1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  1503
 3. Reviewed
  402
 4. All
  1905
 5. Health
Displaying 151 - 200 of 1905

Topic

Đề tài Approve this translation

e.g., Customer Feedback & Ideas

e.g., Phản hồi & Ý kiến của khách hàng Approve this translation

%{num} characters max

%{num}ký tự tối đa cho phép Approve this translation

Success

Thành công Approve this translation

JSON / XML

JSON / XML Approve this translation

Replies

Câu trả lời Approve this translation

Download CSV template

Tải file CSV mẫu Approve this translation

Request Token URL

Yêu cầu Token URL Approve this translation

try again

thử lại Approve this translation

Send and close ticket

Gửi và đóng phiếu Approve this translation

Ticket

Phiếu Approve this translation

We've removed the ability to specify background colors on a per-forum basis.

Chúng đôi đã gỡ bổ tính năng màu ảnh nên đặc biệt trên mỗi diễn đàn cơ bản Approve this translation

The SPF record for %{domain} is invalid; outgoing emails may be marked as spam

Các bản ghi SPF cho %{domain} là không hợp lệ, các email gửi đi có thể được đánh dấu là thư rác Approve this translation

Your plan does not allow any more forums.

Gói dịch vụ của bạn không cho phép tiếp tục thêm diễn đàn Approve this translation

Your widget client was successfully registered.

1 Chức năng phụ trợ khách đã đăng ký thành công Approve this translation

Background

Ảnh nền Approve this translation

Un-delete

Không xóa Approve this translation

Value

Giá trị Approve this translation

Enter a message to send a reply

Điền tin nhắn để trả lời Approve this translation

Adaptive response

Phản ứng thích hợp Approve this translation

and match ANY of the following conditions

và kết quả phù hợp với một số điều kiện. Approve this translation

Continue

Tiếp tục Approve this translation

e.g., Your organization's name

ví dụ: Tên tổ chức của bạn Approve this translation

Feedback Tab Widget

Công cụ tab phản hồi Approve this translation

Categories allow you to organize ideas within your forums. Users can select which category their idea belongs to when suggesting ideas.

1 Danh mục cho phép bạn sắp xếp các ý kiến trong diễn đàn của bạn. Thành viên có thể chọ danh mục phù hợp để đền xuất ý kiến. Approve this translation

Contact

Liên hệ Approve this translation

Feedback widget demo for %{name}

Bản dùng thử công cụ Phản hồi cho %{name} Approve this translation

(none)

(none) Approve this translation

None

Rỗng Approve this translation

Your oauth client was successfully registered.

1 Oath khách đã đăng ký thành công Approve this translation

The following optional fields are only applicable if you're building a web application.

Các tùy chọn sau đây chỉ áp dụng khi bạn đang xây 1 ứng dụng web. Approve this translation

There was a problem with your CSV file.

Có vấn đề đối với tập tin CSV Approve this translation

Close ticket

Đóng phiếu Approve this translation

Profanity filter

1 Bộ lọc từ ngữ Approve this translation

multiplied by the votes allowed for each forum

Nhân với số bình chọn cho phép tại mỗi diễn đàn Approve this translation

Domain alias

Địa chỉ tên miền Approve this translation

or replace:

hoặc thay thế: Approve this translation

Add value

Thêm giá trị Approve this translation

Integrate UserVoice directly on your website.

Kết hợp UserVoice trực tiếp trên website Approve this translation

Application URL (optional)

URL ứng dụng (tùy chọn) Approve this translation

%{feature_name} is not available on your current plan.

1 %{feature_name} không có trong gói dịch vụ hiện tại. Approve this translation

Full control over the look and feel of your feedback site

Toàn quyền điều khiển giao diện của trang Phản hồi Approve this translation

not verified

không xác nhận Approve this translation

yes

Đồng ý Approve this translation

<strong>%{num}</strong> rows had errors and were skipped:

%{num} hàng có lỗi và đã bỏ qua. Approve this translation

Merge ideas

1 Kết hợp ý kiến Approve this translation

Add a note

Thêm ghi chú Approve this translation

see documentation

xem tài liệu Approve this translation

Authorize UserVoice to send emails from your own domain. Your default email domain:

Ủy quyền UserVoice để gửi email từ tên miền riêng của của bạn. Tên miền của bạn mặc định email: Approve this translation

Custom HTML

Tùy chỉnh HTML Approve this translation