1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  1509
 3. Reviewed
  465
 4. All
  1974
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 1974

Platinum

Platí Approve this translation

Save

Desar Approve this translation

Gold

Or Approve this translation

is only valid for Beta accounts

només és vàlid per comptes Beta Approve this translation

Description

Descripció Approve this translation

Single Sign On

Identificació Única Approve this translation

Custom Design

Disseny Personalitzat Approve this translation

Comment

Comentari Approve this translation

Profile Integration

Integració de Perfil Approve this translation

%{duration} ago

fa %{duration} Approve this translation

Email Support

Atenció per correu electrònic Approve this translation

Title

Títol Approve this translation

Tin

Estany Approve this translation

optional

opcional Approve this translation

Admin

Administrador Approve this translation

Open Source Projects

Projectes Open Source Approve this translation

Update

Actualitza Approve this translation

White Labeled

Marca Blanca Approve this translation

Forums

Fòrums Approve this translation

Forum

Fòrum Approve this translation

Categories

Categories Approve this translation

Free

De franc Approve this translation

Comments

Comentaris Approve this translation

Domain Aliasing

Àlies de Dominis Approve this translation

If you see %{image} above it means you either don't have a Gravatar for that email address or it is not rated G. Get one for free at %{link}.

Si veus %{image} a sobre vol dir que no tens un Gravatar per aquesta adreça o que no està valorat G. Aconsegueix-ne un de franc a %{link} Approve this translation

Send

Envia Approve this translation

Feedback

Feedback Approve this translation

Phone Support

Atenció telefònica Approve this translation

Silver

Plata Approve this translation

Your credit card has been charged $%{amount}

Hem carregat a la teva targeta de crèdit %{amount}$ Approve this translation

Thank you for using UserVoice.

Gràcies per fer servir UserVoice. Approve this translation

Your Invoice from UserVoice for %{domain}

La teva factura de UserVoice per %{domain} Approve this translation

Go to %{link} to update your credit card information and we'll try again!

Vés a %{link} per actualitzar la informació de la teva targeta de crèdit i ho tornarem a provar! Approve this translation

This is an INVOICE for your UserVoice account

Aquesta és una FACTURA del teu compte de UserVoice Approve this translation

UserVoice was unable to process your credit card %{credit_card}.

UserVoice no ha pogut processar la teva targeta de crèdit %{credit_card}. Approve this translation

SUMMARY

RESUM Approve this translation

%{n} votes

%{n} vots Approve this translation

Appearance

Aparença Approve this translation

Your Company Name

Nom de la seva companyia Approve this translation

If checked, this forum will only be visible to authorized users

Si es marca, aquest fòrum només serà visible per als usuaris autoritzats Approve this translation

Time

Temps Approve this translation

Export to Excel

Exporta a Excel Approve this translation

Automatically close forum at:

Tancar automàticament fòrum en: Approve this translation

Site

Site Approve this translation

Default

Defecte Approve this translation

Phone number

Número de telèfon Approve this translation

Next

Següent Approve this translation

Logo

Logo Approve this translation

There were errors that prevented this from saving

Hi ha errors que impedeixen que això es desi Approve this translation

Allow users to request access to this forum

Permetre als usuaris a sol · licitar l'accés a aquest fòrum Approve this translation