesta clau accedeixin a les teves dades. No es podrà tirar enrere. Approve this translation

From

Des de Approve this translation

Your api client was successfully registered.

La teva api de client s'ha registrat correctament. Approve this translation

Only %{account_owners} may change plans or modify billing settings

Només %{account_owners} poden canviar plans o modificar configuració de pagament Approve this translation

Stop evaluating rules

Para d'evaluar les normes Approve this translation

Are you sure want to delete this forum?

Estàs segur que vols eliminar aquest fòrum? Approve this translation