Clients - Instant Answers Widget

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  11
 3. Reviewed
  74
 4. All
  85
 5. Health
Displaying 51 - 85 of 85

Close window

Zavřít okno Approve this translation

Post another idea

Přidej další nápad Approve this translation

Your votes will be returned when your ideas are closed by an admin

Vaše hlasy budou vráceny, pokud budou vaše nápady uzavřeny správcem Approve this translation

Error! Try again.

Došlo k chybě! Zkuste to znovu. Approve this translation

Saving

Ukládám Approve this translation

Saved

Uloženo Approve this translation

Passwords must match

1 Hesla se musí shodovat Approve this translation

Your password has been updated

Heslo bylo aktualizováno Approve this translation

Sent!

Odesláno! Approve this translation

Please note that you are now out of votes for this forum. Your votes will be returned when your ideas are closed by an admin

Vezměte prosím na vědomí, že vám došly hlasy pro toto fórum. Vaše hlasy vám budou vráceny, jakmile nápady uzavře administrátor. Approve this translation

Sorry, we couldn't submit your idea since you're out of votes.

Omlouváme se, ale nemohli jsme přidat váš nápad, neboť vám již nezbývají žádné hlasy. Approve this translation

I still want to send a message

Přeci jen chci poslat zprávu Approve this translation

We’ve found %{1:articles} that may help you faster than sending a message.

Nalezli jsme %{1:articles}, které vám mohou pomoci dříve, než odešlete zprávu. Approve this translation

We’ve found %{1:articles} and %{2:related ideas} that may help you faster than sending a message.

Nalezli jsme %{1:articles} a %{2:related ideas}, které vám mohou pomoci dříve, než odešlete zprávu. Approve this translation

We’ll get back to you shortly

Brzy se vám ozveme Approve this translation

Go check your inbox and click on the link in the confirmation email. %{resend}

Přejděte do své poštovní schránky a klikněte na odkaz v potvrzovacím e-mailu. %{resend} Approve this translation

More matches

Další shody Approve this translation

Uh-oh! Cookies are disabled. Access the feedback forum directly at %{forum_link} or enable cookies in your browser settings and refresh this page.

Ou! Máte zakázány cookie. Na fórum zpětné vazby přejděte přímo pomocí tohoto odkazu %{forum_link} nebo povolte cookie v nastavení vašeho prohlížeče a obnovte tuto stránku. Approve this translation

%{num} ranked

%{num}krát ohodnocen Approve this translation

Are you sure you want to delete your comment?

Jste si jistý, že chcete vymazat svůj komentář? Approve this translation

Are you sure you want to delete your idea?

Jste si jistý, že chcete vymazat svůj nápad? Approve this translation

Since other people support this idea, you cannot delete it. However, you can remove yourself from this idea and it will be associated with 'Anonymous' Are you sure you want to remove yourself from this idea?

Tento návrh nemůžete odstranit, protože pro něj již hlasovali další uživatelé. Přesto můžete odebrat přidělené hlasy tomuto návrhu a změnit autora na 'Anonymní'. Jste si jistý, že chcete akci provést? Approve this translation

%{num} supporter

%{num} podporovatel Approve this translation

%{num} supporters

%{num} podporovatelé/ů Approve this translation

We’ve found %{1:relate ideas} that you may want to check out.

Objevili jsme %{1:související nápady}, které byste si možná chtěli zobrazit. Approve this translation

Your password has been reset

Vaše heslo bylo resetováno Approve this translation

We've just sent you an email to %{email}.

Právě jsme vám poslali e-mail %{email} . Approve this translation

Click the link to create a password, then come back here and sign in.

Kliknutím na odkaz vytvoříte heslo, pak se sem vrátíte a přihlaste se. Approve this translation

We have made changes to increase our security and have reset your password.

Provedli jsme změny, abychom zvýšili bezpečnost a obnovili heslo. Approve this translation

Required Consent

Požadovaný souhlas Approve this translation

I agree to the storage of my email address, name, and IP address. This information and any feedback I provide may be used to inform product decisions and to notify me about product updates. (You can opt-out at any time.)

Souhlasím s uložením mé e-mailové adresy, jména a adresy IP. Tyto informace a veškerá zpětná vazba, kterou poskytnu, mohou být použity k informování o produktových rozhodnutích a upozorňování na aktualizace produktu. (Můžete se kdykoli odhlásit.) Approve this translation

Sign in with

Přihlásit se s Approve this translation

Sign in to give feedback

Chcete-li poskytnout zpětnou vazbu, přihlaste se Approve this translation

Please enter a valid email address.

Prosím zadejte platnou emailovou adresu. Approve this translation

Please enter a password.

Prosím, vložte heslo. Approve this translation