1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  452
 3. Reviewed
  362
 4. All
  814
 5. Health
Displaying 701 - 750 of 814

Visit %{link}

Ampleklē %{link} Approve this translation

You are out of votes!

Tev beidzās balsis! Approve this translation

We'll email you!

Mēs Tev nosūtīsim e-pastu! Approve this translation

open in new window

atvērt jaunā logā Approve this translation

Hide

Paslēpt Approve this translation

%{num} related idea

%{num} saistīta ideja Approve this translation

%{num} related ideas

%{num} saistītas idejas Approve this translation

Matches for '%{query}'

Atbilstības meklējumam '%{query}' Approve this translation

searching

meklēju Approve this translation

No articles or ideas available

Nav pieejams neviens raksts vai ideja Approve this translation

No articles available

Nav pieejams neviens raksts Approve this translation

No ideas available

Nav pieejama neviena ideja Approve this translation

Send another message

1 Nosūtīt citu ziņojumu Approve this translation

Idea is closed

1 Ideja ir slēgta Approve this translation

Close window

1 Aizvērt logu Approve this translation

Post another idea

Publicē citu ideju Approve this translation

Your votes will be returned when your ideas are closed by an admin

Jūsu balsis būs atgrieztas, kad administrātors slēgs jūsu ideju Approve this translation

Please note that you are now out of votes for this forum. Your votes will be returned when your ideas are closed by an admin

Lūdzu, ņemiet vērā, ka pašreiz jums šajā forumā vairs nav balsu. Jūsu balsis būs atpakaļ, kad jūsu idejas ir slēgts ar admin Approve this translation

I still want to send a message

Es joprojām vēlos nosūtīt ziņu Approve this translation

We’ve found %{1:articles} that may help you faster than sending a message.

Mēs esam noskaidrojuši %{1:articles}, kas varētu palīdzēt jums ātrāk, nekā ziņas nosūtīšana. Approve this translation

We’ve found %{1:articles} and %{2:related ideas} that may help you faster than sending a message.

Mēs esam atraduši %{1:articles} un %{2:related ideas} kas varētu palīdzēt jums ātrāk, nekā ziņas nosūtīšana. Approve this translation

We’ll get back to you shortly

Mēs ar jums drīz sazināsimies Approve this translation

Go check your inbox and click on the link in the confirmation email. %{resend}

Pārbaudiet savu pastkastīti un nospiediet uz linka apstiprinājuma epastā. %{resend} Approve this translation

More matches

Vairāk līdzīgu Approve this translation

%{num} ranked

%{num} vietā Approve this translation

We’ve found %{1:relate ideas} that you may want to check out.

Mēs esam noskaidrojuši, %{1:attiecas idejas,} kas jūs varētu vēlēties, lai pārbaudītu out. Approve this translation

Sign in to give feedback

Pierakstieties, lai sniegtu atsauksmes Approve this translation

%{num} voter

%{num} vēlētājs Approve this translation

%{num} voters

%{num} vēlētāji Approve this translation

Back

Atpakaļ Approve this translation

Processing

Apstrāde Approve this translation

Edit idea

Labot ideju Approve this translation

Invalid email address!

1 Nederīga e-pasta adresi! Approve this translation

Whoops

Ups... Approve this translation

How likely would you be to recommend %{site_name} to a friend or colleague?

Cik iespējams, jūs būtu ieteikt %{site_name} draugam vai kolēģim? Approve this translation

Great stuff!

Liels stuff! Approve this translation

Nevermind

Nevermind Approve this translation

Send us a message

Nosūtīt mums ziņu Approve this translation

Do you still want to submit an idea or send us a message?

Vai jūs joprojām vēlaties, lai iesniegtu ideju vai nosūtīt mums ziņu? Approve this translation

Post an Idea

Post Idea Approve this translation

Please enter a valid email address

Lūdzu, ievadiet derīgu e-pasta adresi Approve this translation

Idea title

Ideja virsraksts Approve this translation

Please enter a title

Lūdzu, ievadiet nosaukumu Approve this translation

Select a category

Izvēlieties kategoriju Approve this translation

So we can update you!

Tātad, mēs varam atjaunināt jums! Approve this translation

This field is required

Šis lauks ir vajadzīgs Approve this translation

Select one

Izvēlieties vienu Approve this translation

No thanks

Nē, paldies Approve this translation

Enter your feedback

Ievadiet savu atsauksmi Approve this translation

Why did you pick that score?

Kāpēc jūs izvēlēties šo rezultātu? Approve this translation