1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  482
 3. Reviewed
  347
 4. All
  829
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 829

You've revoked the token for %{application}

4 Έχετε ανακαλέσει το token για το αίτημα %{application} Approve this translation

Deny

1 Απόρριψη Approve this translation

Facebook appears to be momentarily down. Please try again in a few moments.

4 Φαίνεται πως το Facebook είναι προσωρινά εκτός λειτουργίας. Παρακαλούμε δοκιμάστε ξανά σε λίγο. Approve this translation

Authorize Application

1 Έγκριση Εφαρμογής Approve this translation

The application %{name} would like the ability to <strong>access and update</strong> your data on UserVoice.

1 Η εφαρμογή %{name} ζητά δυνατότητα πρόσβασης και ενημέρωσης των δεδομένων σας στο UserVoice. Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Try to log in again.

4 Λυπούμαστε αλλά δεν μπορέσαμε να επιβεβαιώσουμε τα στοιχεία εισόδου. Παρακαλούμε δοκιμάστε ξανά. Approve this translation

Your email cannot be anonymous if you want to log in via Facebook.

1 Η διεύθυνση του email σας δεν μπορεί να είναι ανώνυμη, αν θέλετε να συνδεθείτε μέσω του Facebook. Approve this translation

You need to provide a valid email address via Facebook.

1 Θα πρέπει να παρέχετε μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του Facebook. Approve this translation

Allow <strong>%{name}</strong> access to your UserVoice profile?

2 Επιτρέψτε %{name} πρόσβαση στο προφίλ UserVoice σας; Approve this translation

Allow access

2 Να επιτρέπεται η πρόσβαση Approve this translation

OpenID authentication failed: %{message}

Ταυτότητας OpenID απέτυχε: %{message} Approve this translation

OpenID authentication provider for %{provider} is currently unavailable

OpenID παροχής ελέγχου ταυτότητας για %{provider} είναι διαθέσιμο προς το παρόν Approve this translation

You are now signed in to the contributor sidebar. You can close this window and return to the sidebar.

Τώρα είστε συνδεδεμένοι στην πλευρική γραμμή του συνεργάτη. Μπορείτε να κλείσετε αυτό το παράθυρο και να επιστρέψετε στην πλαϊνή γραμμή. Approve this translation

Only administrators can log in via this method. Please log in another way.

Μόνο οι διαχειριστές μπορούν να συνδεθούν μέσω αυτής της μεθόδου. Παρακαλούμε συνδεθείτε με άλλο τρόπο. Approve this translation

This %{provider} account is no good, it has no verified email address.

Αυτό %{provider} ο λογαριασμός δεν είναι καλός, δεν έχει επαληθευμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Please try again.

Λυπούμαστε για αυτό, δεν θα μπορούσαμε να συνδεθούμε. Δοκιμάστε ξανά. Approve this translation

[password protected entry]

[εγγραφή προστατευμένη με κωδικό πρόσβασης] Approve this translation

an anonymous user

ένας ανώνυμος χρήστης Approve this translation

updated

1 ενημερώθηκε Approve this translation

is now %{status}

είναι τώρα %{status} Approve this translation

started

3 άρχισε Approve this translation

I suggest you ...

1 Προτείνω... Approve this translation

Terms of service

1 Όροι Χρήσης Approve this translation

subscription plan does not include domain aliasing

1 το πακέτο που έχετε δεν προβλέπει χρήση domain ψευδώνυμων Approve this translation

does not belong to subdomain

1 δεν ανήκει στο subdomain Approve this translation

This forum has closed. No more voting is allowed.

Αυτό το forum έχει κλείσει. Δεν επιτρέπονται άλλες ψηφοφορίες. Approve this translation

planned

2 προγραμματισμένο Approve this translation

duplicate

2 διπλοεγγραφή Approve this translation

Password confirmation

Επιβεβαίωση κωδικού Approve this translation

other

2 άλλο Approve this translation

Activity

Δραστηριότητα Approve this translation

Customer Feedback for %{account_name}

Customer Feedback για τον λογαριασμό %{account_name} Approve this translation

under review

2 υπό εξέταση Approve this translation

declined

3 απορρίφθηκε Approve this translation

Enter your idea

Καταγράψτε την ιδέα σας Approve this translation

resolves to '%{resolves_to}' instead of '%{host}'. Check your DNS settings.

1 μετατρέπεται σε '%{resolves_to}' αντί για '%{host}'. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις DNS. Approve this translation

is not resolving. It may take up to 72 hours for your DNS changes to propagate. %{link}

1 δεν μετατρέπεται. Μπορεί να απαιτηθούν μέχρι 72 ώρες για να φτάσουν οι αλλαγές σε όλους τους DNS servers. %{link} Approve this translation

completed

1 ολοκληρώθηκε Approve this translation

Site

Τοποθεσία Approve this translation

Single Sign-On

Single Sign-On Approve this translation

Have your forum setup on your own domain (ex: feedback.yourdomain.com). Preserves your brand experience and adds value SEO by putting user generated content on your domain

Έχετε ρυθμίσεις του forum σας στο δικό σας domain (πρώην: feedback.yourdomain.com). Διατηρεί την εμπειρία εμπορικό σήμα σας και προσθέτει αξία SEO από τη θέση που παράγονται χρήστη περιεχομένου στον τομέα σας Approve this translation

Your users can transition seamlessly from your site to UserVoice without any registration required. This greatly lowers the barrier to giving feedback. Your users profiles and avatars can be integrated into UserVoice for a more seamless user experience.

Οι χρήστες μπορούν απρόσκοπτα μετάβαση από το site σας για να UserVoice χωρίς να απαιτείται εγγραφή. Το γεγονός αυτό μειώνει κατά πολύ τον πήχη για την παροχή ανάδρασης. Προφίλ χρηστών και τα avatars σας μπορούν να ενσωματωθούν σε UserVoice για μια πιο ομαλή εμπειρία του χρήστη. Approve this translation

Each voter is granted 10 votes (per forum) to spend on ideas they support. This forces people to focus on their top ideas which yields higher quality feedback. With this option you can set the number of votes each voter gets on a per forum basis.

Κάθε ψηφοφόρος έχει χορηγηθεί 10 ψήφους (ανά φόρουμ) να δαπανήσουν για τις ιδέες που υποστηρίζουν. Αυτό αναγκάζει τους ανθρώπους να επικεντρωθούμε στις κορυφαίες ιδέες τους, που θα αποφέρει υψηλότερη ποιότητα των σχολίων. Με αυτήν την επιλογή μπορείτε να ορίσετε τον αριθμό των ψήφων κάθε ψηφοφόρος παίρνει σε μια βάση ανά φόρουμ. Approve this translation

Some things are best discussed privately. You can limit a forum by email address, by email domain or through Single Sign-On.

Μερικά πράγματα είναι καλύτερα συζητήθηκε ιδιαιτέρως. Μπορείτε να περιορίσετε ένα φόρουμ μέσω e-mail διεύθυνση, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω τομέα single sign-on. Approve this translation

Your customers won't even need to know that they've left your site. Configure your UserVoice design (headers, footers, and CSS) to match your existing look-and-feel.

Οι πελάτες σας δεν θα χρειάζεται καν να γνωρίζουν ότι έχουν αφήσει το site σας. Διαμορφώστε UserVoice το σχέδιό σας (κεφαλίδες, υποσέλιδα και CSS) για να ταιριάζει με τον υπάρχοντα σας εμφάνιση και αίσθηση. Approve this translation

Multiple support options including 24/7 dedicated account management.

Πολλαπλές επιλογές υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένων 24/7 ειδικό λογαριασμό διαχείρισης. Approve this translation

Private Forums

1 Ιδιωτικά φόρουμ Approve this translation

Most accounts have one forum for general ideas and create additional forums to drill into topic with both your users and internal team.

Οι περισσότεροι λογαριασμοί έχουν ένα forum για γενική ιδέες και να δημιουργήσουν πρόσθετα φόρουμ για να τρυπήσετε το θέμα με τους χρήστες σας και την ομάδα εσωτερικού. Approve this translation

SSL encryption will keep your data secure.

1 Η κρυπτογράφηση SSL θα κρατήσει ασφαλή τα δεδομένα σας. Approve this translation

All the tools to listen, respond and measure the sentiments of a growing audience.

Όλα τα εργαλεία για να ακούσετε, να απαντήσει και να μετρήσει τα συναισθήματα ενός αυξανόμενο ακροατήριο. Approve this translation